Chớiq Alang Phau-lô Taran
Cơiq Dyôn Ticuoi Tin Tớq Vel Pưt
Rô-ma
Parnai Cato
Phau-lô taran parnai alang ndô cơiq dyôn ticuoi tin át tớq vel Pưt Rô-ma. Án taran parnai alang ndô sám cumo 57 tớq 58 tatun Yê-su carnian. Phau-lô tông án ính táq arnáq Yang Arbang-pilŏ́ng tớq vel pưt Rô-ma; vít ngki án ính pôq cato parnai Yang Arbang-pilŏ́ng nga cruong Sapên hơ.
Tôm lư Phau-lô taran biq parnai carbánh nha-án; cua ngki án tông máh ticuoi tin tớq vel pưt Rô-ma chom án cớu níc dyôn nha-án. Alứng án tông ticuoi Isa-ra-el alứng ticuoi tới ticuoi Isa-ra-el chom cóq nha-án át artoi lieh alứng Yang Arbang-pilŏ́ng nhơ Yê-su Crit, co tian cứp náq ticuoi át yông te Yang Arbang-pilŏ́ng alứng táq sol máh callong luaih. Phep rit Isa-ra-el lớiq têq choi tamống ticuoi.
Tarran ndô Phau-lô taran dŏq catớih máh ticuoi tin, cóq táq imo dyôn cơt tinớng ŏ chứng mát Yang Arbang-pilŏ́ng. Tớq chớiq ndô Phau-lô tông arlớih lư la cứp náq ticuoi têq át tinớng ŏ chứng mát Yang Arbang-pilŏ́ng nưm na nha-án tin Yê-su sớng. Alứng ticuoi têq bôn tumống tamme la nhơ te át artoi alứng Yê-su. Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng choi alứng ayông ticuoi tin dyôn têq nha-án bôn callong ien ŏ, alứng callong bui hơr tớq pang tumống nha-án.
1
Cư Phau-lô taran chớiq alang ndô cơiq carhanh inha. Cư la ticuoi táq arnáq dyôn Yê-su Crit. Yang Arbang-pilŏ́ng táp rêh cư dyôn táq arnáq dyưng ati Yê-su, alứng arô cư dyôn cato parnai ŏ te án. Te inớh Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq ưq ính dyôn parnai ŏ ndô na ticuoi tang ngcang án taran tớq tám uráq Yang Arbang-pilŏ́ng. Parnai ŏ ndô tông te Acái Yang Arbang-pilŏ́ng. Acái Yang Arbang-pilŏ́ng cơt muchứng acái ticuoi tưi tớq cúc cuteq ndô. Án tớq te tŏ́ng toiq puo Davit. Vít Acái Yang Arbang-pilŏ́ng cuchet, án tumống lieh co nhơ Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng bôn chức pưt lư. Iki ngai chom arlớih arlêng án la lư Acái Yang Arbang-pilŏ́ng. Acái Yang Arbang-pilŏ́ng ndô la Yê-su Crit Ưlla he. Nhơ án, Yang Arbang-pilŏ́ng choi mat cư, alứng dyôn cư bôn táq arnáq dyưng ati án dyôn ticuoi tớq cứp cruong tin alứng peh án. Inha la top ngki tưi, co Yang Arbang-pilŏ́ng anốh inha la top tin Yê-su Crit. Iki cư taran parnai ndô cơiq alang inha ndon át tớq vel pưt Rô-ma. Yang Arbang-pilŏ́ng amoih lư inha. Án anốh inha la top tin án. Cư seq Yang Arbang-pilŏ́ng A-ám he, alứng Yê-su Crit Ưlla he, choi mat inha alứng dyôn inha át bánh suanh ien ŏ níc.
Phau-lô Ính Pôq Alang Ticuoi Tớq Vel Pưt Rô-ma
Tôm lư, cư si-ơn Yang Arbang-pilŏ́ng na cư nhơ Yê-su Crit, inha bôn tin. Máh parnai ngai táq-ntêr te inha tin khoiq parhanh nga cứp cruong. Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq chom dyơ máh parnai cư cớu níc dyôn inha. Cư táq arnáq dyôn Yang Arbang-pilŏ́ng, alứng cư cato parnai ŏ te Acái án nhéq te tarngứh tarhơ cư. 10 Cư cớu seq níc te Yang Arbang-pilŏ́ng ính pôq alang inha. Khán Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn, lớiq dưnh nnáng cư lư pôq nga ntúq inha át. 11 Cư tél-sél lư ính tumúh inha, co cư ính cato inha te ngê Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq dyôn cư chom, dyôn inha têq tin khớm lư loi. 12 Táq iki, he munáq choi munáq, munáq khêr munáq. Iki he têq tin khớm lư loi. 13 Em ai ơi! Cư ính inha chom cư parngíh ính tớq nga inha a-ưi chư dyơ, ma cư iyốh bôn pôq. Cư ính lư máh arnáq cư táq cơt culái tớq top inha, muchứng tớq ticuoi tới ticuoi Isa-ra-el cannŏ́h tưi. 14 Cư tu cứp náq ticuoi ndon cư iyốh cato parnai ŏ te Yang Arbang-pilŏ́ng. Cóq cư cato máh ticuoi Créc alứng máh ticuoi tới ticuoi Créc. Cóq cư cato máh ticuoi tubáiq alứng máh ticuoi achơ. 15 Co iki, cư tél-sél lư ính cato parnai ŏ te Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn inha ndon át tớq vel Rô-ma.
