Yon
Taran Parnai Ŏ Te Yê-su Crit
Parnai Cato
Yon la te top mui chít la bar náq ndon rian te Yê-su. Án la a-em conh Yacơ, án la acái conh Sê-badê. Án taran Uráq ndô sám cumo 85 tớq 90, vít Yê-su carnian.
Yon taran tông: Yê-su táp la parnai Yang Arbang-pilŏ́ng ndon siar te pilŏ́ng nga cúc cuteq ndô. Án cơt ticuoi alứng át munơi nha ticuoi. Yon taran uráq ndô dŏq dyôn máh ticuoi tin Yê-su la Acái Yang Arbang-pilŏ́ng, án choi tamống ticuoi. Ticuoi mmo tin án, ticuoi ngki lư bôn tumống níc-níc.
Yon taran lieh máh arnáq sileh Yê-su khoiq táq, dŏq apáh dyôn ticuoi chom, Yê-su la munáq ndon choi tamống, la án ndon Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq par-ưq te nsuoi. Yon tông te ngai táq alứng téh Yê-su tớq along calláng; Yê-su cuchet alứng tumống lieh. Vít ngki Yê-su tớq apáh cháq án dyôn top rian te án hôm.
1
Parnai Yang Arbang-pilŏ́ng Cơt Sac Sáiq Ticuoi
Te tôm lư, ndóng Yang Arbang-pilŏ́ng iyốh teng mui nốh amớh, parnai Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq bôn dyơ. * 1:1 Parnai Yang Arbang-pilŏ́ng ndô, la Yê-su Crit. Án át níc alứng Yang Arbang-pilŏ́ng. Án la lư Yang Arbang-pilŏ́ng. Án át alứng Yang Arbang-pilŏ́ng te inớh tháng. Nhơ án, Yang Arbang-pilŏ́ng teng túc culám khám nốh tớq tadưp alứng tớq tanieng. Lớiq bôn mui nốh amớh Yang Arbang-pilŏ́ng teng ma lớiq nhơ te án. Nhơ án, bôn callong tumống. Callong tumống ndô la callong ang dyôn nhéq tưh ticuoi. Callong ang claq tớq ntúq ngiau, alứng callong ngiau lớiq rap pupát callong ang ndô.
6-7 Bôn munáq conh ndon Yang Arbang-pilŏ́ng yua dyôn tớq cato te callong ang ndô. Nốh án la Yon. 1:6 Yon ndô la Yon táq tíc na dơq. Án ính cứp náq ticuoi bôn sáng te callong ang ndô, dyơ tin. Yon la tới callong ang, ma Yon tớq cato te callong ang ndô. Callong ang ndô la Yê-su Crit. Án la lư callong ang. Án tớq táq arnáq án tớq cúc cuteq ndô. Án tabal tớq mít cannính cứp náq ticuoi.
10 Án át tớq cuteq ndô. Án táp teng cúc cuteq ndô, ma ticuoi tớq cuteq ndô lớiq acớl án. 11 Án tớq nga cruong cuteq án bôm, ma ticuoi lớiq ráp án. 12 Khán ticuoi mmo ráp alứng tin án, án lư dyôn ticuoi ngki bôn chức têq cơt acái acon Yang Arbang-pilŏ́ng. 13 Yang Arbang-pilŏ́ng táp táq dyôn nha-án cơt acái acon án; ma tới arớq ticuoi cán carnian acái, lớiq la apu ama, lớiq la veng ngê ticuoi parngíh.
14 Parnai Yang Arbang-pilŏ́ng bôn sac sáiq cơt ticuoi tưi. Án át munơi alứng he. He khoiq hôm án bôn chức sút pưt lư, la chức Acái Yang Arbang-pilŏ́ng. Án bôn mít cannính ính choi mat máh ticuoi, alứng bôn mít cannính piaiq níc.
15 Yon pôq pau tông te Yê-su idô: “Cư khoiq tông inha dyơ te ticuoi ndô idô: Án tớq tatun cư, ma án bôn chức hơn te cư. Co te cư iyốh cơt, án khoiq bôn dyơ tớq pilŏ́ng.
