11
João Batista va'ora karonaki adani ipohina Jesus kania
(Lucas 7.18-35)
Hari hi'ihi ida Jesus kavarani va'ora nava'isohi'iki adani 12 vihiki vaipohina, ibavi ipohikia avikhana. Va'ajihi'aha.
Oniaroa, ajihi'aha ada Jesus jaboni, sidaji hoariha maakarinia aadahaoni'aha. Va'ora aka'ojomo'ioni'aha adani sidaji kaija'arini, vara bivani'aki ida Deus varani hina.
Hari. Cadeia hojaki ada João Batista. Oniaroa, bikamitha'ihi ida Jesus Cristo kabadani varani hini. Va'ora baranahaha adani kidipohi kidiania vikhana. Va'ora ni'aha:
—Avikha'a bana Jesus kania. Jesu-ra vara vani'a bana:
“Anokhaki ada aihotahi abono Deua bikaronaki. Ivani aihotahi abono, Deus ira karonaki i? Hoariha-ra anokhamania koda?”
Vakhani bana — va'ora ni'aha ada João Batista.
Ai vihi'aha adani João Batista ipohina. Jesus kania vakaikahi'aha. Vani'aha:
—João Batista haria karonaki hari kadania, ira nana'dohiki ada: Anokhaki ada aihotahi abono Deua bikaronaki. Ivani aihotahi abono Deus ira karonaki i? Hoariha-ra anokhamania koda? — vakhaniha. Jesus va'ora ni'aha:
—João Batista kania avajoi'a, vananamitha'a bana ida kodibadani danoki avanoki'iki, kodivarani avakamitha'iki jaboni mahija aihotahi abono ohina-ra ogavini.
Ija'ari vakamaodorohaki vanokho-ra oanavagaha'iki ho. Ija'ari vakabaha katonorohaki okanajaha'iki vaadaha'iki. Asafi namani-ra najaharikia kakavamoniki ija'ari onajaha'iki jaboni. Ija'ari vamorobo kamokhihaki oakanavagaha'iki, athi-ra vakamitha'iki. Ija'ari vaabiniki oanahoki'iki. Ija'ari vakanahinariki-ra onanamithavini hiki ida Deus monina jahaki.
Deus va'ora kajoamoraki adani ija'ari aihotahi abono ohina-ra vakajari'dariki — Jesus va'ora ni'aha adani João Batista ipohina.
Hari. João Batista ipohina va'ajihina naothinia, Jesus va'ora vara ni'a'aha adani ija'ari vaipohiki vajoroniki. Kidivarani hi'aha ada João Batista. Jesus va'ora ni'aha:
—Amasia hojana kari ada João Batista, nahina mani ida João Batista kania avanavanavanahaja? Avarigaki ada João Batista mosori sirisirikia bikanadarahaki fori hirina.
Avanavanavanahavini kari avarigaki ada João Batista makhira kanahinaki fori hirina, ni-João Batista bikaimahaki ida makari kaidivaki. Amasia ibaviriha ada makhira makari kaidivaki-ra kaimahaki. Arabo kaka'da'dini gorana vania hojara ada makhira makari kaidivaki-ra kaimahaki. Makhira kanahina'ahapikiki fori hiriha ada João Batista.
João Batista-ra avanavanavanahavini kari, avarigaki ada Deus athi namoniva abono hina. Deus athi namoniva abono oamani ada João Batista. João Batista va'ora aradaki adani Deus athi vanamoniva abono ija'ari vahoariha khama. Ovari miro'a vara bivani'aki ida Deus ija'ari-ra vaka'da'divini kavaranihi — va'ora ni'aha ada Jesus.
10 Hari. Jesus va'ora vara ni'a'ianaha adani ija'ari vajoroniki.
—Deus athi kapapirania hojaki ida João Batista varani hina. Deua bini'aha ada kidisai:
“Okaronaki bana ada oathi namoniva abono iviahania okhananavana,
va'ora nava'isohiki bana adani ija'ari vakadimahi-ra vanasohivini ikaikahini viahania.”
Nihi ida João Batista varani hina Deus athi kapapirania hojaki.
11 Hari. Asia vara ni'aha ada Jesus:
—Vakava'ibodivarani bana hida kodivarani. Akadija'ari avikhananavaki ni-avigahahaviki ida Deus ija'ari-ra vaka'da'divini kavaranihi. Ni-avigaki ida niha ninini Deu-ra vagathanivini vakadika'da'di kaimoni hina. João Batista vania biogaja ida, oniani ida João Batista aagahai akadija'ari avikhananavaki vakadi'ogahai-ra aradavini hija. Kaba'i, ni-João Batista binokiki ida mahi vara bivani'ajoraki. Ni-kama'da'iaki kaho ida Deus kania ija'ari vaabono gahinai vanihavini vakadika'da'di hira kaimoni. João Batista naothia ija'ari vagathaniki bana ada Deus vakadika'da'di hina, oniani ida vakadimahi nasohini hija. Ija'ari nahina hirini kaba'i, kidimahi jahania biaradaki ida João Batista kamahi jahani — va'ora ni'aha ada Jesus.
