COLOSSENSES
Pauloa bikaronaki ida athi kapapirani Colossos sidaji kaija'arini vakadiania
1
Paulo athi kama'dani hida
Hovani Paulo onajirija hida oathi papira. Deus hora honariavini hiki ida Jesus Cristo varani hina-ra oavaadahaonivini. Arigamina Timóteo a'onira ka'ivanitiki jaboni a'oni.
Deus kaija'ari Colossos sidajia avahojaki avakadimoni hida oathi. A'onivani avanofihaha'oadahaki ada Jesus Cristo. Arigamina a'oni. Onofiki ida Deus akadiabi'i a'onira kajoamoraha'oadahavini, a'onira no'aha'oadahavini jaboni va'i jahajahania.
Pauloa khai vani'aki ida
Deus jahana
3-4 Deu-ra vara ani'abakhiavini avakadimoni. Ani'aha:
—Deus, ivani ijahaki i, va'ora ikajoamorajahakiki adani arigamina Colossos sidajia vahojaki — akhanihi.
Akadika'da'di Jesus Cristo kaabi'i ada Deus. Akamitha'iki ida varani avihini Jesus Cristo-ra avavakaijokajahakivini, athi avanaabavini, va'ora avanakaidivavini jaboni adani Deus kaija'ari hahavi.
Ka'oa hiki ida Jesus monina jahaki. Hoariha a'onira kanamonibiininivini vani avakamithaja ida varani Deus kidinahina jahaki-ra naibavijahajoravini vakaijokana vihiki vakadimoni. Deus kania nama hojaki ida a'onira kaibavijahahijoravini hiki. Deus kanahina jahaki-ra avanokhahi, oniani ida Jesus Cristo-ra avavakaijokavini hija, kidija'ari hahavi va'ora avanakaidivavini hija jaboni.
Arabo hahavia ibavi hahavi ija'aria vara vavani'aki ida Jesus monina jahaki. Ija'ari vahoariha vakamithahi, Deus va'ora kajoamora'aha adani Jesu-ra vanofiki, vakadihojai binajaha'iki jaboni. A'onivani jaboni Deus ija'ari-ra kajoamoravini varani hini-ra avakamithabiinini'ihi; ka'oa hini avarigahi, oniani ida avanofivini hija.
Hari. Cristo kahonai abono hada arigamina Epafras oniki. Anakaidivaki hada. Bada bini'ajahakiki ida badani Cristoa binofiki bada bini'aki kaimoni. Haria kakodiavini ija'ari-ra akanamonivini, oniani ida avakadiania arakhana hija. Ovari a'onira nanamithabiininivini hi'iki ida Deus ija'ari-ra kajoamoravini-ra nofivini. Joi'aha ada Epafras akadiania, haria nanamitha'aha:
—Ma'onahai Jahaki va'ora kakodiaki adani Deus kaija'ari Colossos sidajia vahojaki, oniani ida Cristo kaija'ari hahavi-ra va'ora vanakaidivavini hija — haria ni'a'iki hada Epafras.
Varani avihini-ra akamithabiininivini vani Deu-ra akanikhariavini kama'da'ihi avakadimoni afobakhia. Deu-ra ani'abakhia'iki hari:
—Deus, va'ora nava'isohihahavi bana adani arigamina nahina inofiki vakadiania. Va'ora anigahi kada'ogahaia. Anofiki ida Ma'onahai Jahaki nahina inofiki-ra obaivini vava'i bodinia. Anofiki ida nahina kaimoni hini avigavini badani ivajahaki — nimania ida Deu-ra akanikhariabakhiavini athini a'onira kajoamorara kaimoni.
10 Deus a'onira kajoamorahi; avakaabokahi ida hojai jahaki Deua binofiki; bada avani'ahaha'oadahahi jaboni ida badani Deua bivajahaki. Avaranaipohihi jaboni ida hojai jahaki, avijavahi jaboni ida Deu-ra avarigavini, Deu-ra avavava'ihavini.
11 Deua bikaabokaki ida nahina hahavi binofiki. Arafiaki ida danona jahaki, oniani ida Deus avajari'darini-ra nadanovini-ra anofivini hija. Anofiki ida jaboni avava'ini bodinia a'onira no'avini danona avakaabokaja kaimoni ida a'onira vanajaharihariki-ra avarakaihamahiravini.
