Chớiq Alang Phau-lô Taran
Cơiq Dyôn Ticuoi Tin Tớq Vel
Cô-lusê
Parnai Cato
Phau-lô taran chớiq alang ndô cơiq alang top tin tớq vel Cô-lusê, cruong Asie. Án taran sám 60 cumo vít Yê-su carnian. Án taran parnai ndô co án sáng hanh bôn máh ticuoi cato nha-án lớiq piaiq te parnai Yang Arbang-pilŏ́ng. Nha-án cato ticuoi tin cóq dyám náp alứng sang tarneng Yang Arbang-pilŏ́ng, alứng cóq táq rit kít veng phep rit Isa-ra-el. Ticuoi ngki cato bôn a-ưi nốh crơng tanna la tán, alứng nha-án cato a-ưi callong cannŏ́h hơ.
Phau-lô taran máh callong piaiq lư dŏq chíl lieh máh callong ngki. Án cato te Yê-su Crit bôn chức dyôn he bôn ráp callong tumống nhơ te Crit. Máh parnai ndon ngai cato lớiq piaiq táq dyôn top tin cơt paryáh, dyơ át yông te Yang Arbang-pilŏ́ng. Co nhơ te Yê-su, Yang Arbang-pilŏ́ng teng pilŏ́ng cuteq; alứng co nhơ te Yê-su, Yang Arbang-pilŏ́ng pachúng pachứm cứp náq ticuoi dyôn píh lieh nga án. Nưm Yê-su táp têq dyôn ticuoi bôn tumống níc-níc. Phau-lô cato te a-ưi callong dyôn he ial tớc tớq pang tumống he.
1
Cư Phau-lô taran chớiq alang ndô. Cư la ticuoi Yang Arbang-pilŏ́ng rêh dyôn cơt dyưng ati Yê-su. Alứng Ti-muthê em ai he, án cahanh inha tưi.
Cư taran chớiq alang ndô cơiq alang top tin ndon veng Crit nhéq te tarngứh tarhơ át tớq vel Cô-lusê. Cư seq Yang Arbang-pilŏ́ng A-ám he, choi mat inha alứng dyôn inha át bánh suanh ien ŏ níc.
Phau-lô Cớu Dyôn Top Tin Tớq Vel Cô-lusê
Tớq he cớu dyôn inha, he si-ơn níc Yang Arbang-pilŏ́ng, A-ám Yê-su Crit Ưlla he, co he khoiq sáng dyơ inha lư tin Yê-su Crit, alứng inha bôn mít cannính amoih nhéq máh ticuoi ndon tin Yê-su. Inha bôn mít cannính iki, co inha khoiq sáng dyơ parnai piaiq, la parnai ŏ te Yang Arbang-pilŏ́ng; inha chom án khoiq thuan dŏq callong bún dyôn inha tớq pilŏ́ng. Parnai ŏ te Yang Arbang-pilŏ́ng lư tớq nga cruong cannŏ́h hơ arớq khoiq tớq nga inha. Alứng parnai ndô cơt culái alứng cơt rứh asớr tớq cứp cruong, muchứng án cơt culái tớq mít cannính inha tưi te ingái inha khoiq sáng alứng chom arlớih lư parnai piaiq te Yang Arbang-pilŏ́ng choi mat inha. Parnai ndô inha khoiq sáng te Ê-phapra, la yớu artoi lư alứng cư. He bar náq sŏ́ng munơi táq arnáq dyôn Crit. Ê-phapra cato inha parnai ndô tang cư, co cư lớiq têq tớq nga inha. Alứng Ê-phapra tông lieh dyôn he chom Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq dyôn inha bôn mít cannính amoih.
Iki, te ingái he sáng parnai ngki, he cớu níc dyôn inha. He seq Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn inha chom a-ưi hơn lư loi te máh nốh ndon Yang Arbang-pilŏ́ng sáng ính, alứng he seq dyôn inha cơt tubáiq alứng chom arlớih lư loi nhơ te Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng choi inha. 10 He cớu iki dŏq inha têq táq pôq piaiq níc chứng mát Ưlla he, dyôn án bôn mít cannính bui níc alứng inha, alứng dyôn inha cơt culái te arnáq ŏ inha táq. Alứng he seq án dyôn inha chom a-ưi lư loi te ngê Yang Arbang-pilŏ́ng. 11 He seq Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn chức án choi níc inha. Chức án ang-ưr clưi nhéq te chức cannŏ́h. Khán inha bôn chức ndô, inha rap chiuq níc cứp nốh dieiq arức, ma inha nnáng sáng bui. 12 Alứng he si-ơn Yang Arbang-pilŏ́ng A-ám he, án dyôn inha bôn ráp tưi máh mun án ính dyôn nhéq máh top tin Yê-su la nha-án ndon bôn át tớq ntúq tráh ang, la ntúq Yê-su táq sút. 13 Án khoiq choi he dyôn tarcláh te chức yang saq ndon táq sút tớq ntúq ngiau. Alứng án khoiq dyôn Yê-su Crit la Acái án ndon án amoih lư táq sút he. 14 Co nhơ te Yê-su khoiq cuchet tang he, iki Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq thái lieh he alứng táh luaih he.