12-13 Hari. João Batista kavarani hida:
“Kama'da'iki ida Deus
ija'ari-ra vaka'da'divini.”
Ija'aria mitha vani'avini vani Deus kania vaabono gahinai vanihaki vakadika'da'di hira kaimoni. João Batista khana viahania Deus athi namoniva abono kohana hahavi vakadivarani hini:
“Khaki bana ida mahi Deus ija'ari-ra va'ora vaka'da'divini kamahini. Ni-kama'da'iaki kaho ida mahi.”
Vakhaniha. Nimania jaboni ida Deus kava'isohihi jiriki. João kavarani hi'iki ida mahi kaikahi'iki. Deu-ra vanofiriki va'ora vanadabaki adani Deu-ra vanofiki vakadika'da'di kaimoni hina. Ija'ari abono-ra nadanohi; avi'oiki ida Deus ija'ari-ra va'ora vaka'da'divini kania.
14 Deus athi namoniva abono kohana vara vavani'a'iki ada Elias kohana miro'a kha'ina. Ovaria bivava'isohihijoravini ida Deus ija'ari-ra vaka'da'divini kamahini kama'dani. Hovani a'onira onava'isohivini hiki bana ada Elias hana hina. Kodivarani-ra avakajari'daravini-ra avanofihi; avarigaha ada João Batista Elias kohana fori hina. 15 Avamorobohahi; mitha vani'ajahaki hida oathi — va'ora ni'aha ada Jesus.
16 Jesus vara va'ora ni'a'ianaha adani ija'ari vajoroniki:
—Va'ora okavarajomiki adani ija'ari hahavi hidakaba'i vahokiki. Isai vakasivanahaki fori vihiki hadani ija'ari. Ija'ari vajoroniki kania vakasivanahaki adani isai. Vaabono vakabodi'barahararahakhamaki adani isai:
17 “Akadikasivanahi ida akarai kaihinikani.
A'ithohahi; ni-avikhajo'iki.
Akadikasivanahi hoariha ida ija'ari abini'iki.
Akaasarahi ida aba'oi, ni-avaasarajabana'iki.
Ni-avavajahaki ida khai akhanina,
ni-avavajahaki jaboni ida ava'i mokara nini.”
Vakhaniha adani isai vakasivanahaki.
Jesus va'ora ni'aha:
—Avakhanini vani isai kasivanahi-ra nofiriki fori avihija. Ni-avanofipa'itxiki ida Deus athi-ra avanaabavini. 18 João Batista kha'aha avakadiania, ni-bihaki ida 'bai mahi hahavi. Ni-bi'aviki jaboni ida vinho. Kidihojai avanokiha; avani'aha:
“Kabajadiki ada
João Batista.”
19 Okha'ihi avakadiania, kodihojai fori hirihi ida kidihojai. Hovani ohaki ida 'bai, o'aviki jaboni ida vinho. Hora avanokihi, ni-hora avanofiki. Nimania ida hora avakanavaranihavini:
“Vada vani'a o hi'o ko'bai nofiki o, hi'o vinho-ra nofiki o jaboni.
Kidiva'ahi vihiki adani imposto gathaniva abono,
Jahari kabadani-ra bada vani'aki-ra nofiki o jaboni.”
Nimania ida hora avakanavaranihavini. Hari. Ija'aria bikajari'darihi ida Deus ka'ogahai jahani; sohika'oani biogahi — va'ora ni'aha ada Jesus.
Ija'ari vajari'daki varani vihina hida
(Lucas 10.13-15)
20 Oniaroa, Jesus vara va'ora vani'a'aha adani sidaji ipohiki kaija'arini kidibadani danoki vakajari'davinia. Nihaha:
—Kodibadani ipohiki danoki-ra vanokibakhiavini kaba'i hora vakajari'daki adani. Ni-vaabono vaka'da'digariavini hiki ida Jahari kabadania vakabadanibakhiana, ni-vakava'ipahinipa'itxiki jaboni.
21 A'onivani, Corazim sidaji kaija'arini, jahariki bana ida avakadimoni. A'onivani, Betsaida sidaji kaija'arini, jahariki jaboni bana ida avakadimoni. Bada oni'avini kaba'i ida Deus kabadani danoki ipohiki avakadiania, ni-avakava'ipahini'iaki kaho ida Jahari kabadania avakabadanibakhiani. Bada oni'aja vaha ida Deus kabadani danoki Tiro sidaji, Sidom sidaji hikia; Jahari kabadani-ra vakava'ipahini'bo'damaniha vaha, vakaimahamanihi vaha ida makari jarojaroki, vanaibavimanihi vaha ida ofo'ofoni vaka'da'di kanamania. Vakhanina vani Deu-ra vananokiahivini hihi hida Jahari kabadani-ra vakava'ipahinivini.
