Chớiq Alang Phau-lô Taran
Cơiq Dyôn Ticuoi Tin Tớq Vel
Phi-lip
Parnai Cato
Phau-lô taran chớiq alang ndô cơiq alang top tin tớq vel Phi-lip. Án taran sám 63 cumo vít Yê-su carnian. Ndóng ngki, án át tôt tớq vel Rô-ma. Án cơiq parnai alang top tin tớq vel Phi-lip dŏq si-ơn te máh crơng nha-án khoiq choi án, ndóng án ớq lư.
Chớiq alang ndô la apáh án amoih lư top tin tớq vel Phi-lip. Iki án taran dŏq catớih tông top tin tớq vel Phi-lip dyôn chom asiar cháq, muchứng Yê-su Crit khoiq táq dyơ. Êq cuhống, alứng êq pamat yớu.
Phau-lô tông nha-án dyôn chom, nha-án bôn ráp callong tumống níc-níc la nhơ te Yang Arbang-pilŏ́ng choi mat, tới co te nha-án táq veng phep rit ticuoi Isa-ra-el. Chớiq alang ndô tông te callong bui hơr, callong ien ŏ, alứng callong chiuq tanhir tớq pang tumống ndô.
1
Cư Phau-lô taran chớiq alang ndô cơiq alang nhéq máh ticuoi tin Yê-su tớq vel Phi-lip, díh nha-án ndon cơt sút tớq top tin, alứng nha-án ndon táq arnáq choi ticuoi sút ngki. Alứng Ti-muthê cơiq parnai carhanh inha tưi. He bar náq la ticuoi ndon sŏ́ng táq arnáq dyôn Yê-su Crit. Cư seq Yang Arbang-pilŏ́ng A-ám he, alứng Yê-su Crit Ưlla he, choi mat inha alứng dyôn inha át bánh suanh ien ŏ níc.
Phau-lô Cớu Dyôn Ticuoi Phi-lip
Cứp chư cư parngíh te inha, cư si-ơn Yang Arbang-pilŏ́ng ndon cư sang. Alứng ndóng cư cớu dyôn inha, mít cannính cư sáng bui lư, co inha khoiq sŏ́ng mui mít alứng cư táq arnáq cato parnai ŏ te Yê-su Crit, náp te ingái inha mbơiq mot tin tingôi tớq ingái ndô. Iki, cư chom arlớih, Yang Arbang-pilŏ́ng ndon tabớq táq arnáq ŏ ndô tớq mít cannính inha, lư án táq níc tingôi cua arnáq ngki tớq ingái Yê-su Crit tớq lieh nga cúc cuteq ndô.
Lư piaiq cư parngíh iki te inha, co cư amoih lư inha. Co inha chúng munơi alứng cư te máh nốh ndon Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq choi mat cư, la ndóng cư át tớq coq tôt, lớiq la ndóng cư ôi chíl lieh ticuoi ndon pamat parnai ŏ te Yê-su Crit, alứng choi ticuoi dyôn tin khớm lư. Lư Yang Arbang-pilŏ́ng chom cư táq-ntêr piaiq lư la idô: Cư amoih lư nhéq máh inha muchứng Yê-su Crit khoiq amoih inha.
Cư cớu máh callong ndô dyôn inha: Seq Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn inha munáq amoih munáq cứp ingái a-ưi hơn loi. Alứng mui parrứh ngki, cư seq án dyôn inha bôn mít tubáiq alứng têq chom ngê mmo la ŏ, alứng ngê mmo lớiq ŏ, 10 dyôn inha têq rêh ngê ŏ clưi nhéq te cannŏ́h. Iki, tớq ingái Crit tớq lieh nga cúc cuteq ndô, mít inha la práh ŏ alứng lớiq bôn nnáu têq tíq inha. 11 Cư ính inha bôn máng callong tinớng ŏ sớng tớq mít cannính inha. Nưm Yê-su Crit táp têq dyôn inha bôn callong ngki. Dyơ ticuoi cannŏ́h bôn dyám náp alứng ayô Yang Arbang-pilŏ́ng.
