Yacơ
Taran Chớiq Alang
Parnai Cato
Tám uráq ndô Yacơ taran sám 45 tớq 50 cumo vít Yê-su carnian. Ngai tông Yacơ la a-em Yê-su, alứng án cơt plô tớq top tin tớq vel pưt Yaru-salem, tớq vít Yê-su cuchet. Án taran chớiq alang ndô dŏq tông dyôn nhéq máh acái Yang Arbang-pilŏ́ng ndon át parsáng parsaiq tớq cứp cruong chom tưi.
Yacơ taran tông te arnáq ráp pasôl ticuoi súc alứng ticuoi kidit; êq táq lớiq li. Án cato la êq tông Yang Arbang-pilŏ́ng tardông ticuoi táq ngê saq, co ngê saq chóng ngốh te mít cannính ticuoi. Máh ticuoi tin cóq peh parnai Yang Arbang-pilŏ́ng, cóq parngíh nsuoi te máh parnai ính tông, cóq bôn mít cannính práh ŏ, alứng cóq asiar cháq. Án cato te callong tubáiq ndon tớq te Yang Arbang-pilŏ́ng, alứng callong tubáiq ndon tớq te ticuoi tớq pang ndô.
1
Cư la Yacơ taran parnai alang ndô cơiq alang inha. Cư la ticuoi ndon sŏ́ng táq arnáq dyôn Yang Arbang-pilŏ́ng alứng dyôn Yê-su Crit Ưlla he. Cư taran chớiq ndô cơiq alang nga mui chít la bar top tŏ́ng toiq Isa-ra-el* 1:1 Mui chít la bar top ndô la tŏ́ng toiq máh acái conh Yacôp. Ma Yacôp bôn nốh tamme la: Isa-ra-el ndon át parsáng parsaiq tớq cứp cruong.
Ticuoi Veng Tapun Yê-su Cóq Chiuq Tanhir Callong Dieiq Arức
Em ai ơi! Máh callong dieiq arức ndon tớq nga inha, cóq inha náp callong ngki la callong bui, co inha chom callong dieiq arức ndô tớq dŏq chim inha tin Yang Arbang-pilŏ́ng simớt simơi, ma lớiq. Alứng callong dieiq arức ndô choi mít cannính inha dyôn rap tanhir. Tớq inha rap chiuq callong dieiq arức, ngki mít cannính inha cơt khớm lư. Iki mít cannính inha lớiq bôn ớq mui callong ŏ amớh chứng mát Yang Arbang-pilŏ́ng. Khán bôn ticuoi te inha ma ớq callong tubáiq, cóq án seq te Yang Arbang-pilŏ́ng. Dyơ Yang Arbang-pilŏ́ng lư dyôn án bôn nốh án seq. Alứng Yang Arbang-pilŏ́ng lớiq nai pi-ốh ticuoi seq te án. Ma tớq inha seq te Yang Arbang-pilŏ́ng, cóq inha tin. Inha êq parngíh Yang Arbang-pilŏ́ng lớiq dyôn callong inha seq. Ticuoi mmo ma parngíh iki, ticuoi ngki la arớq dơq calchớq ndóng cuyiel phớt, dyơ cơt chúc-chớc níc. Ticuoi arớq iki lớiq têq ngcong bôn ráp callong amớh án seq te Yang Arbang-pilŏ́ng. Án bôn bar mít, iki án bôn a-ưi parngíh, ma lớiq chom amớh án lư ính parngíh.
Ticuoi Kidit Alứng Ticuoi Súc
Máh em ai tớq top tin ndon kidit, cóq nha-án sáng bui ơn, co nha-án cơt pưt tưi chứng mát Yang Arbang-pilŏ́ng. 10 Ma máh em ai tớq top tin ndon súc, cóq nha-án sáng bui ơn, co Yang Arbang-pilŏ́ng lớiq náp amớh crơng ntưn nha-án bôn tớq pang ndô. Co urớh nha-án cóq cuchet pít muchứng pier sác. 11 Mát pandang claq rêng lư, dyơ cơt puoq téng-péng, alứng pier sác cơt preng nha tarril. Iki pier ngki cơt abuoiq nhéq, lớiq ŏ nnáng. Ticuoi súc la muchứng ngki tưi. Nha-án tál lư ính bôn a-ưi ntưn, ma nha-án lớiq chom ingái mmo nha-án cuchet.
