14
João Batista pohimaja'ina varani hina hida
(Marcos 6.14-29; Lucas 9.7-9)
Hari. Irojia bikamitha'ihi ida Jesus varani hina. Galiléia kaaraboni kaka'da'dini ada Iroji oniki. Oniaroa, va'ora ni'aha adani kidihonai abono:
—Ada ahoki'aha João Batista kohana, oniani ida badani danoki-ra kaabokavini hija — niha ada Iroji. João Batista kohana joi'iki Irojia bivanihaki ada Jesus.
Irojia bivahonariahi'iki ada João Batista kohana gatha'ina, sa'a kodabohani. Cadeia avibai'iki ada. João Batista kohana cadeia avibaivini viahania, Irojia bikanagamoha'iki ida kidikajo'o kagamo. Filipea oniki ada Irojia kakajo'o. Irodisi oniki ida Filipe kagamo Irojia bisaari'iki. João Batista kohana bini'abakhia'aha ada Iroji:
—Ni-jahapa'itxiki ida kadakajo'o kagamo-ra ivahojavini. Nimania ida Deus kava'isohihi jiriki athini — niha ada João Batista. Iroji João Batista athi-ra vajaharavini mani ida João gathana-ra vahonariahivini hija. Irojia binofiki ida João Batista-ra naabinivini. Judeus kaija'ari Deus athi namoniva abono hina vakahiki ada João Batista. Iroji ni-binofiki ida judeus kaija'ari-ra va'ora naihamahivini, oniani ida João Batista-ra naabiniravini hija.
Hari. Mahi biva'banaki kamahini vani, ihinika karaho amonahani-ra honaria'aha ada Iroji. Va'ora kaboa'iha adani ija'ari vakanahina'ahapikiki. Vajoronihahavi'aha, khajakosihi ida Irodisi kaisai, khajo'ihi. Irojia khai bini'ahi ida kidinabadiahi khajoni. Khajo'ini naothinia, Irojia bini'ahi:
—Nahinaro-ra inofihi; ira ono'ahi. Jokoa ira onava'iponi'imarinirihi, ika'domakia ira ono'ahi.
Irodisia bihonaria'ihi ida kidisai João Batista ka'da'di aka'boani-ra kanikhariahavini. Oniania, kidinabadiahia bikanikhariaha'aha ada Iroji:
—Onofiki hidakaba'i João Batista ka'da'dia hora ino'avini bavia kabaviki.
Hari. Va'i mokara ni'aha ada Iroji. Ni-binofiki ida João Batista ka'da'di aka'boani. Kidikanori abonoa vakamitharija vaha ida athi; ni-bino'aki vaha ida kidinabadiahi bikanikhariakia. 10 Oniania, bihonariaha ada sorara:
—Iakava'boaha bana ida João Batista ka'da'di. Ikavikha hida — bini'aha. Ajihiha ada sorara, cadeia okhaha, João Batista ka'da'di-ra akava'boaha'avini. 11 Bavi bodinia bikanahoja'ihi. Bikavikha'ihi, ima'inavi-ra no'avini kihi'ihi. Bigathanihi ida bavi baka'da'dia daiki, biakosahi, kidiamia-ra no'avini kihi'ihi.
12 Hari. João Batista kohana ipohina vakamitha'ihi ida monina, cadeia avikha'aha aba'ona avanikha'avini. Ja'di hodijama'okia avibaiha'ihi ida aba'ona. Naothinia Jesu-ra vananamithavini hi'ihi ida João Batista pohimaja'ina.
Jesus 'baia va'ora no'aki adani ija'ari vaipohiki
(Marcos 6.30-44; Lucas 9.10-17; João 6.1-14)
13 Hari. Oniaroa, Jesua bikamitha'ihi ida João Batista kohana pohimaja'ina varani hini. Bikamithavini naothinia ovani oa ki'dama'aha aakha'aha ibavi kaija'aririki-ra akanikha'aha. Ija'ari vaipohikia avigaki ida ibavi hana hini Jesus okhana. Oniaroa, vaibavia ai vihinana'aha adani ija'ari vaipohiki afohanana 'dako vadinia vikhabaoni'aha. Jesus viaha avikhananava'aha.
14 Hari. Ako'omisi'aha ada Jesus, ogaimori'aha, va'ora noki'aha adani ija'ari vaipohiki vaviahanokhaki. Va'ora nakaidivamaniha. Ija'ari vakavamoniki-ra va'ora anaihota'aha.
15 Safini ajora'ina vani kidipohia vanamaakari'aha ada Jesus, vani'a'aha:
—Kamahijanarihi. Kagorarihi bana hida ibavi. Ni-hojaki 'bai vakadimoni. Va'ora honaria ai vihi'ina mahija ija'ari vahoariha vaibavia 'bai-ra vakapavakarihavini.