16 “Nhéq máh he khoiq bôn a-ưi callong bún, co nhơ án choi mat he. 17 Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq dyôn top Isa-ra-el bôn phep rit án na Môi-se, ma callong choi mat alứng callong piaiq tớq te Yê-su Crit. 18 Lớiq bôn ticuoi mmo hôm Yang Arbang-pilŏ́ng. Ma Acái Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq tông dyôn nhéq tưh ticuoi chom te Yang Arbang-pilŏ́ng. Yang Arbang-pilŏ́ng bôn nưm mui lám Acái sớng. Án alứng Yang Arbang-pilŏ́ng la li-arli, alứng án bôn mui mít alứng A-ám án.”
Yon La Ticuoi Táq Tíc Na Dơq
(Mathie 3:1-12; Mac 1:1-8; Luca 3:1-18)
19 Ndô la parnai Yon tông, ndóng top Isa-ra-el át tớq vel Yaru-salem, ngai yua bar pe náq te top teng rit sang Yang Arbang-pilŏ́ng alứng te top Lê-vi, tớq plốh Yon idô: “Thới la nnáu?”
20 Yon ngin te máh arnáq án táq. Án lớiq bôn catốq. Án ôi bar náq ngki idô: “Cư tới Crit.”
21 Dyơ nha-án plốh sa Yon: “Khán iki, thới la nnáu? Thới la Ê-li lớiq?”
Yon ôi: “Cư tới Ê-li.”
Nha-án plốh sa: “Thới la ticuoi tang ngcang Yang Arbang-pilŏ́ng ndon he ngcong lớiq?”
Yon ôi nha-án: “Tới.”
22 Nha-án plốh sa: “Khán iki, thới la nnáu? Seq thới tông dyôn he chom, dŏq he têq chô táq-ntêr lieh dyôn ticuoi ndon yua he tớq nga tudô. Seq thới tông thới la nnáu?”
23 Yon ôi nha-án muchứng parnai Ê-sai la ticuoi tang ngcang Yang Arbang-pilŏ́ng, idô:
“Cư la sieng tubau yứng lư te ntúq aih idô:
‘Cóq inha cháh báng dyôn tinớng carna dyôn Ưlla he.’ ”
24 Bôn ticuoi te top Pha-rasi tớq 25 alứng plốh Yon idô: “Khán thới tới Crit, tới Ê-li, tới munáq tang ngcang Yang Arbang-pilŏ́ng, iki imo thới táq tíc na dơq dyôn máh ticuoi?”
26 Yon ôi idô: “Cư táq tíc dyôn ticuoi la na dơq sớng, ma bôn munáq tớq tatun cư, alứng án tayứng pandi inha hoi-ndô. Ma inha lớiq chom án. 27 Cư lớiq crái díh lếh ntár cơp te dyưng án, co cư bôn chức két lư.”
28 Nhéq arnáq ngki cơt tớq vel Bê-thani, pa dyáng atóh crong Yôr-dan, la ntúq Yon báq táq tíc na dơq.
Yon Tông Te Yê-su
29 Máh ingái parnô loi, Yon hôm Yê-su pôq nga án. Dyơ án tông idô: “Ntíh! Inha me! Án la Acái Cưu te Yang Arbang-pilŏ́ng. Án la arớq pannán ngai kiac sang dyôn Yang Arbang-pilŏ́ng táh luaih dyôn nhéq tưh ticuoi. 30 Cư khoiq tông dyơ te án idô: ‘Bôn munáq tớq tatun cư, án bôn chức pưt hơn te cư. Te iyốh carnian cư, án khoiq bôn dyơ tớq pilŏ́ng.’ 31 Te nsuoi, cư lớiq chom tưi án la Crit. Ma cư khoiq táq tíc na dơq dyôn top Isa-ra-el têq chom án arlớih lư.”
32 Yon tông lieh idô: “Cư khoiq hôm Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng siar te pilŏ́ng arớq achếq cacu. Dyơ Arvai ngki át alứng án. 33 Tớq ingái ngki cư iyốh chom tưi án la Crit, ma Yang Arbang-pilŏ́ng yua cư táq tíc na dơq idô: ‘Tớq mái hôm munáq ndon bôn Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng siar át, án la ticuoi ndon táq tíc na Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng.’ 34 Cư khoiq hôm dyơ callong ndô. Cư tông inha arlớih lư, Yê-su la lư Acái Yang Arbang-pilŏ́ng.”
