Mac
Taran Parnai Ŏ Te Yê-su Crit
Parnai Cato
Mac bôn nốh Yon Mac hơ. Mac taran uráq ndô sám 50 tớq 60 cumo vít Yê-su carnian. Mac táq-ntêr te Yê-su la munáq ndon bôn chức pưt lư. Chức án, he têq hôm ndóng án cato parnai ŏ Yang Arbang-pilŏ́ng. Án bôn chức rap chuih angốh yang saq, alứng án bôn chức têq táh luaih dyôn máh ticuoi. Alứng án la Acái Yang cơt ticuoi. Án mŏp pang tumống án bôm dŏq thới nhéq náq ticuoi te callong luaih, dyôn máh ticuoi têq bôn tumống.
Mac táq-ntêr te máh arnáq Yê-su táq hơn te máh parnai Yê-su cato. Tôm lư, án taran te Yon ndon táq rit na dơq, cua ngki án táq-ntêr te Yê-su ráp rit na dơq, te yang Satán chim Yê-su, te Yê-su chiuq dieiq arức, te ngai téh Yê-su tớq along calláng, alứng te arnáq Yê-su tumống lieh te cuchet.
1
Yon Táq Tíc Na Dơq
(Mathie 3:1-12; Luca 3:1-18; Yon 1:19-28)
Ndô tabớq cato parnai ŏ te Yê-su Crit, Acái Yang Arbang-pilŏ́ng.
Ê-sai la ticuoi tang ngcang Yang Arbang-pilŏ́ng; án khoiq taran acớiq te Yon te inớh idô:
 
“Urớh Cư Yang Arbang-pilŏ́ng yua ticuoi tampeng cư tớq nsuoi mái,
dŏq thuan carna dyôn mái.
Sieng án tubau yứng lư te ntúq aih idô:
‘Cóq inha pangcra carna dyôn Ưlla.
Cháh báng dyôn tinớng carna dyôn án pôq.’ ”
 
Iki Yon lư tớq. Án át tớq ntúq aih, alứng án táq tíc na dơq dyôn nhéq máh ticuoi. Án pôq táq-ntêr dyôn nhéq máh ticuoi chom te arnáq tíc na dơq. Rit ndô táq tíc ticuoi khoiq ngin luaih pien cơt mít tamme loi, dŏq Yang Arbang-pilŏ́ng táh luaih nha-án. Iki máh ticuoi át tớq vúng Yudê alứng tớq vel pưt Yaru-salem tớq nga án. Nha-án ngin luaih, dyơ án táq tíc na dơq dyôn nha-án tớq dơq crong Yôr-dan.
Yon báq tớc tampớc ngai táq na sóc pannán lac-da. Án kitớn eo ngcár tớq tarving. Án cha aliem alứng ngoiq dơq canyiel te arưih. Parnai án tông la idô: “Tatun bôn munáq loi tớq. Án ngki bôn chức pưt clưi cư. Cư lớiq crái díh lếh ntár cơp te dyưng án, co cư bôn chức két lư. Cư táq tíc dyôn inha na dơq sớng, ma án táq tíc dyôn inha na Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng.”
Yon Táq Tíc Na Dơq Dyôn Yê-su
(Mathie 3:13-4:11; Luca 3:21-22; 4:1-13)
Vít te máh ingái ngki, Yê-su tớq te vel Na-saret, vúng Ca-lilê. Dyơ Yon táq tíc na dơq dyôn Yê-su tớq dơq crong Yôr-dan. 10 Tư Yê-su sớr te dơq, án hôm pilŏ́ng arớq ngai pốh, alứng bôn Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng siar arớq achếq cacu bôt tớq cháq án. 11 Mui parrứh ngki bôn sieng tubau te pilŏ́ng tông idô: “Mái la Acái cư ndon cư amoih lư. Cư sáng bui cannính lư alứng mái.”