12 Hari. Jahaki ida khai avakhaniha'oadahani, Deu-ra avani'avini:
—Deus, ivani ijahaki i. Haria ikajoamoravini mani ida kadahojai jahakia akahojaina-ra akaabokavini hija. Kadanahina jahakia va'ora ikaibavijahahi'iki adani kadaija'ari hojai jahakia vakahojai'iki. Anokhaki ida agahinana hini jaboni — nimania ida Deu-ra khai avani'avini athini hini jahaki. Ija'ari Deua bivaka'da'diki hojai jahakia kahojaini mani ida vagaki kania hojaki fori nihani hija.
13 Ni-akaabokaki ida ariabono akava'ijoavini Jahari kabadani-ra akava'ipahinija kaimoni. Deus vani haria akava'ijoa'ia Jahari sa'a kabodinia haria saarivini, joma bakibakini fori hikia arihojajanaria kaimoni. Deus haria obai'iki hari Cristo sa'a kabodinia haria vaka'da'dira kaimoni. Deua binakaidivaki ada kidisai Cristoa oniki. 14 Jahari kahofiahi fori hiki kania Cristo haria aani'iki hari. Cristo haria akava'ijoavini mani ida Deus akadihojai asohiriki-ra na'birahahavivini hi'ia.
Cristo kahojai varani hini hida
15 Deus hojana Cristo hojana hiki jaboni. Cristo hojana binanokiaki ida Deus hojana niha ninini. Ija'aria vanoki'iki ada Cristo, ni-vakaabokaki ida Deu-ra vanokivini. Deus kaisai hoarana ada Cristo. Ovari Deus kamonahi hahavi-ra vaka'da'diki ada.
16 Deua binakama'da'iki ida hahavi hoja'iki. Deus, Cristo khama vanamonaha'iki ida hahavi nama hoja'iki, araboa hoja'iki hiki. Vanamonahahahavi'iki ida nahina nokia'iki, nokiariki hiki jaboni. Deus, Cristo khama va'ora vanamonaha'iki adani ija'ari hahavi vanokiariki nama vahojaki. Deus ibavi kaija'arini vihiki adani vahoariha. Jahari kaija'ari vihiki adani vahoariha. Va'ora vahonariabakhiaki adani ija'ari. Vadanona kaba'i Cristo va'ora kaabokaki adani. Ka'da'di vihina kaba'i Cristo va'ora vaka'da'diki adani. Deus Cristo-ra kakodiavini hiki ida hahavi-ra namonahavini. Cristo kaimoni ida hahavi Deua binamonaha'iki.
17 Hahavi amonahani viahania hoja'bo'da'iki ada Cristo. Cristo kidiamonahi hahavi-ra anajahamisi'iki, binaibavihahavi'iki ida amonaha'iki ibavi hahavia hojani sohija kaimoni. Asia binadadahi ida kidiamonahi.
18 Cristo va'ora vaka'da'diki adani kidija'ari. Ka'da'di ada ovari. Cristo abono niha nini hahavi adani kidija'ari. Cristoa binakama'da'iki ida kidija'ari vakadimahi. Va'ora nahokiki adani. Abinina naothinia Deua bianahoki'iki ada kidisai hoarana. Bianahoki'avini mani ida Cristo hoarana-ra ka'da'di niha'ia, oniani ida Cristo kidiamonahi hahavi-ra vahonariahivini hi'ia. 19 Va'i bodini vara ni'aha ada Deus:
—Onofiki ada kodisai hofori hina. Onofiki ada kodisai kodihojai fori hina — niha ada Deus. 20 Va'i bodini vara ni'aha ada Deus:
—Ija'ari oathi-ra vanaabaravini mani ida kodiamonahi hahavi khama ariabono aakariakakhamaravini hija. Kodisai-ra oakodiavini hiki bana ida haria avakariakavini. Abiniki bana ada kodisai ava akasanakhamakia vakadimoni hina. Amana ahovariki vakadimoni, oniani ida hora anaariakaja bana — niha ada Deus.
Cristo abinirina oadani, ni-Deua biakariakaki ida kidiamonahi hahavi nama hojaki, araboa hojaki hiki. Cristo abini'ina mani ida Deus kidiamonahi hahavi khama vaabono avakakariakakhamavini hi'ia.
