16
Jiniro kavagahinaivahani varani hini
Hari. Vara ovani'aki bana ida jiniro hora avanana'dohivini hi'iki avakadijirihia. Avanajoronibakhiaki ida jiniro va'ora avakajoamorara kaimoni adani Deus kaija'ari Judéia kaarabonia vahojaki. Va'ora onava'isohi'iki adani Jesus kaija'ari avajoronioniki Galácia kaarabonia hihida varania. Onivani fori hija ida bana onofiki bada avani'avini jaboni.
Onofiki ida domingo hahavi jiniro-ra avaranahoariharibanivini. Pa'itxiki ida ija'ari kajiniro, bianahoariharibanihi ida jiniro pa'itxi bikavagahinaiki kaimoni. Doronihi ida kidijiniro, bianahoariharibanihi ida kidijiniro pitani doroniki bikavagahinaiki kaimoni. Niki vania vakahojai bana afohanana. Vanajoronihanana bana ida avakadijiniro avaranahoariha'iki. Avakadiania okaikahina kamahini onofiki ida jiniro joronini hihavini.
Onofiki ida va'ora avanagathogathovini makhira jiniro avakavagahinai'iki-ra avavikhaki kaimoni. Va'ora avano'avini hiki bana ida avaathini kapapirani Deus kaija'ari Jerusaléa vahojaki va'ora avigara kaimoni adani makhira va'ora avanagathogatho'iki. Avakadiania okaikahina vani va'ora okaronara bana adani avakadigahinai-ra avavikhaki. Jahaki vahabini bana ida ookhana jaboni Jerusaléa. Ookhahi; hora vavaipohihaki adani.
Pauloa bivava'isohihijoraki ida adahana
Hari. Onofiki bana ida Macedônia kaarabonia oa'aadahaonina okafianina afo'imidia. Naothinia avakadiania ookhaki ho. Avakadiania ohojaki vahabini bana ho mahi ipohikia. Pahakari ni-gira onijanaki vahabini. Naothinia avakaabokaki bana ida hora avakajoamoravini hora avakaronavini oanikhahaki ibavia. Ni-onofiki ida jorakia oradahana avakadiania mahi ipohirikia ohojaja kaimoni. Deua biva'ahahi; onofihi ida masiko ipohiki ohojana, oniani ida jorakia hora arakharija.
Kaikahirini oadani ida Pentecostes kaihinikani kamahini, onofiki hida Éfeso sidajia ohojana, naothinia ai ohiki bana ho. Hihida Éfeso sidajia ohojana oadani okaabokabakhiaki ida ija'ari vaipohiki-ra va'ora okanamonivini Jesus monina. Vanaabavini vanofiki hida Jesus athi. Vahoariha vani adani kodibadani-ra vakanajajorivini-ra vanofibakhiara.
10 Hari. Kaikahiki vahabini bana ada Timóteo avakadiania. Kaikahiha; vagathanijahaki bana mahija a'onira kaimaforavini. Hofori hina, bada bini'ahaha'oadahaki ida akadika'da'di Jesus kabadani. 11 Hari'a vakaihiponiri bana ada Timóteo. Vaakodia bana ida kidiadahai makhaniria kaimoni mahija kodiania joivini. Va'ora onaviahanokhaki adani Timóteo, arigamina vahoariha vihiki vakaikahina.
12 Vara ovani'aki bana ada arigamina Apolo. Oni'abakhiaha ada Apolo:
—Arigamina vahoariha va'ora vanavanavanahavini adani Jesus kaija'ari Corinto sidajia vahojaki. Jahaki ida va'ora ivaipohihavini — onibakhiaki ho.
Ni-binofiki ida jorakia va'ora vaipohihavini. Bikaabokavini kamahini bona a'onira navanavanahaha.
Paulo athi anokhomini hida
13 Hari. Avaabononi avakava'igairi bana. Vanadano bana ida Cristo-ra avavakaijokavini. Hari'a vaofini bana. Vava'aha bana ada Cristo avajari'darini-ra nadanovini. 14 Nahina hahavia avakabadanihi, avakavaranihi; va'ora vanakaidiva bana adani vahoariha.
15-16 Va'ora avarigaki adani Estéfanas, gorana kaija'arini khama. Va'oaniaro miro'a Jesus kania vaabono gahinai vaniha'avini Acaia kaarabonia. Vaabono vavani'ahivini hiki ida Jesus kaija'ari-ra va'ora vakajoamorabakhiavini. Oigamina, vava'aha bana ida a'onira vavaka'da'divini. Onofiki ida Estéfanas athi-ra avanaabavini. Vanaaba'a jaboni ida vahoariha Estéfanas vakadiania bada vakhaniki vaathi.
17 Khai oni'a'iki ida Estéfanas, Fortunato, Acaico vihiki kodiania vakaikahi'ina. Kodiania avahojarini mani ida hora avakakodiavini-ra avakaabokaravini hija, va'oaniaro hora vaakodia'iki. 18 Ova'i-ra vanajahajaha'iki adani. Oogaki ida avava'ini-ra vanajahajaha'avini jaboni. Jahaki ida ija'ari va'oaniaro fori vihiki vaathi-ra mitha avani'avini.
19 Hari. Jesus kaija'ari Ásia kaarabonia avajoronionibakhiaki a'onira vaka'ivanitiki. A'onira vaka'ivanitiki jaboni adani Áquila, Priscila, Jesus kaija'ari vagorana vajoronibakhiaki. Vanofiki ida Jesus a'onira anajahamisivini. 20 Oigamina, kodiania vahojaki a'onira vaka'ivanitiki hadani jaboni. Cristo kaija'ari a'oni. Avaabononi avakanakaidivakhamajahakivini-ra vananokia bana.
21 Hovani Paulo onajirija hida oathi anokhomini osa'a. A'onira oka'ivanitiki a'oni jaboni.
22 Deus va'ora naima'banaki bana adani Jesu-ra vakajari'daki Ibavi Jaharika'oakia. Maranatá ariathia — Akadika'da'di ka'oa, kha'a bana — niki hida. 23 Onofiki ida akadika'da'di Jesus a'onira kajoamorabakhiavini. 24 A'onira onakaidivahahaviki ho. Jesus Cristo haria kanakaramisikhamaki hari.
Hari ida vani oamani Paulo athi anokhomini.