Tumống Dŏq Dyôn Crit
12 Em ai ơi! Cư ính inha chom máh callong dieiq arức ndon tớq nga cư, máh callong ngki khoiq choi clứng ticuoi dyôn mot tin Yê-su. 13 Iki, nhéq máh ticuoi líng át kiaq me dúng puo alứng nhéq máh ticuoi cannŏ́h hơ chom cư át tôt la co tian cư táq arnáq Crit. 14 Alứng co nhơ te cư át tôt, iki bôn clứng em ai he tin Ưlla khớm lư loi. Dyơ nha-án cơt clŏ́q lư pôq cato parnai ŏ te Yang Arbang-pilŏ́ng. Nha-án lớiq adáh amớh.
15 Lư bôn mui top ticuoi cato te ngê Crit co i-ôiq alứng ính tarmien. Ma bôn top cannŏ́h cato ngê te Crit co bôn mít ính táq ŏ. 16 Top bar ngki cato la co nha-án sáng amoih lư cư, alứng nha-án chom Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn cư bôn mpual dŏq ôi chíl lieh máh ticuoi ndon pamat parnai ŏ te Yê-su Crit. 17 Ma top ndon ính tarmien, nha-án cato ngê Crit, ma mít parngíh nha-án lớiq tinớng tupứng. Nha-án cato ngê ngki co ính nieng-tanieng ngê alứng cư, alứng nha-án parngíh ính pidieiq cư ndóng cư yôl át tôt.
18 Ma lớiq amớh; cư sáng bui lư bôn ticuoi cato te ngê Crit, tam nha-án bôn mít cannính tinớng tupứng lớiq la lớiq tinớng tupứng. Alứng cư chom, urớh cư yôl sáng bui. 19 Cư chom co nhơ inha cớu dyôn cư, alứng co nhơ Arvai Yê-su Crit choi cư, urớh ngai ính taláh cư te coq tôt. 20 Mít cannính cư lớiq ính táq mui nốh amớh dyôn cư cơt achiet. Ma cư ính lư mít cannính cư cơt clŏ́q dŏq cato ngê te Crit hoi-ndô, muchứng cư khoiq cato te nsuoi dyơ. Cư ính lư ticuoi cannŏ́h bôn dyám náp Crit nhơ te cư, lớiq amớh cư cuchet lớiq la tumống. 21 Ma cư, khán cư tumống la dŏq veng nưm cannính Crit sớng; ma khán cư cuchet, ngki ŏ lư loi dyôn cư. 22 Khán cháq cư yôl tumống tớq pang ndô, cư chom arnáq cư táq lư bôn tarnáp. Iki, cư lớiq chom rêh ngê amớh. 23 Bôn bar ngê cư ính. Mui la cư ính cuchet dyôn têq cư pôq át alứng Crit. Ndô la ŏ lư dyôn cư. 24 Bar la cư ính yôl bôn tumống tớq pang ndô; callong ndô la callong pưt dyôn inha. 25 Tư cư apúh arlớih arlêng iki, dyơ cư chom la cư yôl át alứng inha tớq pang ndô dŏq choi inha têq tin khớm lư loi, alứng dŏq inha sáng bui ơn. 26 Iki, tư cư tớq lieh nga inha, têq inha ayô Yê-su Crit a-ưi lư loi nhơ te cư.
27 Cóq inha táq pôq dyôn piaiq tớq parnai ŏ te Yê-su Crit. Iki, khán cư tớq nga inha lớiq la lớiq bôn tớq, cư têq chom inha át mui mít, alứng tin khớm lư máh parnai ŏ ngki, díh inha catóng táq dyôn ticuoi cannŏ́h tin tưi parnai ngki. 28 Inha êq adáh máh ticuoi ính táq inha. Khán inha lớiq adáh ticuoi ính táq inha, ndô la tíc dyôn nha-án chom urớh Yang Arbang-pilŏ́ng lư pupít nha-án, alứng án dyôn inha tumống níc-níc. 29 Co Yang Arbang-pilŏ́ng táp khoiq rêh inha dyôn táq arnáq Crit. Tới nưm án dyôn inha tin Crit sớng, ma án dyôn inha chiuq dieiq arức hơ co inha veng ngê Crit. 30 Hoi-ndô inha chiuq dieiq arức muchứng inha khoiq hôm cư chiuq te nsuoi, alứng muchứng inha khoiq sáng ngai táq-ntêr te cư yôl chiuq dieiq arức hoi-ndô.