Callong Ndon Tardông Ticuoi Táq Luaih
12 Bún lư ticuoi ndon tanhir callong dieiq arức, co vít án tanhir, án bôn cống la tumống níc. Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq ưq ính dyôn nhéq tưh ticuoi ndon amoih án bôn tumống níc. 13 Ticuoi mmo sáng ính táq arnáq luaih, án lớiq têq tông Yang Arbang-pilŏ́ng tardông án táq arnáq ngki, co Yang Arbang-pilŏ́ng lớiq nai táq luaih, alứng lớiq nai tardông ticuoi táq arnáq luaih. 14 Ma ngê tớq mít cannính ticuoi bôm báq ham táq arnáq saq. Iki, ngê ngki tardông ticuoi táq arnáq luaih. 15 Khán callong saq khoiq hŏn tớq mít cannính ticuoi, ticuoi ngki lư táq arnáq luaih. Alứng khán arnáq luaih ngki cơt pưt asớr tớq mít cannính ticuoi ngki, urớh ticuoi ngki cuchet. 16 Ơ em ai ơi! Cư sáng amoih lư inha. Iki cư lớiq ính inha clúq cháq inha bôm. 17 Cưp nốh ŏ he bôn la siar te pilŏ́ng. Yang Arbang-pilŏ́ng táp dyôn he bôn callong ngki, alứng he lớiq ớq mui nốh ŏ amớh. Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq teng cứp callong ang tớq pilŏ́ng. Callong ang ngki tarpien níc, tráh alứng pum. Ma Yang Arbang-pilŏ́ng lớiq nai tarpien; cưp cumo muchứng níc. 18 Yang Arbang-pilŏ́ng rêh he dyôn cơt acái án la co nhơ parnai piaiq te án. Dyơ Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn he cơt pưt hơn te cứp nốh án khoiq teng.
Cammáng Alứng Táq Veng
19 Inha la em ai ndon cư amoih lư. Iki cư ính inha cammáng máh parnai ndô cư cato inha. Cứp náq inha cóq cammáng chái, ma táq-ntêr iláq. Alứng êq chái nháih, 20 co mít cannính nháih lớiq têq táq arnáq tinớng ŏ te Yang Arbang-pilŏ́ng. 21 Iki, cóq inha táh nhéq máh arnáq saq inha báq táq alứng ngê luaih inha báq veng. Alứng cóq inha ráp ial parnai ndon Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq chóh tớq mít cannính inha, na mít lambŏt, co parnai ngki têq dyôn arvai inha bôn tumống níc.
22 Cóq inha táq veng simớt lư parnai Yang Arbang-pilŏ́ng. Inha êq cammáng muhoi, dyơ clớiq táp. Khán inha khoiq sáng parnai Yang Arbang-pilŏ́ng, ma inha lớiq veng lư simớt, inha chóng thu mít inha bôm. 23 Co ticuoi mmo cammáng parnai Yang Arbang-pilŏ́ng ma án lớiq táq veng, án la arớq ticuoi clớng tallớng. 24 Án hôm rớp án arlớih lư, ma tư án pôq te tallớng, án clớiq táp rớp án. 25 Ma bún lư ticuoi mmo ial simớt simơi máh parnai ŏ te Yang Arbang-pilŏ́ng, co parnai ngki têq taláh án te cơt sol ngê luaih. Ticuoi ngki táq veng níc parnai ŏ, ngki án lớiq cammáng muhoi dyơ clớiq táp. Án táq veng níc máh parnai ngki khoiq cato. Ticuoi ngki bôn callong bún te Yang Arbang-pilŏ́ng, la veng lieh máh arnáq án khoiq táq.
26 Khán ticuoi mmo parngíh án veng ngê Yang Arbang-pilŏ́ng piaiq lư, ma án lớiq chom bán ntaq án, ngki án thu mít án bôm. Ngê án veng lớiq cơt tarnáp amớh. 27 Ngê ndon Yang Arbang-pilŏ́ng náp práh ŏ alứng lớiq bôn ngai têq tông luaih, la idô: Mui la tarchoi cán cammai acái cumuiq te callong dieiq arức. Bar la viar yông te arnáq saq tớq pang ndô.

*1:1 1:1 Mui chít la bar top ndô la tŏ́ng toiq máh acái conh Yacôp. Ma Yacôp bôn nốh tamme la: Isa-ra-el