Chớiq Alang Phau-lô Taran
Cơiq Dyôn Ticuoi Tin Tớq Vel
Ê-phê-sô
Parnai Cato
Phau-lô taran parnai alang ndô cơiq alang top tin tớq vel Ê-phê-sô sám 61 tớq 62 cumo vít Yê-su carnian. Phau-lô táq-ntêr te arnáq Yang Arbang-pilŏ́ng ính táq urớh, dŏq pachúng cứp nốh tớq pilŏ́ng alứng tớq cúc cuteq dyôn Yê-su cơt sút nhéq.
Phau-lô tông te Yang Arbang-pilŏ́ng arô he dyôn át mui mít alứng Yê-su Crit. Án tông te Yang Arbang-pilŏ́ng táh luaih dyôn he, co Yang Arbang-pilŏ́ng amoih alứng ính choi mat he. Án yua nha-án cóq dyôn Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng cơt sút tớq mít cannính nha-án.
Phau-lô ial a-ưi parnai acám dŏq cato te he cơt mui mít alứng Yê-su Crit. Án cato top tin la arớq cháq, ma Yê-su la plô. Top tin la arớq mui lám dúng, ma Yê-su la arớq búl ndon táq dyôn dúng cơt khớm. Top tin la arớq campái, ma Yê-su la arớq cayieq. Cứp nốh parnai acám ndô tông dyôn he chom arlớih, la Yê-su Crit amoih lư he, chiuq cuchet tang he, taláh he te callong luaih, choi mat he, alứng dyôn he át tinớng ŏ chứng mát Yang Arbang-pilŏ́ng.
1
Cư Phau-lô taran parnai alang ndô cơiq alang top tin Yê-su tớq vel Ê-phê-sô, ndon veng tapun Yê-su Crit tinớng tupứng lư. Cư la ticuoi Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq rêh dyôn táq arnáq dyưng ati Yê-su. Cư seq Yang Arbang-pilŏ́ng A-ám he alứng Yê-su Crit Ưlla he choi mat inha, alứng dyôn inha át bánh suanh ien ŏ níc.
Máh Callong Bún Yang Arbang-pilŏ́ng Ính Choi Mat
Cóq he ayô Yang Arbang-pilŏ́ng, la A-ám Yê-su Crit Ưlla he. Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq dyôn he bôn cứp nốh callong bún la nhơ te Arvai án tớq pilŏ́ng, co he át mui mít alứng Crit. Te ingái Yang Arbang-pilŏ́ng iyốh teng cúc cuteq ndô, án khoiq rêh he dyôn cơt ticuoi án la co nhơ te Crit. Án rêh he dyôn cơt ticuoi mmar táq nưm arnáq án sớng, alứng dyôn he lớiq bôn luaih amớh chứng mát án. Co án amoih he, iki án khoiq anát he dyôn cơt acái acon án co nhơ te Yê-su Crit. Mít cannính án sáng ính táq iki, dyơ lư án táq. Cóq he ayô Yang Arbang-pilŏ́ng, án ndon choi mat he a-ưi lư, co he át mui mít alứng acái án, ndon án amoih lư.
Co nhơ te aham Crit, Yang Arbang-pilŏ́ng thái lieh he alứng táh luaih he, co mít cannính án sáng ính choi mat he a-ưi lư. Án choi mat he tingôi clưi cliei, alứng án dyôn he cơt tubáiq nha chom arlớih lư. Án dyôn he chom máh ngê án catốq te nsuoi, cứp nốh án ính táq dyôn he la co nhơ te Crit. 10 Urớh tớq ngư Yang Arbang-pilŏ́ng ính táq cua nhéq tưh nốh án khoiq tíng te nsuoi, alứng án dyôn cơt artoi lieh nhéq tưh nốh tớq pilŏ́ng alứng tớq cuteq. Dyơ Crit táq sút nhéq tưh nốh ngki.
11 Máh nốh amớh Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq anát, lư cơt máh nốh ngki tớq cúc cuteq ndô. Alứng án anát he dyôn cơt acái án, la co nhơ te Crit. 12 Án táq iki, dŏq dyôn he ndon ticuoi tôm lư ngcong te Crit, cóq he ayô chức ang-ưr Yang Arbang-pilŏ́ng.
13 Alứng inha loi, tớq inha cammáng parnai piaiq, la parnai Yang Arbang-pilŏ́ng choi tamống ticuoi, inha khoiq tin tưi. Alứng Yang Arbang-pilŏ́ng táq tíc inha la ticuoi án, tớq án dyôn inha bôn Arvai án, arớq án khoiq ưq te nsuoi. 14 Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn he bôn Arvai án, dŏq cơt tíc dyôn he chom, la urớh án tớq ial he, dyôn he át alứng án. Cóq he ayô níc chức ang-ưr án.
Phau-lô Cớu
15 Co iki, tư cư sáng hanh inha tin lư Yê-su Ưlla he, alứng inha amoih máh ticuoi ndon tin án, 16 iki cư lớiq angô nnáng si-ơn Yang Arbang-pilŏ́ng co te inha, alứng lớiq nai clớiq cớu dyôn inha. 17 Cư seq Yang Arbang-pilŏ́ng ndon Yê-su Crit Ưlla he dŏq A-ám ndon bôn chức ang-ưr, cư seq án dyôn inha bôn Arvai án dŏq inha cơt ticuoi tubáiq alứng chom Yang Arbang-pilŏ́ng a-ưi lư loi. 18 Cư seq án pốh mít cannính inha dyôn cơt ang. Iki inha têq chom máh nốh amớh inha ngcong co Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq arô inha. Alứng inha têq chom a-ưi nốh ndon án ính choi inha. Án dyôn inha alứng máh ticuoi ndon tin Yê-su bôn chúng munơi mun án. 19 Alứng inha têq chom máh-mmo pưt chức án choi he ndon tin án. Chức án choi he la pưt lư alứng rêng lư, 20 muchứng án khoiq apáh chức án, ndóng án táq dyôn Crit tumống lieh te cuchet, alứng dyôn Crit át pa atớm án tớq pilŏ́ng. 21 Án dyôn Crit cơt sút hơn te nhéq nốh sút, nốh chức, nốh pưt, nốh bánh rêng, alứng nhéq nốh cannŏ́h ticuoi báq dyám náp tớq pang ndô alứng tớq pang tatun hơ. 22 Yang Arbang-pilŏ́ng dŏq cứp nốh át tadưp tallang dyưng Yê-su, alứng án dyôn Yê-su cơt arớq plô dyôn top tin án. 23 Top tin la arớq cháq án. Plô cóq bôn cháq, ki-náq têq cơt ticuoi. Muchứng ngki tưi, Yê-su cóq bôn top tin. Ma cứp nốh tớq cứp ntúq cóq bôn Yê-su.