6
Ija'ari kajoamorahini varani hini
Asia vara ni'aha ada Jesus:
—Avaabononi avakava'igairi bana! Hari'a avaabononi vavaboraboraha! Hari'a avaabononi vara vani'a afohanana:
“Onofiki ida vahoariha ojahana-ra vanokivini, oniani ida kodibadani jahakia va'ora onanokiahivini hija.”
Hari'a vanokivini vanofi. Vanokivini avanofihi; ni-avakadiabi'i nama hojakia binaabosiki bana ida avakadibadani jahaki kidinahina jahakia.
Kanahinariki-ra ino'avini hiki ida kadanahina, hari'a ija'ari hoariha-ra nanamitha bana ino'avini hikia. Ija'ari abononi vaboraborahakia bivajahaki ida vahoariha avigavini, oniani ida kagahinaibakhiani-ra kahibakhiavini hija. Judeus kaija'ari Deu-ra vara vani'avini kagorania abononi vaboraborahaki ida, hagihia adahaki abononi vaboraborahaki jaboni, ija'ari vahoariha-ra va'ora ananamithaonivini hiki ida kanahinariki-ra kajoamora'avini. Binofiki ida kidihojai jahaki-ra vara vani'avini khai vani'avini. Vakava'ibodivarani'a bana hida kodivarani. Ija'ari abononi vaboraborahahi; ni-Deua binaabosiki ida kanahinariki-ra kajoamoravini kidinahina jahakia. Kanahinariki-ra kajoamoravini abosinia gahina'iki hida ija'ari vahoariha kidihojai jahaki-ra vara vavani'avini.
Ija'ari kanahinariki-ra ikajoamoravini kamahini, ahojaia ino'a bana mahija ija'ari hoariha ino'avini biogaravini, ni-kadava'ahi, ni-kadaija'ari igorani maakarinia hojakia biogavini jahaki. Hari'a avaabononi vavaboraboraha. Hari'a avakadibadani jahakia vahoariha-ra va'ora vananamitha. Avakadiabi'ia binokiki ida ahojaia kanahinariki-ra ikajoamoravini, ovaria binaabosiki bana ida kadabadani jahaki kidinahina jahakia.
Jesus va'ora ka'ojomo'ivini hiki Deu-ra vara vani'ara kaimoni
(Lucas 11.2-4)
Asia vara niha ada Jesus:
—Deu-ra vara avani'avini, hari'a ija'ari abononi vaboraborahaki fori vihi. Va'oaniaro vavajahaki ida judeus kaija'ari Deu-ra vara vani'avini kagorania vigaana, vahoariha vanokija kaimoni ida Deu-ra vara vani'avini. Vavajahaki ida ija'ari vaipohikia vavaradahaki kania Deu-ra vara vani'avini, vahoariha va'ora vanokira kaimoni. Vakava'ibodivarani bana hida kodivarani. Ija'ari abononi vaboraborahahi; ni-Deua binaabosiki ida ija'ari. Deu-ra vara ni'avini abosinia gahina'iki hida ija'ari vahoariha kidihojai jahakia vakavaranina.
A'onivani, Deu-ra vara avani'avini, avagorani katokinia avikha afohanana bana, vaaka'oaha bana ida bakatha mahija hoariha a'onira nokiravini. Nokiariha ada avakadiabi'i nama hojaki. Ahojani kaba'i ida vara avani'avini kidimoni, ovaria binokiki ida, a'onira no'avini hiki bana ida avakanikhariavini hiki.
Deu-ra vara avani'avini vani hari'a vidioni'imarini afobakhia ida avaathini Deu-ra avani'avini hi'iki. Vakhanimanira adani ija'ari Deu-ra avigariki. Deua bikamithaki vavanihaki ida vakadivarani vana'oadaki. Hari'a va'oaniaro fori vihi. Deu-ra vara avani'avini viahania, ovaria biogaki ida nahina avakainamoki.
Nimania bana hida varani Deu-ra vara avani'avini kaimoni:
“Akadiabi'i nama ihojaki i.
Anofiki ida ija'ari hahavi ijahaka'oani-ra avigavini.
10 Anofiki ida ija'ari hahavi-ra va'ora ivaka'da'divini.
Kadania nama vahojakia khai vani'aki ida kadabadania vakabadanina.
Anofiki ida va'oaniaro fori arihina badani inofikia akabadanina jaboni.
11 Hidakaba'i haria no'a bana 'baia, arihaki kaimoni.
12 Anofiki ida akadihojai asohiriki-ra ina'biravini.
Vahoariha vakadihojai asohiriki akadiania aakava'i'birinivini vani fori hini anofiki jaboni ida akadihojai asohiriki-ra iakava'i'birinivini jaboni.
