4
Kamoti aka'bo'dariki fori arihiki hari
Hari. Deus haria nakaidivavini mani ida athi aavaadahaonivini kabadanihia haria no'avini hija, oniani ida akava'ipahiniravini hija. Akajoniki ida hojai ahojaki ava'i-ra anaipahihiki. Ni-anofipa'itxiki jaboni ida ija'ari-ra akorijanahavini. Ni-anahoarihaki ida Deus athi sohika'oaki. Vara avani'aki ida Deus athi ija'ari hahavia vakamithaja kaimoni. Deua biogaki ida akadivarani ka'oa hini. Anofiki ida ariathi-ra mitha vani'aki haria vakava'ibodivaranivini:
—Jahaki ida Paulo vakadihojai. Asohiki ida vaathi.
Deu-ra avigariki-ra va'ora anava'isohivini hiki ida Cristo monina jahaki ni-nahina hini avigaki. Nahina ahojaki karahobaki fori hiki ida akadivarani. Ija'ari Deus kania avaakamadakia ni-avigaki. Vahoariha avigaki ida akadivarani.
Jahari vava'i binahonariahihiki adani Deu-ra vanofiriki, vanokho bikanamaodorohaki fori vihiki adani, oniani ida Cristo monina-ra vakajari'davini hija. Vakaabokarihi ida Cristo monina-ra avavakharanaivini, ni-nahina hini avigaki. Cristo monina jahaki mahi vagaki fori hiki ida. Monina jahakia binanokiavini kaba'i ida Cristo jahana, danona, vagana vahararana hojaki, ni-vanokiki. Deus kahojai oamani ida Cristo hojana hija.
Moni jahaki-ra avava'isohihivini vani ni-varani arihina akavaraniki. Jesus Cristo vani ada vara avani'ara. Hahavi vaka'da'diva ka'oa ada. Jesus kani arihina mani ida avakadikakodiahi abono haria nihaja. Cristo monina-ra avarigavinia a'onira aakodiaki hari. Deus hahavi-ra namonahavini kari bihonariaki ida bakibakini ka'oa kani avaga'ini. Ovari Deua bihonariaki jaboni ida vagana akadiva'ibodivarani-ra navagavini, Deu-ra aogaja kaimoni. Cristo nokhoa binanokiaki ida Deus jahana, aogaja kaimoni ida Deus jahana vagaki niha ninini.
Hari. Nahina kaidivani arafiaki ida Cristo monina vara avani'a'iki. Harivani Cristo monina akavaranibakhiaki kamoti kakaidivariki aka'bo'dariki fori arihiki hari. Bavi a'bo'dariki fori hiki ida ariabono. Ariabono bodinia hojaki ida Deus kanahina kaidivaki. Deus kani ida danoi arafiaki akadiania hojaki. Akadiani hirihi ida. Deus oavania binakama'daja ida danona arafiaki Cristo monina hojaki.
Ija'ari ava'i-ra rogo avani'abakhiavini kaba'i, ni-vakaabokaki ida haria vakanajajorivini. Hoarahaja akadimahi-ra aogajanaravini kaba'i, asia Cristo-ra avakaijokaha'oadahaki hari, ni-akava'ipahinipa'itxiriha ada. Ija'ari vaipohiki haria vanajahariharivini kaba'i, ni-Deus haria kava'ipahiniki. Haria avanahahabakhiavini kaba'i, ni-haria vanaabinivini-ra vakaabokaki. 10 Mahi hahavi ija'aria vanofibakhiaki ida haria vanaabinivini, Jesus abini'ina-ra vanofibakhiavini vani fori hini. Vasa'a kabodinia Cristo haria akava'ijoabakhiaki hari. Cristo haria akava'ijoavini mani ida hokina-ra nanokiavini hija.
11 Arihokina oadani Jesus kaija'ari arihina mani ida haria vanaabinikamarivini hija afobakhia. Oniania nokiaki ida Jesus kamahi anokhomiriki ariabono a'bo'dariki kania. 12 Cristo monina akavaranibakhiana mani ida apohimajana-ra anamaakarija afoha'oadaha, oniani ida Cristo kania avakadimahi anokhomiriki-ra nakaraja.
13 Hari. Hojaki hida athii Deus athi kapapirania:
“Deu-ra ovakaijokavini mani ida vara hora ni'aja.”
Onivani fori hija ida Deu-ra avakaijokavini. Deu-ra avakaijokavini mani ida Cristo monina-ra vara avani'abakhiavini hija.
14 Aogaki ida Deus akadika'da'di Jesu-ra anahoki'avini. Aogaki jaboni ida haria anahokivini bana, Jesu-ra anahoki'avini fori hini. Oniaroa Deus haria avikhajabanavini Jesua bivahojaki kania. 15 A'onira kajoamoraja kaimoni ida nahina hahavi jahariki namitha'iki akadiania. Cristo monina-ra akanarafarakhamavini oadani, Deus va'ora ana'ba'dibakhiaki adani ija'ari-ra va'ora akava'ijoaki, oniani ida ija'ari Deus jahana-ra khai vani'aki-ra anaipohija. A'ba'diki ida varani jahaki Deu-ra vara vani'aki, va'ora kajoamoravini va'ora vakahivini.
Cristo-ra avakaijokaha'oadahavini
16 Deu-ra avakaijokaha'oadahavini mani ida Cristo monina akavaranina-ra akava'ipahiniravini hija. Vajaforia a'bo'darini kaba'i ida ariabono, aja'dibakhiaki ida ama'onahana mahi hahavi.
17 Namithabakhiaki ida nahina jahariki akadiania, ajahariharina, ava'i rogo inini hiki. Mahi ipohirikia radahaki ida. Pa'itxi ida ava'i rogo inini hidiaja. Karahoni arafiaki ida nahina jahaki namithaki bana akadiania. Mahi anokhomirikia ni-radahaki. Ava'i rogo inini vani haria naibavijahajoraki fori haria nihaja, agathanija kaimoni ida nahina jahani arafiaki Deus kania khaki akadimoni hini.
18 Akava'ibodivaranibakhiaki ida nahina nokiariki. Ni-akava'ibodiki ida anokiki. Radahajorakiki bana ida nahina ija'aria binokiki. Ni-anokhomiki ida nahina ija'aria binoki'iariki Deus kania.