Top Nsuoi Lư Ndon Rian Te Yê-su
35 Ingái parnô loi, Yon ndon táq tíc na dơq át lieh tớq ntúq ngki alứng bar náq top rian te án. 36 Tư án hôm Yê-su pôq pha, án me nga Yê-su alứng án tông idô: “Ngki! Inha me! Án ndô táp la Acái Cưu Yang Arbang-pilŏ́ng.”
37 Tư bar náq top rian te án sáng án tông iki, dyơ nha-án veng tapun Yê-su. 38 Yê-su tilêq hôm nha-án veng pa lamloi án, dyơ án plốh nha-án idô: “Amớh inha ính bôn, inha veng tapun cư?”
Nha-án ôi: “Tớq mmo thới át?”
39 Yê-su ôi nha-án: “Inha tớq me.”
Iki nha-án veng tapun Yê-su alứng hôm ntúq Yê-su át. Dyơ nha-án át alứng Yê-su mui ingái, co mát pandang khoiq tangcưl cóh.
40 Anrê a-em Si-môn Phi-er, la munáq te bar náq ndon khoiq sáng Yon táq-ntêr, dyơ nha-án veng tapun Yê-su. 41 Anrê pôq tumúh Si-môn ai án, alứng án tông idô: “He khoiq tumúh dyơ án ndon Yang Arbang-pilŏ́ng rêh dyôn choi tamống ticuoi.” (Tớq cang Créc la ‘Crit’.) 42 Anrê dông Si-môn pôq nga Yê-su.
Yê-su me nga Si-môn alứng tông án idô: “Nốh mái Si-môn, acái Yô-na, ma hoi-ndô, cư anốh mái nốh tamme, la Sê-pha.” (Sê-pha tớq cang Créc la ‘Phi-er’, alứng Phi-er titoiq lieh la ‘Búl’.)
43 Máh ingái parnô loi, Yê-su parngíh ính pôq nga vúng Ca-lilê. Tư án pôq, án tumúh Phi-lip, alứng tông án idô: “Mái veng tapun cư!” 44 Phi-lip át mu vel alứng Anrê nha Phi-er. Vel ngki nốh Bet-sada. 45 Dyơ Phi-lip tumúh Na-thanial alứng tông án idô: “He khoiq tumúh dyơ án ndon Môi-se khoiq taran tớq Tám Uráq Phep Rit top Isa-ra-el. Alứng ticuoi cannŏ́h ndon tang ngcang Yang Arbang-pilŏ́ng te inớh khoiq tông te munáq ndô tưi. Nốh án la Yê-su, acái Yô-sep, te vel Na-saret.”
46 Ma Na-thanial plốh idô: “Bôn tarnáp amớh ngốh te vel Na-saret?”
Phi-lip ôi: “Áu, mái pôq me avai.”
47 Tư Yê-su hôm Na-thanial tớq nga án, án tông idô: “Án ndô la lư ticuoi Isa-ra-el, án ớq lớng ngê tarphíq.”
48 Na-thanial plốh Yê-su: “Imo thới chom te mít cư?”
Yê-su ôi án idô: “Cư khoiq chom dyơ te Phi-lip iyốh arô mái, ndóng mái át tadưp tôm tarúng.”
49 Na-thanial tông loi idô: “Thới ơi! Thới la lư Acái Yang Arbang-pilŏ́ng. Alứng thới la lư Puo ticuoi Isa-ra-el.”
50 Yê-su tông idô: “Cư mbơiq tông, ‘Cư khoiq chom dyơ mái, ndóng mái át tadưp tôm tarúng,’ ma imo mái tin táp? Urớh mái lư bôn hôm arnáq pưt clưi te ndô loi!” 51 Yê-su tông loi: “Cư tông inha arlớih lư, urớh inha bôn hôm pilŏ́ng arớq ngai pốh, alứng bôn tarneng Yang Arbang-pilŏ́ng sớr alứng siar nga Acái Yang Cơt Ticuoi.”

*1:1 1:1 Parnai Yang Arbang-pilŏ́ng ndô, la Yê-su Crit.

1:6-7 1:6 Yon ndô la Yon táq tíc na dơq.