12 Hoi-ngki táp Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng dông Yê-su pôq nga ntúq aih. 13 Yê-su át tớq ntúq aih nhéq puan chít idáu puan chít ingái. Ndóng máh ingái ngki yang Satán tớq thứq án, ính tardông án táq luaih.* 1:13 Yang Satán, án cơt ariaih nhéq yang saq. Án át tớq ntúq bôn pannán cruong, alứng tarneng Yang Arbang-pilŏ́ng siar choi án.
Yê-su Mbơiq Táq Arnáq Án Tớq Vúng Ca-lilê
(Mathie 4:12-17; Luca 4:14-15)
14 Vít ngai cacháq Yon tớq coq tôt, Yê-su mot tớq vúng Ca-lilê, án cato parnai ŏ te Yang Arbang-pilŏ́ng. 15 Án tông idô: “Khoiq tớq ngư dyơ, alứng tumán lư dyơ Yang Arbang-pilŏ́ng cơt sút máh ticuoi tin án. Iki cóq inha ngin luaih pien cơt mít tamme loi, alứng tin parnai ŏ te Yang Arbang-pilŏ́ng.”
Yê-su Yua Puan Náq Suo Buaiq Dyôn Veng Tapun Án
(Mathie 4:18-22; Luca 5:1-11)
16 Ndóng Yê-su pôq tớq tor dơq clóng Ca-lilê, án hôm bar náq em ai, nốh Si-môn alứng Anrê. Nha-án lai mben tớq dơq clóng, co arnáq nha-án la suo buaiq. 17 Yê-su tông nha-án idô: “Inha veng tapun cư, dyơ cư pasoi inha cơt ticuoi suo ticuoi arớq inha suo buaiq ndô tưi.” 18 Ndóng ngki táp nha-án táh mben, dyơ veng tapun Yê-su.
19 Yê-su pôq biq loi, dyơ án hôm bar náq em ai cannŏ́h, nốh Yacơ alứng Yon, acái conh Sê-badê. Nha-án át clam mben tớq tuoc. 20 Ndóng ngki táp Yê-su tubau nha-án. Iki nha-án dyôn a-ám nha-án nốh Sê-badê át tớq tuoc alứng ticuoi thuthe. Dyơ nha-án bar náq veng tapun Yê-su.
Ticuoi Bôn Yang Saq Piyúh
(Luca 4:31-37)
21 Vít ngki, Yê-su alứng top rian te án mot tớq vel Cabê-na-um. Tớq ingái angô Yê-su mot tớq dúng rum alứng cato tớq ngki. 22 Nhéq ticuoi sáng dut lư te parnai án cato. Án cato arớq ticuoi bôn chức lư, ma tới arớq thới sái rit báq cato.
23 Tớq dúng rum ngki bôn munáq ticuoi bôn yang saq piyúh, alứng án hiar yứng lư idô: 24 “Amớh inha ính bôn te he, Yê-su te vel Na-saret? Mái tớq nga tudô co ính cachet he lớiq? Cư acớl mái tớq te Yang Arbang-pilŏ́ng, alứng mái lớiq bôn luaih amớh.”
25 Yê-su dyŏq yang saq ngki, idô: “Êq tacang! Mái ngốh viang te cháq ticuoi ndô!” 26 Cua ngki yang saq carvít pitứng pitốq ticuoi ngki, dyơ án ngốh. Ndóng án ngốh, án hiar yứng lư.
27 Máh ticuoi sáng dut lư, alứng munáq plốh munáq idô: “Imo têq án táq arnáq ndô? Án tông parnai tamme alứng bôn chức laq lư. Án dyŏq yang saq, alứng yang saq peh parnai án.” 28 Chái lư máh arnáq Yê-su táq cơt parhanh nga cứp vel ndon át tumán vúng Ca-lilê.
