Chớiq Alang Phau-lô Taran
Cơiq Dyôn
Titô
Parnai Cato
Phau-lô taran chớiq alang ndô cơiq alang Titô. Án taran sám 63 tớq 66 cumo vít Yê-su carnian. Titô la ticuoi conh bánh; án tới ticuoi Isa-ra-el, ma án tin Yê-su tưi. Phau-lô dyôn Titô át lieh tớq con Crêt, dŏq máh ticuoi tin tớq con ngki têq tin khớm alứng cơt pưt asớr. Uráq ndô tông te pe callong pưt Titô cóq táq, la idô: Mui la rêh ticuoi ayông top tin. Bar la cato ticuoi ieuq dyôn chom pasoi lieh máh ticuoi bánh tớq top tin. Pe la tardông callong artoi tớq top tin, alứng viar yông te munáq a-ính munáq, te arnáq tarmien, alứng te arnáq caryáh cơt a-ưi top.
1
Cư Phau-lô taran chớiq alang ndô. Cư la ticuoi táq arnáq Yang Arbang-pilŏ́ng, alứng cư la dyưng ati Yê-su Crit. Yang Arbang-pilŏ́ng yua cư pôq cato máh ticuoi ndon án khoiq rêh dyôn tin khớm lư loi. Cư ính cato nha-án callong piaiq te Yang Arbang-pilŏ́ng, la dŏq nha-án veng ngê Yang Arbang-pilŏ́ng nhéq tarngứh tarhơ. Nhơ te parnai piaiq alứng callong tin ngki, nha-án ngcong têq bôn tumống níc-níc. Yang Arbang-pilŏ́ng, án ndon lớiq nai táq-ntêr a-uai, án khoiq par-ưq ính dyôn he bôn tumống níc-níc te ndóng án iyốh teng cúc cuteq ndô. Tư tớq ngư Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn ticuoi chom parnai ŏ te án. Dyơ án dyôn cư pôq pau tông parnai ŏ te án, la án ndon choi tamống he. Cư taran chớiq alang ndô cơiq alang Titô. Mái la arớq acái cư, co mái tin Yang Arbang-pilŏ́ng muchứng cư tưi. Cư seq Yang Arbang-pilŏ́ng A-ám he, alứng Yê-su Crit, án ndon choi tamống he, choi mat mái alứng dyôn mái át bánh suanh ien ŏ níc.
Arnáq Titô Táq Tớq Con Crêt
Ndóng ngki cư khoiq yua mái dyôn át lieh tớq con Crêt, la dŏq mái táq cua máh arnáq he iyốh táq cua. Cư ính mái rêh ticuoi dyôn cơt sút top tin tớq cứp vel tớq con ngki, táq arớq cư khoiq patáp mái te nsuoi. Cư ính mái rêh ticuoi ớq callong têq tíq. Ticuoi ngki cóq bôn nưm mui lám campái. Acái acon án cóq tin Yê-su, lớiq táq rôn, alứng lớiq cơt ticuoi cớng ngan. Co ticuoi ndon ngai rêh cơt sút tớq top tin, cóq án ớq callong têq tíq, lớiq pupưt, lớiq chái nháih, lớiq ham ngoiq crơng bol, lớiq crêng, alứng lớiq ham práq. Ma án ndon ayông top tin cóq ráp pasôl ŏ ticuoi tumoi, bôn mít amoih callong ŏ, cóq tubáiq, cóq át partát, cóq bôn mít práh ŏ, alứng cóq bán ŏ cháq bôm. Cóq án capol a-khớm máh parnai piaiq ndon ngai khoiq cato án, dŏq án têq catớih ticuoi cannŏ́h na parnai piaiq ngki. Alứng têq án ôi suon lieh máh ticuoi ndon chíl parnai piaiq ngki.
Cóq Titô Dyŏq Alứng Catớih Máh Ticuoi Crêt
10 Bôn a-ưi ticuoi tin te top Isa-ra-el lớiq ính cammáng ticuoi sút nha-án. Nha-án báq táq-ntêr parnai arlớu-archuot alứng a-uai; nha-án tông cóq táq rit kít veng phep rit Isa-ra-el.* 1:10 Rit ngki ngai táq tíc kít biq ngcár te crơng ticuoi conh. 11 Cóq mái capát ngcang nha-án, co nha-án sui a-ưi abŏ́h tớq top tin na cato lớiq piaiq, dŏq suo lơi na carna lớiq tinớng. 12 Bôn munáq te top Crêt ndon chom tông acớiq, án tông idô: “Ticuoi Crêt báq táq-ntêr a-uai; nha-án pla arớq pannán crêng, alứng nha-án aláh, ma ham cha.”
13 Máh parnai ticuoi ndô tông lư piaiq. Co iki cóq mái dyŏq nha-án ndon tin êq táq arớq iki, dŏq nha-án têq tin khớm tớq parnai piaiq. 14 Dyŏq nha-án êq cammáng parnai nsuar lớiq piaiq na top Isa-ra-el, lớiq la phep rit na ticuoi ndon khoiq táh parnai piaiq. 15 Khán ticuoi bôn mít cannính práh ŏ, arnáq amớh án táq la práh ŏ. Ma khán ticuoi bôn mít cannính lớiq práh ŏ alứng lớiq tin, máh arnáq án táq la lớiq práh ŏ, co mít án parngíh nưm lớiq ŏ alứng lới lư. 16 Ngcang nha-án tông nha-án chom Yang Arbang-pilŏ́ng, ma arnáq nha-án táq ngki ndái te ngê Yang Arbang-pilŏ́ng. Ticuoi cannŏ́h a-ính lư nha-án. Nha-án lớiq peh alứng lớiq têq táq arnáq ŏ.

*1:10 1:10 Rit ngki ngai táq tíc kít biq ngcár te crơng ticuoi conh.