Arnáq Top Dyưng Ati Yê-su Táq
Parnai Cato
Uráq ndô Luca taran to lieh uráq án khoiq taran nsuoi tông te pang tumống Yê-su. Án taran uráq ndô sám 60 cumo vít Yê-su carnian. Uráq ndô tông te Yê-su sớr nga pilŏ́ng. Tarneng Yang Arbang-pilŏ́ng yua top veng tapun Yê-su chô lieh nga vel Yaru-salem, alứng át pớn Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng siar át alứng nha-án.
Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng siar át alứng nha-án, dyôn nha-án cơt clŏ́q lư pôq cato parnai Yang Arbang-pilŏ́ng, alứng ayông máh top tin. Nha-án bôn chức têq chuih angốh yang saq te cháq ticuoi, alứng têq táq dyôn máh ticuoi a-ái cơt bánh.
Uráq ndô tông te máh arnáq top dyưng ati Yê-su khoiq táq co nhơ te chức Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng. Nha-án pôq cato parnai ŏ te Yang Arbang-pilŏ́ng tớq vel pưt Yaru-salem, tớq vúng Yudê, tớq vúng Sa-mari, alứng chôp ntúq tớq pưn pilŏ́ng crôp ndô.
1
Cư la Luca cơiq uráq ndô dyôn yớu cư, Theu-phulơ. Te nsuoi cư khoiq taran mui pứng uráq dyôn mái chom arlớih arlêng te máh arnáq Yê-su khoiq táq. Tớq uráq ngki cư tông nhéq te arnáq Yê-su khoiq táq alứng máh parnai án khoiq cato te nsuoi, ndóng án iyốh sớr nga pilŏ́ng. Nsuoi án ính sớr, Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn án patáp top nha-án ndon án khoiq rêh cơt top dyưng ati án, dyôn nha-án chom amớh nha-án cóq táq. Yê-su khoiq tumúh a-ưi nốh dieiq arức. Vít án cuchet, án tumống lieh alứng án tớq nga top rian te án. Ndóng ngki án táq a-ưi tíc dyôn nha-án chom arlớih arlêng, án lư tumống lieh. Án át alứng top rian te án nhéq puan chít ingái puan chít idáu, alứng cato nha-án te arnáq Yang Arbang-pilŏ́ng cơt sút. Bôn mui chư, ndóng Yê-su át rum alứng top rian te án, án patáp nha-án idô: “Inha êq ngốh iyốh te vel Yaru-salem. Ma inha át pớn dyôn tingôi tớq Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng ndon A-ám cư khoiq ưq ính dyôn inha, arớq cư khoiq tông inha te nsuoi dyơ. Yon khoiq táq tíc na dơq dyôn inha la na dơq sớng, ma lớiq dưnh nnáng Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng lư tớq, alứng án mot át tớq mít cannính inha. Ndô la inha ráp tíc na Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng.”
Yê-su Sớr Nga Pilŏ́ng
Ndóng top veng tapun Yê-su rum alứng án, nha-án plốh án idô: “Hoi-ndô Ưlla ính táq dyôn cruong Isa-ra-el cơt sút bôm lớiq?”
Yê-su ôi nha-án idô: “Inha lớiq túh cóq chom te arnáq ndô. Máh arnáq ngki nưm Yang Arbang-pilŏ́ng táp chom, co án táp anát máh arnáq ngki dyôn cơt chô mát. Ma tư Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng mot át tớq mít cannính inha, án lư dyôn inha rap pôq cato te cư dyôn nhéq tưh ticuoi chom. Urớh inha bôn cato te cư tớq vel pưt Yaru-salem, vúng Yudê, vúng Sa-mari, alứng cứp cruong pưn pilŏ́ng crôp ndô.”
Cua Yê-su tông iki, dyơ Yang Arbang-pilŏ́ng táq dyôn án yưr sớr nga pilŏ́ng, alứng bôn tulúc catáng viang cháq án. Nha-án ndon át tớq tadưp, lớiq hôm nnáng án. 10 Tư Yê-su sớr nga pilŏ́ng, nha-án át tingưi níc. Ndóng ngki táp bôn bar náq conh sứp au clŏq át tumán top nha-án, 11 alứng bar náq ngki tông nha-án idô: “Máh ticuoi te vúng Ca-lilê ơi! Imo inha át tayứng ntúq ndô alứng me níc nga pilŏ́ng? Yê-su ndon inha hôm sớr nga pilŏ́ng, urớh án siar lieh nga cúc cuteq ndô, muchứng inha khoiq hôm án sớr hoi-ndô tưi.”