22 A'onira onava'isohiki bana ho. Deus ija'ari hahavi-ra nasohivini kamahini bihonariaki bana ida imai 'banani ija'ari hojai asohirikia vakahojaiki Ibavi Jaharika'oaki kania avikhana. Deus va'ora va'adipa'itxiki bana adani Tiro sidaji kaija'arini, Sidom sidaji kaija'arini vihiki. Hojai asohirikia vakahojaina kaba'i, Deus va'ora va'adipa'itxiki adani. A'onivani Corazim, Betsaida sidajia avahojaki. Ni-Deus a'onira va'adipa'itxirihi bana.
23 A'onivani Cafarnaum sidaji kaija'arini, jahariki bana ida avakadimoni. Ni-avakava'ipahinipa'itxiki ida Jahari kabadani. Avakava'ibodivaranimanija koda ida Deus kania avarikhani Ibavi Jahaka'oakia. Ni-avarikhapa'itxiki. Deus ija'ari hahavi-ra nasohivini kamahini, Deus a'onira nahokahiki bana a'oni Ibavi Jaharika'oakia. Bada oni'avini kaba'i ida Deus kabadani danoki ipohiki avakadiania, ni-avakava'ipahini'iaki kaho ida Jahari kabadania avakabadanibakhiani. Bada oni'aja vaha ida Deus kabadani danoki Sodoma sidajia; Jahari kabadani-ra vakava'ipahini'bo'damaniha vaha; ni-Deus va'ora nihimaki vaha adani Sodoma kasidajini kaija'arini. Asia hojahi vaha ida sidaji.
24 Vakava'ibodivarani bana ida. Deus ija'ari hahavi-ra nasohivini kamahini bihonariaki bana ida imai 'banani ija'ari hojai asohirikia vakahojaiki vakadimoni. Sodoma sidaji kaija'arini ni-vanoki'iaki kaho ida kodibadani danoki, oniani ida bana Deus va'ora va'adipa'itxivini hija. A'onivani kodibadani-ra avanokivini kaba'i, asia hora avakajari'dahi, oniani bana ida Deus a'onira va'adipa'itxiravini hija — va'ora ni'aha ada Jesus.
Khai niki ada Jesus
(Lucas 10.21-22)
25 Oniaroa, Deu-ra vara ni'aha ada Jesus:
—Kodiabi'i, ivani ivaka'da'diki ida ija'ari hahavi nama, arabo hikia vahojaki. Khai ira oni'avini hiki ida idanoni-ra inanokiavini. Ija'ari vaabono vavaboraborahariki-ra va'ora inanokiahi'iki idanonia. Vakadi'ogahai pa'itxini-ra avigaki adani. Vahoariha vani adani vakadi'ogahai karaho-ra vakava'ibodivaranira, ni-vakadiania idanoni-ra inanokiaki. 26 Hai oamani, kodiabi'i, jahaki hida inofi'iki. Va'ora inofiki adani vakadi'ogahai pa'itxini-ra avigaki idanoni-ra avigavini.
27 Hari. Jesus va'ora ni'aha adani vajoroniki:
—Kodiabi'i hora no'avini hi'iki ida kidi'ogahai, kidinahina hahavi hiki. Ni-ija'aria biogaki ida Deus kaisai ohina. Kodiabi'i ka'oa biogaki ida. Ni-ija'aria biogaki ada kodiabi'i. Hovani ka'oa oogaki ada. Ija'ari kodiabi'i-ra ogavini-ra onofihi; oanigahihi, biogara kaimoni ada kodiabi'i.
28 Hari. Asia vara niha ada Jesus:
—Daji khanaki-ra kaiba'iki fori hiki ida ija'ari abononi akava'ijoavini-ra kaijo'avini. Va'ora obaranahaki adani daji khanaki fori hiki-ra vakaiba'iki kodiania vikhana, oanija kaimoni ida vadaina. Avadaini-ra oanivini-ra avava'ahahi; ni-nahina-ra avarakava'isokonijanaki.
29 Hora vavaipohiha'a mahija kodihojai-ra avaka'ojomo'ivini. Ovajahaki ida hoariha-ra okajoamoravini, va'ora onakaidivaki adani ija'ari. Oipohina avihihi; avakadihojai asohiriki-ra ona'birahi, avava'ini soko inijanaria kaimoni. 30 Daji khanariki fori hiki ida hojai a'onira ohonariavini hiki. Daji horihoriki fori hiki ida hojai jahakia avakahojaini-ra ohonariavini — va'ora ni'aha ada Jesus.