Yang Arbang-pilŏ́ng Choi Tamống He La Co He Tin
16 Cư lớiq bôn achiet amớh cato parnai ŏ te Yê-su Crit, co Yang Arbang-pilŏ́ng bôn chức choi tamống ticuoi nhơ te parnai ngki. Ticuoi mmo tin khớm lư parnai ngki, Yang Arbang-pilŏ́ng lư choi tamống ticuoi ngki. Tôm lư Yang Arbang-pilŏ́ng choi tamống top Isa-ra-el. Ma tatun loi, án choi tamống ticuoi tới ticuoi Isa-ra-el hơ. 17 Parnai ŏ ndô tông he dyôn chom callong amớh he cóq táq dyôn têq át tinớng ŏ chứng mát Yang Arbang-pilŏ́ng. Khán he ính át tinớng ŏ chứng mát Yang Arbang-pilŏ́ng, he cóq tin. Cua ngki, he cóq tin khớm lư loi. Tớq tám uráq Yang Arbang-pilŏ́ng te inớh, ngai khoiq taran idô:
“Máh ticuoi tinớng ŏ, nha-án lư bôn tumống,
co nhơ nha-án tin Yang Arbang-pilŏ́ng khớm lư.” 1:17 Ha-bacúc 2:4
Cứp Náq Ticuoi Bôn Luaih
18 Yang Arbang-pilŏ́ng át tớq pilŏ́ng. Án sáng uan lư ada ticuoi bôn luaih alứng táq níc arnáq saq. Máh ticuoi ngki catáng máh callong piaiq, la co nha-án táq níc arnáq saq. 19 Tới nha-án lớiq chom callong piaiq te Yang Arbang-pilŏ́ng. Co Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq apáh callong ngki dyôn nha-án. 20 Mát ticuoi lớiq têq hôm Yang Arbang-pilŏ́ng, lớiq la chức án. Ma têq ticuoi hôm máh nốh ndon án khoiq teng. Iki nha-án têq chom arlớih lư nưm Yang Arbang-pilŏ́ng táp bôn chức pưt clưi nhéq te cannŏ́h, náp te ingái án teng pilŏ́ng cuteq tingôi hoi-ndô. Alứng nha-án lớiq têq suon nha-án lớiq chom amớh te Yang Arbang-pilŏ́ng. 21 Nha-án khoiq chom tưi Yang Arbang-pilŏ́ng, ma nha-án lớiq náp án la lư Yang Arbang-pilŏ́ng. Alứng nha-án lớiq si-ơn án. Ma nha-án parngíh níc te callong lớiq cơt tarnáp amớh. Iki mít achơ nha-án cơt achơ lư loi. 22 Nha-án ngin nha-án tubáiq, ma lư nha-án táp la achơ. 23 Yang Arbang-pilŏ́ng lớiq nai pít. Ma yôl nha-án lớiq ính sang án. Nha-án ính lư sang rup ticuoi, rup achếq, rup cusánh, alứng rup máh pannán cannŏ́h. Ma máh nốh ngki têq cuchet.
24 Iki Yang Arbang-pilŏ́ng calôih nha-án, alứng dyôn nha-án táq arnáq saq veng mít nha-án ính. Iki nha-án táq callong saq laq lư, munáq táq lớiq ŏ ada munáq. 25 Nha-án táh callong piaiq te Yang Arbang-pilŏ́ng; dyơ nha-án cadyiq callong lớiq piaiq loi. Nha-án tin alứng sang crơng ndon Yang Arbang-pilŏ́ng teng. Ma nha-án lớiq sang Yang Arbang-pilŏ́ng, án ndon teng túc culám khám nốh. Nưm án táp, he cóq ayô níc-níc. Amen.
26 Iki Yang Arbang-pilŏ́ng calôih nha-án, dyôn nha-án tíng táq tíng veng mít saq nha-án ính. Bôn máh cán lớiq ính bíq nnáng alứng conh. Ma nha-án ính bôn cán tartuoq cán. 27 Máh ticuoi conh la muchứng ngki tưi. Nha-án lớiq ính bôn nnáng cán. Iki mít cannính nha-án déc-ndéc lư ính táq arnáq saq, ính bôn conh tartuoq conh. Co tian nha-án táq arnáq saq iki, nha-án ráp tôt.
28 Co nha-án lớiq ính Yang Arbang-pilŏ́ng ưlla mít cannính nha-án, iki Yang Arbang-pilŏ́ng mŏp nha-án dyôn ngê saq loi cơt ưlla. Arnáq nha-án táq lớiq cơt tarnáp amớh. 29 Mít nha-án bôn máng callong saq. Nha-án lới lư; nha-án ham crơng; nha-án táq saq ada yớu; nha-án munáq i-ôiq munáq; nha-án cachet ticuoi; nha-án tarluaih; nha-án lứp; nha-án a-ính yớu; nha-án u saq yớu; 30 nha-án tông parnai chachuoq; nha-án a-ính Yang Arbang-pilŏ́ng; nha-án chau anôi yớu; nha-án ính ticuoi cannŏ́h achuon calư alứng ayô nha-án; nha-án hôi lư táq arnáq saq; nha-án lớiq peh parnai a-i a-ám; 31 nha-án achơ lư; nha-án ưq sớng; nha-án ớq mít amoih yớu; nha-án lớiq sáng sruiq táq yớu. 32 Nha-án khoiq chom dyơ Yang Arbang-pilŏ́ng anát ticuoi táq iki cóq cuchet. Ma nnáng nha-án lớiq ính táh arnáq ngki, alứng nha-án sáng bui dyôn yớu táq muchứng iki tưi.

1:17 1:17 Ha-bacúc 2:4