Chớiq Alang Phau-lô Taran
Cơiq Dyôn Ticuoi Tin Tớq Cruong
Ca-lati
Parnai Cato
Phau-lô taran chớiq alang ndô cơiq dyôn top tin Yê-su tớq cruong Ca-lati sám 50 tớq 58 cumo vít Yê-su carnian.
Tớq cruong Ca-lati bôn ticuoi cato cóq veng phep rit Môi-se, ki-náq têq át tinớng ŏ chứng mát Yang Arbang-pilŏ́ng. Phau-lô taran chớiq ndô dŏq catớih top tin Yê-su át tớq cruong Ca-lati dyôn chom arlớih, la lớiq túh cóq táq veng phep rit ticuoi Isa-ra-el, co cứp náq ticuoi cơt tinớng ŏ chứng mát Yang Arbang-pilŏ́ng la co nha-án tin Yê-su. Phau-lô cơiq chớiq ndô dyôn ticuoi Ca-lati dŏq ayông lieh acái acon Yang Arbang-pilŏ́ng át tớq cruong ngki têq chom táq imo dyôn piaiq chứng mát Yang Arbang-pilŏ́ng.
Phau-lô tông dyôn nha-án chom arlớih chức án la tớq te Yang Arbang-pilŏ́ng táp. Alứng arnáq án táq la tới te ticuoi, ma Yang Arbang-pilŏ́ng arô án dŏq cato parnai Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn ticuoi tới ticuoi Isa-ra-el chom tưi. Phau-lô tông dyôn nha-án chom ticuoi cơt tinớng ŏ chứng mát Yang Arbang-pilŏ́ng la nhơ nha-án tin sớng.
Talloiq tớq chớiq ndô la Phau-lô taran dyôn nha-án chom, tam nha-án lớiq túh cóq veng nnáng phep rit ticuoi Isa-ra-el, ma cóq nha-án tumống tớq callong armoih alứng tin Yê-su khớm lư.
1
Phau-lô Taran Chớiq Alang Nga Ticuoi Ca-lati
1-2 Cư Phau-lô taran parnai alang ndô cơiq alang nhéq top tin Yê-su tớq cruong Ca-lati. Cư la ticuoi dyưng ati Yê-su, án ndon Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn tumống lieh. Yê-su Crit alứng Yang Arbang-pilŏ́ng A-ám he, rêh cư alứng yua cư táq arnáq ndô. Tới ticuoi rêh cư. Cư taran chớiq ndô ính carhanh inha. Alứng nhéq máh ticuoi tin Yê-su át ntúq ndô ính carhanh inha tưi.
Cư seq Yang Arbang-pilŏ́ng A-ám he, alứng Yê-su Crit Ưlla he, choi mat inha, alứng dyôn inha át bánh suanh ien ŏ níc. Yê-su Crit chóng chiuq cuchet co tian luaih he. Alứng án tarchoi he dyôn têq viar vít te máh arnáq lớiq ŏ tớq pang saq ndô. Iki máh arnáq Yê-su táq la cơt piaiq cannính Yang Arbang-pilŏ́ng A-ám he. Iki cóq ngai ayô níc nưm Yang Arbang-pilŏ́ng sớng sút pang lang dơi. Amen.
Lớiq Bôn Ngê Cannŏ́h Têq Choi Tamống
Cư sáng dut tưi, chái lư inha táh Yang Arbang-pilŏ́ng. Lư Yang Arbang-pilŏ́ng rêh inha dyôn inha bôn tumống níc nhơ Crit choi mat inha. Ma hoi-ndô inha parngíh ngê cannŏ́h têq choi tamống inha. Lư lớiq bôn ngê cannŏ́h nnáng têq choi tamống inha. Ma bôn ticuoi cannŏ́h tớq nga inha ính paclu inha, alứng ính pliet parnai ŏ te Yê-su Crit. Khán bôn ticuoi mmo tớq nga inha, tam cháq cư lớiq la tarneng te pilŏ́ng, ma ính cato inha parnai ndái te parnai ŏ te Yê-su Crit arớq he khoiq cato inha te nsuoi, cư ính Yang Arbang-pilŏ́ng pupít viang ticuoi ngki. Iki cư tông sa parnai ndô dyôn inha, khán ticuoi mmo cato inha parnai ndái te parnai ŏ te Yê-su Crit arớq inha khoiq tin dyơ, cư ính Yang Arbang-pilŏ́ng pupít viang ticuoi ngki.