13 Haria kajoamora bana mahija kaborohirohi arihina kaba'i,
Jahari athi-ra akamitharavini.
Haria kajoamora bana mahija Jahari kahojai-ra anofijanaravini.
Ivani ka'da'di hoarana i, hahavi-ra ivaka'da'diki i.
Idanoki i, ikaabokaki ida hahavi inofiki.
Aradahaki ida ijahani vahoariha hahavi ni-vajahanana aradahaki.
Nimania ida kadahojai mahi anokhomirikia. Hari ida vani oamani.”
14 Vahoariha vakadihojai asohiriki-ra avarakava'i'birinihi; avakadihojai asohiriki-ra akava'i'biriniha ada avakadiabi'i nama hojaki. 15 Vahoariha vakadihojai asohiriki-ra avarakava'i'birinirihi; ni-avakadiabi'i avakadihojai asohiriki-ra akava'i'biriniki jaboni. Va'ora avarakariakarihi; ni-Deus a'onira akariakaki jaboni — va'ora ni'aha ada Jesus.
Ija'ari 'bairini hojani
varani hini
16 Asia vara niha ada Jesus:
—Avi'bairini avahojani kamahini Deu-ra vara avani'aka'oaja kaimoni, hari'a avanokhoni-ra vanahamara mahija vahoariha avi'bairini avahojani-ra avigaravini. Ija'ari abononi vaboraborahakia vanofiki ida vahoariha avigavini. Vakava'ibodivarani bana hida kodivarani. Vi'bairina vahojana vahoariha va'ora khai vani'ara kaimoni, ni-Deua binaabosirihi bana ida vi'bairina vahojana.
17 Avi'bairini avahojani kamahini Deu-ra vara avani'aka'oaja kaimoni, visoko bana oni avanokhoni, avaka'da'dini-ra vakavamisaiha jaboni 18 mahija vahoariha avi'bairini avahojani-ra avigaravini. Nokiariha ada avakadiabi'i. Ovari hoarana biogaki ida avi'bairini avahojani. Binokihi ida avi'bairini avahojani, oniani ida a'onira naabosivini hija bana kidinahina jahakia — va'ora ni'aha ada Jesus.
Nahina nakaidivavahaki varani hini
(Lucas 12.33-34)
19 Vara ni'ianaha ada Jesus:
—Vanofi bana ida nahina jahaki Deus a'onira no'avini hiki bana kidiania. Hari'a avana'ba'di ida bana avakadinahina kaidivaki hidiaja. Ni-a'bo'daki ida kadanahina avarana'ba'diki hidiaja. Va'ba'ba bana binihimaki bana ida avakadinahina. Ferrugem jabonia bana binihimaki bana ida avakadinahina. Ija'aria avana'bakhajakosi hida avagorani, avakadinahina bavini hiki-ra vabo'diara kaimoni.
20 Avana'ba'di bana ida avakadinahina avanakaidivaki Deus kania nama mahija avanaibavijahavini. Ni-va'ba'ba, ni-ferrugem jabonia binihimaki bana ida avakadinahina. Ni-ija'aria vakaabokaki ida ibavi-ra vana'bakhanivini, vabo'diaja kaimoni ida avakadinahina avanakaidivaki. 21 Avakadinahina avanakaidivavini arafiahi; avakadinahina-ra avakava'ibodivaraniha'oadahahi. Deu-ra avanakaidivavini arafiahi; Deu-ra avakava'ibodivaraniha'oadahahi — va'ora ni'aha ada Jesus.
Nokhoi 'ba'dani lamparina fori hini
(Lucas 11.34-36)
22 Vara ni'ianaha ada Jesus:
—Lamparina fori hiki ida ija'ari nokhoni vagani. Avanokhoni vagani jahahi; hahavi-ra avanokihi. Mahi vagania avaadahani fori hihi; nahina-ra avanokivini hiki avanokhoni jahani.
23 Avanokhoni 'ba'dani jaharihi; ni-nahina-ra avanokiki, joma bakibakinia adahai fori hiki hida. Jahari kabadania avakabadanihi; joma bakibakinia avaadahani fori avihiki bana a'oni. Avava'ini ogairiva bana mahija Jahari kabadania avakabadaniravini. Jahari kabadani-ra avakava'ipahinivini naothinia Jahari kabadania avakabadani'ianahi, joma bakibakinia avaadaha'ianaki fori avihi'ianahi bana. Jahari'oamanija ida bakibakiki fori hiki avaadaha'ianani bana — va'ora ni'aha ada Jesus.
