2
Deus kahojaia vakahojai'a bana
Hari. Avakadimahi ja'dini-ra avagathani'avini mani ida avakadihojai 'bo'da-ra avakava'ipahinika'oavini-ra ohonariavini hija. Vakava'ipahinika'oa bana ida hoariha-ra avanajahariharivini-ra avanofivini. Vakava'ipahinika'oa bana ida hoariha-ra avakorijanahavini. Vakava'ipahini bana jaboni ida hoariha-ra avanofi'badaravini. Vakava'ipahinika'oa bana jaboni ida avakadi'akabajahi. Vakava'ipahinika'oa bana jaboni ida onii jaharikia hoariha-ra avakanavaranihavini.
Hari. Oniaroa, isai tanaki kidiamia kajoho kaa'bani-ra kanofibakhiaki fori vihi'a bana. Deus athi-ra vanofibakhia'a bana! Avakadi'bai ka'oa ida. Avakadimahi ja'dini-ra navijavaki ida, binadanoki jaboni ida, oniani ida Deus a'onira akava'ijoavini hija bana.
Nimania ida Deus athi kapapirani haria nava'isohivini hiki:
“Akadika'da'di-ra avavakaijokavini mani ida a'onira
nakaidivavini avarigavini hija.”
Niki ida Deus athi.
Arigamina, vamaakari'a bana akadika'da'di Cristo kania. Ja'di fori hiki ada Jesus Cristo. Jahaki, hokiki ida ja'di. Ija'aria vakajoniki ada ja'di fori hiki. Ni-nahina kaimoni hina vakahiki. Deus vania binagathogatho'ara ada ja'di fori hiki. Kaidivana arafiani bikahiki ada ja'di fori hiki hokiki.
A'onivani jaboni, ja'di jahaki hokiki fori avihiki a'oni afohanana. Avaabononi vava'aha bana Deus a'onira anakaramisijahakivini mahija Deus gorana avihivini. Deus gorana bodinia sasidotxi avihiki a'oni jaboni, kidibadani abono avihiki a'oni. Jesus Cristo a'onira kakodiava bana mahija avakadibadani, avakadivarani, avakadihojai hikia Deu-ra avakanava'igaki fori avihivini, Deua khai bini'aja kaimoni.
Hari. Deus athi kapapirani haria nava'isohivini hiki ada Jesus Cristo ja'di fori hina. Niha ada Deus:
“Onaibavi'iki ida ja'di
karaho arabo namahiki Sião onikia.
Onagathogatho'iki ida ja'di
kaidivaki ogorana
dadani kaimoni, kaaraja
kaimoni ida ogorana.
Ni-onava'iponi'imariniki ida ija'ari ja'di fori hiki-ra vakaijokaki.”
Niki ida Deus athi.
Ja'di fori hiki-ra anakaidivakarahoki hari, Cristo-ra avakaijokaki hari. Vahoariha vani adani Cristo-ra vakajonira. Vakadimoni hida hihida Deus athi:
“Hojaki ida ja'di jahaki,
ja'di kagorahi dadani
kaimoni.
Gora namonahava abonoa ni-vanofiki ida ja'di karaho.
Jahani kaba'i ni-vanofiki ida ja'di.
Vanofiravini kaba'i,
Deua binagathogatho'iki ida ja'di karaho.”
Hari. Deus athi kapapirani pitani hoariha haria nava'isohivini hiki jaboni:
“Hihida ja'di ija'ari-ra
va'ora ka'damanokhoki bana hida.
Ija'ari-ra va'ora naadariki
jaboni bana hida.”
Nihi ida Deus athi kapapirani, Jesus Cristo-ra vara vani'avini.
Cristo-ra vakajonikia vavakaijokarihi ida Deus athi, oniani ida va'ora naadarikaraho'ia. Nini vani Deua binofija ida vakadimoni.
Arigamina, ni-va'oaniaro fori avihirihi. Deus a'onira nagathogatho'iki a'oni, kidija'ari avihija kaimoni. Deus akadika'da'di ka'oa kasasidotxi avihiki a'oni. Kidibadania avaabononi avavani'ahi'iki a'oni, Deus kani a'oni. Bakibakini fori hiki kania avahojani kari Deus a'onira baranaha'iki a'oni, avarikhaonani'ihi, avahojaja kaimoni Deus vagana jahaki kania, avanamonija kaimoni ida kidibadani danoki ija'ari-ra nava'ibodivaraniki.
10 'Bo'dakari ni-Deus kaija'ari avihiki. Hari maha, Deus kaija'ari avihi'iki a'oni. 'Bo'dakari ni-avarigaki ida Deus ija'ari-ra va'adivini. Hari maha, Deus a'onira va'adivini-ra avariga'iki a'oni.
Hojai sohikia vakahojai'a bana
11 Arigamina, a'onira onakaidivaki a'oni. Vakava'ihoki bana ida avaibavini ka'oa hirini hidiaja araboja. Avakhanini vani a'onira okanikhariavini hiki ida nahina avakadimahi 'bo'da bikava'inofinofiki-ra avakava'ipahinika'oavini. Avakadihojai 'bo'da binadanodanoki fori hiki ida avakadihojai ja'dini. Avakadihojai 'bo'da binofiki binihimavini ida avakadihojai ja'dini.
12 Hari. Deu-ra avigariki vahararana avahojahi; hojai asohikia vakahojai'a bana. Hojai asohirikia a'onira avakaraganahavini kaba'i, vada vani'ahi ida avakadihojai asohiki, avigaki ida vakadivarani ka'oa hirini.