21 Cristo-ra avarigaravini kari Deus kava'ahi avihini-ra avanofirihi. Jaharika'oaki ida avakadibadani, avakadihojai, avakadiva'ibodivarani hiki, oniani ida Deu-ra avakaimajahapa'itxiravini hija.
22 Hari maha. Cristo abini'ina mani ida Deus a'onira akariakavini-ra kaabokavini hi'ia, kidiva'ahi avihi'iki a'oni. Kidiva'ahi avihini-ra nofiki ada Deus, a'onira avikhara kaimoni kidiania. Binofiki ida nahina jahariki aniani avakadiania, binofiki ida avakadihojai-ra najahavini, kidiania avakaikahini kamahini avajahaka'oaja kaimoni. Ni-hojaki ida nahina a'onira osaniki kaimoni. 23 Hari'a bana vakava'ipahini ida Jesus athi-ra avanaabahaha'oadahavini avajari'darini. Kaaraki ida gora avani hodi abihiakia arokhojahaki. Onivani fori hiva bana ida avajari'darini kaarani, Deus kania avarikhani-ra avanokhavini oadani. Jesus monina jahaki-ra avakamitha'avini vani kama'da'ia ida avarikhani-ra avanokhavini. Hari'a bana avanokhavini vakava'ipahini. Jesus kahonai abono ho. Kodibadani hiki ida monina jahaki oanamonionivini. Hovani, vahoariha khama arabo hahavi kaija'arini-ra va'ora aakanamonionivini hiki ida Jesus varani hina.
Paulo kabadani hiki ida Jesus kaija'ari-ra kakodiavini
24 Hari. Jesus monina jahaki-ra oanamonionivini mani ida vahoariha hora vanaima'banavini hija. Ojahariharina avakadimoni ohina, oniani ida khai hora ni'aja. Anokhomi'iarihi kaho ida Cristo imana 'banani kidija'ari vakadimoni. Cristo abono niha nini hahavi adani kidija'ari. Vakadimoni ida imana 'banani asia Cristoa bikamithaki. Oakodiaki ida Cristo imana 'banani-ra oananokhomivini kidija'ari vakadimoni.
25 Deus hora ni'ahi:
—Paulo, kodihonai abono i. Kadabadani kaimoni ida Cristo kaija'ari-ra iakodiavini — niha ada Deus. Hora honariavini hiki a'onira oakodiavini. Binofiki ida athi hahavia kidija'ari-ra va'ora oakanamonionivini.
26 Jesus Cristo kharina oadani, ni-Deua binanamitha'iaki kaho ida Cristo monina jahaki, ni-ija'aria aviga'iaki kaho. Badara îpohiki ogavaha'iarini ida Cristo monina jahaki. Hari, ogavaha'iki ida. Deus vani va'ora kanamoni'aha adani kidija'ari. 27 Deua binofiki ida athi ogavaha'ini, binofiki ida kidija'aria aviga'avini. Binofiki bana ida ija'ari hahavia avigavini. Jaha'oamanija ida athi khai ni'avahani. Nimania bana hida athii ija'aria avigajorariki:
“Cristo hojahaha'oadahaki avava'ini bodinia,
oniani ida Deus jahana,
vagana, danona hiki-ra avagathanivini hija bana kidiania.
Nimania hida anokhaki.”
28 Oniaroa, harivani vara avani'abakhiaki hida Cristo varani hina ija'ari hahavia vakamithaja kaimoni. Anagathogathoki ida varani asohiki, ogavahaki vara avani'aki kaimoni. Va'ora akaabanibakhiaha adani ija'ari hahavi, vakava'ipahinija kaimoni ida hojai Deua bivajahariki. Va'ora aka'ojomo'ibakhiaha jaboni Deus athi hahavia. Deus viaha arihojahahavina kamahini, onofiki ida Deu-ra oni'avini:
—Deus, hihadani ija'ari iathinia va'ora onava'isohibakhia'iki hadani. Kadahojaia vakahojaijahakiki hadani iathini-ra vanaaba'iki. Cristo kania avajahamisiki hadani — Deus kania arihoja'ina kamahini onofiki ida onina.
29 Karahoki hida kodibadani Deus athi-ra oanamonionivini. Obadanina oadodoha'oadahahi, ija'ari hahavia vakamithaja kaimoni ida Deus athi. Cristo hora no'aha'oadahaki ho danona karahoa, oniani ida kidibadani okaabokavini hija. Bada onina oadani ova'i bodinia hora nadanovini.