Ka'da'di vi'bamiki varani vihina hida
(Lucas 16.13; 12.22-31)
24 Vara ni'ianaha ada Jesus:
—Honai abonoa ni-bikaabokaki ida ka'da'di vi'bamiki vaathi-ra naabahaha'oadahavini. Bivajahaki ada ka'da'di hoarana, athi-ra naabavini jaboni. Bada bini'avini oadani ida ka'da'di kabadani, ni-bikaabokaki ida ka'da'di hoariha athi-ra naabavini, oniani ida bikajonivini hija.
Ka'da'di ada Deus. Ka'da'di fori hiki ida jiniro. Ija'ari va'ini-ra nahonariahihivini fori hiki ida jiniro. Ija'aria biva'ahavini oadani ida jiniro va'ini nava'ihonariahihini hini, ni-biva'ahaki ada Deus va'i nahonariahihini hini.
Hari'a avava'ini soko iniva
25 Oniaroa, Jesus va'ora ni'aha adani ija'ari:
—A'onira onava'isohiki bana ho. Hari'a avakava'isokoniha'oadaha ida 'bai avahaki kaimoni-ra avagathanivini, paha avi'aviki kaimoni-ra avagathanivini. Hari'a avakava'isokoniha'oadaha ida avakadimakari avakaimahaki-ra avavahojaravini. Avakadimahi hirihi ida avakadi'bai. Ni-avaabononi hirihi ida avakadimakari jaboni. Jahaki ida avakadi'bai-ra avanako'dihavini, makari-ra avavahojavini jaboni. Avanofivini kaba'i ida 'bai, makari hiki, hari'a avava'ini-ra nahonariahihiva bana ida makari, 'bai hiki. Deus a'onira no'avini hi'iki ida avakadimahi; a'onira kaijahitaki jaboni ada.
26 Vada va'ora vani'a bana adani igitha varaboki 'bai-ra vanako'dihavini, kaba'i ni-vava'i soko iniki. Ni-varakhajahaki, ni-vidoraki ida rakhajahi bononi. Ni-vanamonahaki ida bavi, rakhajahi bononi ibavijahani kagorani kaimoni, kaba'i avakadiabi'i nama hojaki va'ora kaijahitaki adani igitha. Deus va'ora nakaidivaki adani igitha varaboki, Deus a'onira nakaidivavini arafiaki a'oni.
27 Avarakava'isokonimanija koda ida avakadimahi-ra avana'oadavini? Iniani. Ni-avakaabokaki ida avakadimahi-ra avaranaipohivini. 28 Ni-nahina kaimoni avarakava'isokoniki ida makari-ra avakainamovini. Vakava'ibodivarani bana ida hogoi movani avijavani. Ni-bada niki ida movai, ni-binamonahaki ida makari bikaimahaki kaimoni, kaba'i nokiani jahaki ida movai.
29 Ka'oa hiki hida kodivarani. A'onira onava'isohivini hiki ada arabo vaka'da'diva Salomão oniki kohana. Kanahina'ahapikiki ada Salomão. Kaidivaki ida kidimakari, nokiani jahaki jaboni ida. Jahani kaba'i ida kidimakari nokiani, jahani nokiani arafiaki ida movai.
30 Deus vania binamonahaja ida hogoi movani nokiani jahaki. Hidakaba'i hojahi ida hogoi, afokajoma ara'okho'iki ida. Ija'aria bianaha'di'iki ida. Kaidivarini kaba'i ida hogoi, Deua bikahinanikaki ida. Deus a'onira nakaidivavini arafiaki a'oni, oniani ida bana a'onira kakodiavini hija avakadimakari avakainamokia. Deus a'onira kaijahitavini-ra avakajari'darihi; hari'a avava'ini soko iniva. 31 Hari'a vanakama'da ida avava'ini soko iniha'oadahani. Hari'a vakhaniha:
“Hanaja koda bana oabono oakaragaja 'baia, paha, makari hikia?”
32 Deu-ra avigarikia avakava'isokoniha'oadahaki ida vakainamoki. Avakadiabi'i nama hojakia biogaki ida nahina avakainamoki. 33 Hari'a vakava'ibodivaraniha'oadaha'a bana ida makari, 'bai hiki. Vakava'ibodivarani afo'imidia bana ida Deua binofiki. Vava'aha ida Deus a'onira vaka'da'divini. Athi avanaabahaha'oadaha bana; a'onira kaijahitajahakiki ada.
34 Hari'a hidakaba'i avakava'isokoni'a bana ida nahina afokajoma avakainamoki. Jakaho hojava ida afokajoma. Arajomaki ida nahina namithaki hidakaba'i avava'ini kidakidaria kaimoni. Hari'a avakava'isokonijora bana ida afokajoma namithaki kaimoni — va'ora ni'aha ada Jesus.