16 —Iniani, ni-nahina kaimoni va'ora ohonariariha adani ai vihina. A'onivani 'baia va'ora vano'a — niha ada Jesus. 17 Vagathani'ihi ida Jesus athi:
—Pão sa'ai kahoarani kihiki oavani-ra akavahojaja. Abaisana 'bamiki oavani-ra jaboni avahojaja — Jesu-ra vani'aha.
18 —Kodiania vavikha bana o abaisana, pão kihiki — va'ora ni'aha ada Jesus.
19 Oniaroa, Jesus va'ora honariaha adani ija'ari vaipohiki arabo namania kahogoini itxani vavithithionahana. Jesua biagathani'ihi ida pão sa'ai kahoarani abaisana 'bamiki kihiki, nama vada nimananiha, Deu-ra vara ni'a'aha:
—Deus, ivani ijahaki i. 'Baia haria ino'a'iki i — niha ada Jesus.
Bikanapitahatahahi ida pão, abaisana 'bamiki hiki. Kidipohi-ra va'ora no'avini kihi'ihi, vakaravinaja kaimoni ija'ari vaipohiki vakadiania. Oniaroa, vakaravina'ihi.
20 Vi'baihahavi'aha, vava'i na'bihahavimani'aha. Vi'baina naothinia Jesus ipohina vanajoroni'ihi ida 'bai ahabarini. 12 so'oro-ra vanaji'biji'biha'aha 'bai ahabarinia. 21 Makhira 5 mil vaipohina vi'baiki, gamo, isai vihiki vi'baiki jaboni. Ija'ari va'ahapina oamani adani vi'baira.
Jesus adahaki paha namania
(Marcos 6.45-52; João 6.15-21)
22 Hari. Pão-ra vakanajoronivini naothinia, Jesus ipohina-ra va'ora honariaha:
—Vaki'dama'a mahija avarakhananava'avini, avarakafianija kaimoni — va'ora ni'aha.
Hari. Ai vihi'aha. Avakakafianina kaba'i Jesus va'ora honariaha adani ija'ari vaipohiki avajoina vagorana. 23 Va'ora kaaminavini naothinia, arabo namahikia gaimoriha ada Jesus, Deu-ra vara ni'avini kaimoni. Arabo namanija jominikosoa'aha ada Jesus.
24 Hari. 'Dako bodi pania vakavanamina kaba'i adani ipohina, vakajomini'aha. Kanava-ra aagathaniki ida sirisiriki danoki, komini kana'bahakia bikosonafarahavini.
25 Avagarini vani, kha'aha ada Jesus kidipohi vakadiania, adahana paha namania. 26 Vanokihahavi'aha ada Jesus paha namania adahana, vakaimahida'aha. Paha kapamoarihi vavaniha'avini. Vaofinina, vakabarariaria'aha:
—Paha kapamoarihi bana o khara!
27 Jesus va'ora kani'a'aha:
—Khai hora vakani'a! Hovani Jesus ho. Hari'a vaimahida!
28 Oniaroa, niha ada Pedro:
—Jesus, ivani oa i koda, hora honaria paha namania oadahana kadania ookhana.
29 —Kha'a — Jesua bini'aha ada Pedro.
Hari. Kanava kabodinia aki'dafina ada Pedro. Paha namania adaha'aha Jesus kania okhana.
30 Hari. Pedroa bikamitha'ihi ida sirisiriki danoki, ofinimani'aha. Ofinina mani ida ani'omarina nakama'dani hija. Oniaroa, bodi'bara'aha:
—Jesus, hora akava'ijoa bana!
31 Jorakia Jesua bigathi'aha ada Pedro, bini'aha:
—Pa'itxi'oamanija ida hora ikajari'daravini. Nahina mani ida hora ivakaijokajanaravini hija?
32 Hari. Oniaroa, vaki'dama'bamakhama'aha. Radaha'ihi ida sirisiriki danoki. 33 Kidipohia vakanamasivi'aha ada Jesus, vani'aha:
—Ka'oa oamani ida Deus kaisai ihini.
Genesaré ibavia okhaki
ada Jesus
(Marcos 6.53-56)
34 Hari. Vakajoifiani'aha adani Jesus. Genesaré ibavi onikia avako'omisi'aha. Avigaimori'aha. 35 Genesaré ibavi kaija'arini va'ora vanoki'aha, Jesu-ra avigajoraki'aha. Ija'ari Jesu-ra vanoki'iki avakahoaraharahanakhama'iki vakavamoniki-ra va'ora vanava'isohiha'avini afohahavi. Ija'ari vaipohiki va'ora avavikha'aha adani vakavamoniki Jesus kania va'ora anaihotara kaimoni. 36 Vakanikhariaha afohanana:
—Jakaho kadamakari ihini-ra vakaabadava — vani'aha. Jesus kamakari ihini-ra vakaabadabadarisahakhamaha avaihotahahavi'aha.