12 Tư top veng tapun Yê-su sáng parnai ngki, nha-án siar te king O-li-vê alứng chô lieh nga vel Yaru-salem. King ndô yông te vel Yaru-salem sám mui ki-lô-met. 13 Nha-án pôq nga dúng nha-án báq rum te nling, alứng nha-án sớr tớq trơn bar, mot át tớq mui callúng. Máh ticuoi rum tớq dúng ngki bôn idô: Phi-er, Yon, Yacơ, Anrê, Phi-lip, Thô-mat, Batê-lami, Mathie, Yacơ acái conh Al-phê, Si-môn Sê-lôt, * 1:13 Sê-lôt titoiq lieh la ‘ticuoi ính tarpíh sút’.alứng Yuda acái conh Yacơ. 14 Nhéq náq nha-án báq rum alứng sŏ́ng cớu mui mít mui cannính tớq ntúq ngki. Bôn máh ticuoi cán, díh Mari a-i Yê-su, alứng máh a-em conh Yê-su hơ át rum ngki.
15 Bôn mui ingái tatun, Phi-er yôr tayứng ính tông top tin Yê-su ndon át rum ngki. Top nha-án bôn sám mui culám bar chít náq. Phi-er tông idô: 16 “Nhéq máh em ai em ơi, ơi! Máh parnai tớq tám uráq Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq tông te inớh, he hôm lư cơt tarpiaiq te arnáq Yuda I-cari-ôt khoiq táq. Yuda táq arớq Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn Davit tông acớiq te Yuda dông ticuoi pôq cŏp Yê-su. 17 Án la lư te top he alứng táq arnáq muchứng he tưi. 18 Ma án ial práq ngai chang, dyơ án ayông carna dyôn ngai cŏp Yê-su. Cua ngki án pôq plới mui tám cuteq, ma tatun án dyáq. Pallúng án pôih alứng pidŏ́h, dyơ roiq án lalưai culái tieh. 19 Tư máh ticuoi át tớq vel Yaru-salem sáng te arnáq ngki, nha-án anốh ntúq ngki la Hakel-dama. Hakel-dama titoiq lieh la ‘Ntúq cuteq bôn aham ticuoi’. 20 Nhéq nốh ndô puo Davit khoiq tông tớq tám uráq Parnai Cứh Ayô idô:
‘Seq inha táq dyôn dúng án cơt dúng arngol,
alứng lớiq bôn ngai át nnáng tớq dúng ngki.’ 1:20 Cứh Ayô 69:25
Alứng Davit tông mui parnai loi tớq ntúq ngki idô:
‘Dyôn ticuoi cannŏ́h loi táq tang arnáq án táq.’ ” 1:20 Cứh Ayô 109:8
21-22 Phi-er tông sa idô: “Tớq top he cóq bôn lieh munáq dyôn táq arnáq alứng he. Cóq he rêh munáq ndon át alứng he te ingái Yon táq tíc na dơq dyôn Yê-su tingôi ingái Yang Arbang-pilŏ́ng asớr án nga pilŏ́ng. Cóq munáq ngki khoiq hôm Yê-su cuchet alứng tumống lieh, dŏq têq án cato munơi alứng he dyôn ticuoi cannŏ́h chom.”
23 Iki nha-án angốh bar náq ticuoi, ma dyôn rêh ial nưm munáq sớng. Nốh bar náq ngki la Mathiet alứng Yô-sep. Yô-sep ngai dŏq án Ba-saba lớiq la Yutu. 24-25 Dyơ top nha-án cớu idô: “Ưlla he ơi! Inha chom cứp callong tớq mít cannính ticuoi. Ưlla ơi, he seq inha apáh dyôn he chom ticuoi mmo te bar náq ndô inha ính rêh dyôn cơt dyưng ati inha cláp Yuda. Co Yuda khoiq táh arnáq ndô, dyơ án pôq át tớq ntúq ticuoi lớiq ŏ loi.”
26 Cua nha-án cớu, dyơ nha-án séng, co ính rêh munáq te bar náq ngki. Dyơ piaiq Mathiet. Iki Mathiet mot táq arnáq munơi alứng top mui chít la mui náq. Dyơ ngai dŏq top nha-án la mui chít la bar náq top dyưng ati Yê-su.

*1:13 1:13 Sê-lôt titoiq lieh la ‘ticuoi ính tarpíh sút’.

1:20 1:20 Cứh Ayô 69:25

1:20 1:20 Cứh Ayô 109:8