Chớiq Alang Bar Phau-lô Taran
Cơiq Dyôn
Ti-muthê
Parnai Cato
Phau-lô taran chớiq alang bar ndô cơiq alang Ti-muthê, sám 67 cumo vít Yê-su carnian. Phau-lô taran parnai alang ndô ndóng án át tôt tớq vel pưt Rô-ma. Án chom án tumán cuchet dyơ. Co iki án taran parnai ndô cơiq alang Ti-muthê, Ti-muthê la arớq acái conh ndon án amoih lư. Án patáp Ti-muthê êq sáng achiet te án, ma cóq chiuq dieiq arức arớq líng ŏ na Yê-su Crit.
Án yua Ti-muthê me a-ŏ te máh ticuoi ndon cato lớiq piaiq te parnai ŏ Yang Arbang-pilŏ́ng. Alứng án tông idô: “Cứp callong tớq Tám Uráq Yang Arbang-pilŏ́ng, lư Yang Arbang-pilŏ́ng táp dyôn ticuoi taran máh parnai ngki. Iki nhéq parnai ngki bôn tarnáp lư, dŏq cato parnai piaiq, dŏq tíq ticuoi, dŏq catớih tông ticuoi, alứng pasoi ticuoi dyôn chom át tinớng ŏ.” (Phê 3:16)
Phau-lô ngcong, lớiq dưnh nnáng án têq bôn át alứng Yang Arbang-pilŏ́ng, alứng án tông idô: Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq thuan dŏq cống dyôn án tớq pilŏ́ng.
1
Cư Phau-lô, la dyưng ati Yê-su Crit, co Yang Arbang-pilŏ́ng rêh cư táq arnáq ngki. Án yua cư pôq cato dyôn cứp náq ticuoi chom te arnáq án khoiq par-ưq ính dyôn he bôn tumống níc-níc nhơ Yê-su Crit. Cư taran chớiq alang ndô cơiq alang mái Ti-muthê, co mái la arớq acái ndon cư amoih lư. Cư seq Yang Arbang-pilŏ́ng A-ám he, alứng Yê-su Crit Ưlla he, choi mat mái alứng sruiq táq mái, nha dyôn mái át bánh suanh ien ŏ níc.
Phau-lô Amoih Alứng Catớih Tông Ti-muthê
Cư la ticuoi táq arnáq Yang Arbang-pilŏ́ng muchứng achúc achiac cư khoiq táq te inớh. Mít cannính cư lớiq bôn tíq cư co te arnáq ngki. Cứp ingái idáu cư sáng alang lư mái. Ndóng mmo cư cớu, cư cớu si-ơn Yang Arbang-pilŏ́ng te mái. Cư ayư lieh ndóng ingái he partáh, cư hôm dơq mát mái hoi. Iki cư ính lư hôm lieh mái, dŏq mít cannính cư bôn máng callong bui. Cư ayư te callong mái tin Yang Arbang-pilŏ́ng khớm lư, muchứng ayáq mái Lô-it, alứng a-i mái Yunit, khoiq tin te nsuoi. Cư chom arlớih arlêng, mái tin muchứng nha-án tưi. Co iki cư anhác mái cóq capol dyôn khớm níc te máh nốh ndon Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq dyôn mái táq, ndóng cư capơiq tớq plô mái dŏq táq tíc mái tabớq táq arnáq Yang Arbang-pilŏ́ng. Khán mái capol níc te nốh ngki, iki cơt arớq palla uih patéuq níc tớq mít mái. Co Yang Arbang-pilŏ́ng lớiq dyôn he bôn mít callaq, ma án dyôn he bôn mít clŏ́q, mít amoih yớu, alứng chom bán ŏ cháq bôm. Iki mái êq sáng achiet cato te ngê Ưlla he. Alứng mái êq sáng achiet te cư át tôt co tian cư táq arnáq Ưlla. Ma khán bôn dieiq arức amớh tớq nga mái co tian parnai ŏ te Yê-su Crit, iki cóq mái chiuq muchứng cư tưi. Lư Yang Arbang-pilŏ́ng choi mái dyôn rap chiuq máh callong dieiq arức. Yang Arbang-pilŏ́ng lư choi tamống he, alứng án arô he dyôn cơt ticuoi prái án. Án táq iki, tới co te arnáq he táq; ma co án ính choi mat he nhơ te Yê-su Crit. Alứng án parngíh ính choi mat he te án iyốh teng pilŏ́ng cuteq. 10 Ma hoi-ndô án apáh dyôn he chom án ính choi mat he, co Yê-su Crit ndon choi tamống he khoiq tớq dyơ. Yê-su Crit khoiq rap callong cuchet, alứng co nhơ parnai ŏ te án khoiq apáh dyôn he chom he têq bôn tumống níc-níc.
11 Yang Arbang-pilŏ́ng táp yua cư pôq pau tông parnai ŏ ndô. Án dyôn cư cơt dyưng ati Yê-su alứng cato ngê án. 12 Co cư táq arnáq ndô, iki cư tumúh a-ưi callong dieiq arức. Ma cư lớiq sáng achiet amớh, co cư chom án ndon cư tin, alứng cư tin án kiaq me níc máh nốh ndon án khoiq mŏp dyôn cư tingôi ingái talloiq.
13 Cóq mái ial máh ngê piaiq ndon cư khoiq tông mái, dŏq cơt ngôl dyôn mái têq veng tapun. Co he bôn mui mít alứng Yê-su Crit, iki he tin án alứng amoih máh yớu. 14 Cóq mái capol khớm máh parnai piaiq ndon Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq mŏp dyôn mái, la nhơ te chức Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng ndon át tớq mít cannính he.
15 Mái khoiq chom dyơ te máh ticuoi át tớq cruong Asie khoiq táh cư; díh Phi-calu alứng Hêr-mukên hơ táh cư. 16 Ma cư seq Yang Arbang-pilŏ́ng sruiq táq abŏ́h Ô-nasi-phurơ, co a-ưi chư dyơ án khêr cư dyôn sáng bui ŏ lieh. Án lớiq nai sáng achiet te cư át tớq coq tôt. 17 Ndóng án tớq nga vel pưt Rô-ma, án sisuo níc cư tingôi án bôn tumúh. 18 Mái khoiq chom dyơ te máh arnáq ŏ án táq choi cư tớq vel Ê-phê-sô. Iki cư seq Yang Arbang-pilŏ́ng sruiq táq án tớq ingái talloiq.