Phau-lô Cato Te Crit
15 Lớiq bôn nnáu cơi hôm Yang Arbang-pilŏ́ng. Ma ticuoi mmo hôm Crit la muchứng án khoiq hôm Yang Arbang-pilŏ́ng tưi. Alứng Crit át munơi alứng Yang Arbang-pilŏ́ng te ingái Yang Arbang-pilŏ́ng iyốh teng mui nốh amớh. 16 Co nhơ te Crit, Yang Arbang-pilŏ́ng teng nhéq máh nốh tớq pilŏ́ng alứng tớq cúc cuteq ndô, máh nốh he têq hôm alứng máh nốh he lớiq têq hôm. Yang Arbang-pilŏ́ng táp teng nhéq nốh sút alứng nhéq nốh chức tớq tanieng alứng tớq tadưp nhơ te Crit alứng dŏq dyôn Crit. 17 Crit khoiq bôn dyơ te nsuoi Yang Arbang-pilŏ́ng iyốh teng máh nốh ngki. Alứng Crit kiaq me cứp nốh dyôn át carsiat ŏ. 18 Ticuoi cóq bôn plô, ki-náq têq tumống; muchứng ngki tưi máh top tin cóq bôn Crit, ki-náq têq bôn tumống níc-níc. Yê-su Crit la arớq plô máh top tin. Te nsuoi, án táp cuchet alứng têq tumống lieh. Co iki án cơt pưt hơn nhéq te nốh cannŏ́h. 19 Yang Arbang-pilŏ́ng sáng bui cannính dyôn Acái án bôn cứp nốh muchứng án tưi. 20 Alứng co nhơ te Crit, Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn cứp nốh tớq cúc cuteq ndô alứng tớq pilŏ́ng cơt artoi lieh alứng án. Án táq iki, co nhơ te Acái án khoiq cuchet na ngốh aham tớq along calláng.
21 Te nsuoi inha át yông lư te Yang Arbang-pilŏ́ng, alứng mít cannính inha cơt picon níc ada Yang Arbang-pilŏ́ng la co tian inha táq arnáq saq. 22 Ma to Yê-su táp khoiq chiuq cuchet dŏq dyôn inha têq cơt artoi lieh alứng Yang Arbang-pilŏ́ng. Án táq dyôn inha têq tayứng chứng mát Yang Arbang-pilŏ́ng la co inha bôn mít práh ŏ, ớq callong têq tíq inha, alứng Yang Arbang-pilŏ́ng lớiq hôm inha bôn luaih. 23 Inha lư têq tayứng chứng mát án, khán inha tin níc parnai ŏ te Yê-su Crit, alứng mít inha vứng arớq along bôn riaih cuchot sru. Iki lớiq bôn ngai têq tardông inha dyôn táh máh nốh inha ngcong te parnai ŏ Yang Arbang-pilŏ́ng, dyơ táq veng parnai cannŏ́h loi. Parnai ŏ te Yê-su Crit ndon inha khoiq sáng, lư parnai ndô tớq nga cứp náq ticuoi tớq cúc cuteq ndô hơ. Cư Phau-lô táp la ticuoi dông parnai ŏ ngki.
Yang Arbang-pilŏ́ng Rêh Phau-lô Dyôn Táq Arnáq Án
24 Hoi-ndô cư sáng bui cannính chiuq máh dieiq arức dŏq choi inha. Máh callong dieiq arức ndon Yê-su khoiq chiuq, la án chiuq dŏq choi top tin. Ma hoi-ndô cư loi chiuq máh callong dieiq arức ngki. 25 Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq rêh cư dyôn táq arnáq dŏq choi top tin. Arnáq ngki la dyôn inha chom arlớih arlêng máh parnai án. 26 Te inớh parnai ndô arớq ngai catốq dŏq te a-ưi pang ticuoi, lớiq iyốh dyôn ticuoi chom. Ma hoi-ndô Yang Arbang-pilŏ́ng apáh dyôn máh ticuoi tin Yê-su chom parnai ndô. 27 Yang Arbang-pilŏ́ng ính máh ticuoi tin chom máh parnai catốq ngki la bôn nốh ayáu lư. Alứng Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn ticuoi tới ticuoi Isa-ra-el chom tưi te nốh ngki. Nốh ngki la Crit át tớq mít cannính inha. Iki inha ngcong bôn át munơi alứng án tớq ntúq ang-ưr tớq pilŏ́ng. 28 He cato níc te Crit alứng catớih tông nhéq máh ticuoi na parnai tubáiq, co he ính nha-án cơt sasai tớq ngê Crit. 29 Hôm cư rap catóng táq níc arnáq ndô la co nhơ Crit choi mít cannính cư dyôn bôn rêng rap táq.