10 Cư tông iki inha parngíh cư ính ticuoi tông cư la ticuoi ŏ lớiq? Tới! Cư ính Yang Arbang-pilŏ́ng sớng tông cư la ticuoi ŏ. Khán cư yôl ial mít cannính ticuoi, cư lớiq têq táq arnáq Crit.
Yang Arbang-pilŏ́ng Rêh Phau-lô
11 Em ai ơi, cư ính inha chom arlớih lư parnai ŏ te Yê-su Crit ndon cư cato inha, parnai ndô tới te ngê ticuoi. 12 Parnai ndô, cư lớiq bôn ráp te ticuoi, alứng lớiq bôn ticuoi mmo pasoi cư. Ma cư ráp te Yê-su Crit apáh dyôn cư chom. 13 Inha khoiq sáng dyơ te máh arnáq cư khoiq táq, ndóng cư veng ngê top Isa-ra-el. Te nsuoi, cư táq dieiq arức lư ada nhéq máh top tin Yê-su. Cư ính pupít nhéq top nha-án. 14 Ndóng ngki, cư peh nhéq rit rong top Isa-ra-el clưi te nha-án ndon mui prôq alứng cư. Mít cannính cư ính lư veng phep rit tŏ́ng toiq cư te inớh. 15 Ma Yang Arbang-pilŏ́ng choi mat cư te ingái a-i cư iyốh carnian cư. Alứng án sáng bui cannính arô cư dyôn táq arnáq án. Ndóng án apáh Acái án dyôn cư hôm, 16 án táq iki dyôn cư têq cato parnai ŏ te Yê-su Crit dyôn máh ticuoi tới ticuoi Isa-ra-el chom tưi. Cư lớiq bôn tanghúng máh ngê ndô alứng ticuoi mmo. 17 Alứng cư lớiq bôn tanghúng alứng top dyưng ati Yê-su tớq vel pưt Yaru-salem, ndon táq arnáq ndô nsuoi cư. Ma lư cư pôq nga cruong Arap. Vít ngki, cư chô nga vel Damac.
18 Vít pe cumo, cư pôq nga vel Yaru-salem ính tumúh Phi-er. Cư át alứng án nhéq mui chít la sông ingái. 19 Ma top dyưng ati Yê-su ndon ticuoi cannŏ́h, ngki cư lớiq bôn tumúh. Ma cư tumúh nưm Yacơ, a-em Ưlla he sớng. 20 Máh parnai cư taran dyôn inha hoi-ndô la piaiq lư. Khán cư tông a-uai, ngki Yang Arbang-pilŏ́ng chom.
21 Tatun ngki cư ngốh te vel Yaru-salem mot tớq cruong Si-ri alứng cruong Si-lasi. 22 Máh top tin Yê-su tớq vúng Yudê iyốh hôm rớp cư. 23 Ma nhéq máh nha-án khoiq sáng ngai táq-ntêr te cư idô: “Lư ticuoi ndô táq he te hoi-nsuoi. Ndóng ngki án ính pupít nhéq máh ngê te Yê-su Crit. Ma hoi-ndô án cato níc parnai ŏ te Yê-su dyôn ticuoi cannŏ́h chom.”
24 Iki nhéq nha-án ngki ayô Yang Arbang-pilŏ́ng co nhơ te cư.