Oniania, Deus ija'ari kahojai-ra naabosivini kamahini, Deu-ra vani'aki adani:
—Deus, ivani ijahaki i, vajahaki jaboni adani kadaija'ari — vakhaniki bana adani.
13 Hari. Vanaaba'a bana ada arabo honariava abono, ka'da'di vahoariha vihiki vaathi. Cristo kaija'ari avihini mani ida vaathi avanaabavinia a'onira ohonariavini hija. Deua binaibaviki ada ija'ari hoarana arabo ipohiki honariava abono hira kaimoni. Ovari va'ora vaka'da'diki adani arabo ipohiki kaija'arini vakadika'da'di.
14 Ovari va'ora nagathogatho'iki jaboni adani makhira vahoariha ija'ari vanasohiva abono vihira kaimoni. Vakadibadani hiki ida hojai asohiriki abosini. Hari. Vara va'ora vani'aki jaboni adani hojai asohiki-ra vanamonahaki, vakadihojai jahani vakahivini. Oniani ida ka'da'di athi-ra avanaabavinia a'onira ohonariavini hija. 15 Deua binofiki ida hojai asohika'oakia avakahojaini, viso nija kaimoni ida ija'ari a'onira vakanavaranihaki vaathi. Vava'ihariki fori vihiki adani, ni-nahina-ra avigaki.
16 Cristo a'onira anaihota'iki a'oni, avagathajanaria kaimoni. Nahina jahaki-ra avanofihi; bada avani'ahi. Hari'a bana nikia vakava'ibodivarani'a: Ni-makhaniki ida hojai jaharika'oaki-ra bada ani'avini. Vava'aha bana ida mahi hahavi Deus a'onira nava'ihonariahihivini. Kidihonai abono avihiki a'oni. Kidija'ari kapavakarivahaki avihiki a'oni.
17 Ija'ari hahavi-ra va'ora vavava'iha bana. Va'ora vanakaidiva'a bana adani avaigamini Jesus Cristo-ra vavakaijokaki. Vifini bana ada Deus. Vavava'iha bana ada makhira arabo ipohiki vaka'da'diva.
Va'i rogo inini varani
hini hida
18 Hari. Ka'da'di kahonai abono vara a'onira oni'aki bana ho jaboni. Vanaabahaha'oadaha ida avakadika'da'di vaathi hahavi. Va'ora vavava'iha bana. Vanaaba bana afohanana ida avakadika'da'di a'onira vanakaidivaki vaathi. A'onira vakajoamoraki adani. Vanaabahanana bana jaboni ida avakadika'da'di vahoariha a'onira vanajaharihariki vaathi jaboni.
19 Jahani kaba'i ida avakadibadani, avakadika'da'di a'onira naima'banaki vahabini a'oni. Asohirini kaba'i ida avava'ini-ra namokaravini, nini vani Deua biva'ahaja ida. Avava'ini-ra namokara'avini kaba'i, Deu-ra avakajonirihi; a'onira kajoamoraha.
20 Hari. Vahoariha vahabini a'onira vidafiavini hiki ida hojai asohirikia avakahojaini. Asohiki ida a'onira vanaima'banavini avakapoarivini. Avakapoarivini kaba'i, ni-Deus a'onira naabosiki kidinahina jahaki. Ni-asohiki ida hojai bivajaharikia avakahojaini. Vahoariha a'onira vidafiahi, hojai asohirikia avakahojairini kaba'i. Asohirini kaba'i ida a'onira vanaima'banavini, kaba'i jahaki ida avaraihamahirini avakapoarivini. Nini namithahi avakadiania; Deus a'onira naabosihi kidinahina jahakia.
21 Deus a'onira nagathogathovini vani binofija ida avaraihamahirini avajahariharini kamahini. Jesus Cristoa bikamitha'iki jaboni ida imana 'banani akadimoni. Ovari haria nanokiahivini hiki ida niha ninina jahariharina kaba'i ihamahirina. Binofiki ida ovari fori arihina.
22 Ni-hoaranija hojai asohiriki-ra bada ni'aki ada Jesus Cristo. Ni-hoaranija vara bivani'aki ida korijanahi kavaranina. 23 Ija'aria varani jahariki arafiakia vakanavaranihaha, ni-Jesus Cristoa bigathaniki ida vaathi varani jaharikia. Ija'aria vanaima'banaha; ni-binofiki ida abono-ra na'da'diabosivini. Bivakaijokaha'oadahaki ada Deus. Asohika'oaki ida niha ninini Deus ija'ari vakadihojai asohiriki-ra naabosivini, oniani ida Jesus Deu-ra vakaijokaha'oadahavini hija.
24 Ava akasanakhamaki kania Cristo abini'ina vani bivajadojadoki fori hija ida akadihojai Deua bivajahariki. Bikamitha'iki ida imana 'banani karaho, agathaniria kaimoni ida akadihojai asohiriki abosini, oniani ida hojai asohiriki-ra akajonika'oavini-ra nahojaja. Hojai asohika'oaki vania akahojaina jahaja. Cristo abono hahavi siini-ra va'ahavini mani ida haria anaihotaja.
25 'Bo'dakari ovilia akamadaki fori arihiki hari. Ni-ariadahaki hagihi asohikia. Ariadaha'imajaniki hari. Hari maha, ovilia akadava'ava abono fori hiki haria karaga'iki hari. Haria vajoi'aha. Oniaroa, naothia akasiaga'ihi. Ovari haria bananihaha'oadahaki, haria akadava'avini.