Yê-su Táq Bánh Clứng Ticuoi A-ái
(Mathie 8:14-17; Luca 4:38-41)
29 Vít Yê-su ngốh te dúng rum, án pôq munơi alứng Yacơ nha Yon, dyơ mot tớq dúng Si-môn nha Anrê. 30 Cuya-cán Si-môn bíq rom a-ái atóq cháq. Dyơ ngai tông dyôn Yê-su chom te ayáq ndô a-ái. 31 Yê-su tớq nga ayáq ngki, dyơ Yê-su tec ayôr. Tư ayáq ngki yôr, cháq án lớiq atóq nnáng, alứng rap lieh án angốh tanna dyôn tumoi cha.
32 Tớq ibư, mát pandang plot dyơ, ngai dông nhéq máh ticuoi a-ái alứng ticuoi bôn yang saq piyúh tớq nga Yê-su. 33 Nhéq máh ticuoi tớq vel ngki parchúng culái tieh, tumán ngáh callống. 34 Yê-su táq bánh clứng ticuoi bôn a-ưi nốh a-ái. Án chuih angốh yang saq te cháq ticuoi hơ. Án lớiq dyôn yang saq táq-ntêr amớh, co yang saq acớl án.
Yê-su Pôq Cato Tớq Vúng Ca-lilê
(Luca 4:42-44)
35 Tớq ingái parnô, Yê-su ayư te cláih lư, pilŏ́ng iyốh ang. Án ngốh te vel, dyơ pôq nga ntúq ớq ticuoi át, co án ính cớu seq nga ntúq tuki. 36 Si-môn alứng yớu án pôq suo Yê-su. 37 Tớq nha-án tumúh Yê-su, nha-án tông án idô: “Nhéq náq ticuoi suo ính tumúh thới.” 38 Yê-su ôi nha-án idô: “He cóq pôq tớq vel cannŏ́h loi, la máh vel át paniar ndô. Cư ính cato tớq vel ngki hơ. A-ám cư yua cư tớq nga tudô dŏq táq arnáq ndô.” 39 Iki Yê-su pôq cato tớq cứp dúng rum ticuoi Isa-ra-el tớq vúng Ca-lilê. Án chuih angốh yang saq te cháq ticuoi hơ.
Yê-su Táq Bánh Ticuoi A-ái Bŏ́q
(Mathie 8:1-4; Luca 5:12-16)
40 Bôn munáq ticuoi a-ái bŏ́q tớq nga Yê-su. Án chóh tarcol alứng cucúh cucuoi idô: “Khán Ưlla ính, Ưlla têq táq dyôn cư cơt bánh.”
41 Yê-su sáng sruiq táq, dyơ án angốh ati capơiq ticuoi ngki, alứng tông idô: “Cư ính! Dyôn mái cơt bánh.”
42 Ndóng ngki táp ticuoi ngki cơt bánh a-ái bŏ́q. Cháq án cơt ŏ lieh. 43 Nsuoi te Yê-su ính yua án chô, Yê-su patáp án idô: 44 “Êq táq-ntêr dyôn ticuoi cannŏ́h chom te arnáq ndô. Ma mái pôq apáh cháq mái dyôn ticuoi teng rit sang me. Dyơ mái dông crơng mŏp sang dyôn Yang Arbang-pilŏ́ng máh nốh ndon Môi-se khoiq patáp te inớh. Arnáq ndô la tíc dyôn ticuoi cannŏ́h chom mái khoiq bánh dyơ.”
45 Ma tư án ngốh vít te Yê-su, án pôq táq-ntêr dyôn ngai chom te arnáq Yê-su khoiq palai án. Arnáq ndô cơt rŏ́h mưt-mư. Khán Yê-su ính mot tớq vel mmo, án lớiq dyôn ngai hôm án. Án át culái tieh vel, tớq ntúq ớq ticuoi át. Ma nnáng bôn ticuoi te cứp ntúq tớq nga án.

*1:13 1:13 Yang Satán, án cơt ariaih nhéq yang saq.