3
Ija'ari vakadihojai Jesus joina viahania varani hini
Onofiki hida kodivarani-ra ikava'ihokivini. Jesus joina amaakarini kamahini vani aipohiki bana ida ija'ari vava'i rogo inikarohoni.
Nimania ida Jesus athi-ra vanaabariki vakadihojai jahariki avijavani. Va'oaniani oa vaabono vanofira adani ija'ari Jesus athi-ra vanaabariki. Vanofivini arafiaki ida jiniro. Avigahana-ra vara vavani'a'badaraki adani ija'ari. Vakadihojaia vaabono vavaboraborahaki adani, ni-hoariha kahojai-ra khai vani'aki. Onii jaharikia hoariha-ra vakanavaranihaki adani. Ni-khai vani'aki ida vagahinana hi'iki. Ni-vakadiabi'i, vakadiamia vaathi-ra vakamithaki. Deus nahina hirina-ra vakahiki adani Jesus athi-ra vanaabariki.
Ni-vakadija'ari ka'oa-ra vanakaidivaki, ni-ija'ari hoariha-ra vanakaidivaki jaboni. Ni-vakava'ibodivaranipa'itxiki ida hoariha-ra vanaima'banavini. Vanava'iponi'imariniki ida hoariha. Korijanahia va'ora avakaraganahaki adani vahoariha. Ni-vaabono vanasohipa'itxiriha adani Jesus athi-ra vanaabariki. Vaihamahiki adani ija'ari. Hojai jahaki-ra vavajahariki adani.
Jesus athi-ra vanaabariki ahojaia vakadiva'ahi-ra vanapohimajaki adani. Ni-vakava'ibodivaraniki hida vanamonahaki kaimoni asohini asohirini. Khai vani'aki ida vaabono vavaboraborahavini. Vakadiva'ikhaiini-ra vanofivini mani ida Deua binofiki-ra vakaimajaharavini hija. Bada vani'avini kaba'i ida badani Deua bivajahaki, vava'i bodinia ni-vanofiki ada Deus, vakajoniki ida Deus danona vava'i binahonariahihivini. Vakhanimanira adani ija'ari Jesu-ra vanofiriki Jesus joina amaakarini kamahini. Akara'o'a bana vakadiania.
6-7 Jesus kaija'ari vahararana vahojaki adani gamo Jesu-ra vanofi'badaraki. Jesus kania vaabono gahinai vaniha'badaravini mani ida Deus vakadihojai asohiriki bina'biraravini hija. Vakadihojai 'bo'da asia vakahojaiki adani gamo. Vakadiva'inofinofi vava'i biakanara'banahanakhamavini. Vanofiki vanivaha ida Deus athi-ra vaka'ojomo'ivini. Vaka'ojomo'ivini kaba'i, ni-vanasohiki ida Deus athi ka'oa hini, ni-aviga'iaki ida Deus binofiki vakadiania.
Hari. Hi'adani gamo Jesus kaija'ari vihi'badaraki vagorana avi'oioniki adani makhira ojomo'ihi asohirikia vakavaranibakhiaki, va'ora avaka'ojomo'ionira kaimoni. Gamo-ra vavaka'da'divini-ra vanofiki adani.
Hari. Moisés hokina kari vahojaki adani makhira vi'bamiki Janes, Jambres kohana. Vakajoniki ida Moisés kohana athi. Janes, Jambres kohana khama fori vihiki adani makhira ojomo'ihi asohirikia vakavaranibakhiaki. Deus athi ka'oa hini-ra vakajoniki adani. Ni-vakava'ibodivaranijahakiki. Varagari'iki ida Cristo kaija'ari vihina.
Ni-a'oada'iki ida ojomo'ihi asohirikia vakavaranibakhiana. Vahoariha vanokiki bana ida vakadihojai asohiriki, avigamanihi ida vakadi'ogahai asohiriki. Vakhanimanira adani Janes, Jambres kohana khama mahi 'bo'dakari. Jorakia vahoariha avigaki ida avigaharina.
Paulo Timóteo-ra nava'isohivini anokhomini
10 Ivani Timóteo, inaaba'iki ida kodi'ojomo'ihi athini. Ikabanafo'iki jaboni ida kodihojai hiki. Iogaki ida asia badani-ra onofivini-ra okava'ipahiniravini. Ikabanafo'iki jaboni ida Deu-ra ovakaijokajahakivini. Ni-ija'ari-ra va'ora oakaihamahijorakiki, va'ora onokhamaniha vajaforia. Iogaki ida ija'ari-ra va'ora onakaidivavini. 11 Iogaki ida ojaharihari'ina kaba'i, ni-Deua binofiki-ra okajoniki. Kodihojaia ikahojaiki i jaboni.
Ikava'ihoki'iki ida mahi 'bo'dakari oa'aadahaoni'ina Antioquia, Icônio, Listra sidaji onikia, ojahariharibakhia'ina, hora vanaima'banakarahovini hiki. Deus vani hora akava'ijoabakhiaja vasa'a kabodinia.
12 Deu-ra vanofiriki va'ora vanajahariharibakhiaki bana adani Jesus Cristo kaija'ari hahavi kidihojaia vakahojaina-ra vanofiki. 13 A'ba'diki bana ida ija'ari Jahari kahojaia vakahojaiki vakadihojai. A'ba'diki jaboni bana ida Jesu-ra vanofi'badaraki vakadi'ojomo'ihi athini asohiriki. Va'oaniaro va'ora vakorijanahaki adani vahoariha. Korijanahi vihi'iki adani jaboni.
14 Timóteo, inofiha'oadaha bana ida varani ka'oa hini ika'ojomo'i'iki. Ivakaijoka ida ojomo'ihi athini asohiki ira aka'ojomo'i'bo'davini hi'iki, Jesus kaija'ari vahoariha khama. 15 Idoroni hini vani ika'ojomo'i'ia ida Deus athi papira hojaki. Deus athi-ra iogavini mani ida ikajari'daravini hija. Aihotahi abono hina kavaranihi-ra ikajari'daravini mani ida ira akava'ijoavini hija, Ibavi Jaharika'oakia iokharia kaimoni.
16 Deus Ma'onahana Jahaki va'ora nava'isohijahaki'aha adani athi najirini vihiki. Vanasohiki ida Deus athi vanajiriki. Deus athi jiriki papira hojakia bivava'isohihiki ida ojomo'ihi athini asohiki. Bikaabaniki ida ija'ari bada bini'ajanaria kaimoni ida Deua bivajahariki. Deus athi kapapirania binava'isohiki ida ija'ari, kidihojai-ra nasohika'oaja kaimoni. Deus athi ija'ari-ra ka'ojomo'ivini hiki ida hojai jahakia kahojaini.
17 Deus kaija'aria biogahi ida athi papira hojaki, binaabamanihi, bikaabokahi ida badani hahavi jahaki Deua binofiki.