16
Vanofiki ida badani danoki-ra vanokivini
(Marcos 8.11-13; Lucas 12.54-56)
Hari. Magadã kaarabonia avako'omisi'aha adani Jesus. Oniaroa, vikhaha adani farisio, sadosio khama, Jesu-ra vara vani'ahavini. Vakajari'daki ada Jesus Deua bikaronavini, oniani ida vakaijo'avini hija. Vani'aha:
—Anofiki ida kadabadani danoki-ra anokivini. Deus kabadani danoki fori hini vani bana bada ini'a mahija Deus ira karonavini-ra aogavini — Jesu-ra vani'a'aha.
Hari. Jesus va'ora ni'aha:
—Mithani vaivaini vani avanokiki ida nama nadarani, avakhanihi:
“Nadaraki ida nama, ni-kharariki bana ada bahi afokajoma.”
Vagavagani avanokihi ida nama nadarani, avakhanihi:
“Pororoki nadaraki hiki ida nama, kharariki bana ada bahi hidakaba'i.”
Vada avani'aki ida nama, avarigajoraha ada safini, bahi hiki kamahina. Kodibadani danoki-ra avanokivini kaba'i, ni-avarigapa'itxiki ida hana ohina.
Jahari kahojaia vakahojaiki adani ija'ari hidakaba'i vahokiki, Deu-ra vanofi'badaraki adani. Oniani ida badani danokia okabadanina hora avakanikhariavini hija. A'onira onanokiahivini hiki bana ida rajomi hoarani ka'oa. Jonas kohana varani hina rajomi hini hoarania a'onira onanamithaki bana ho. Jona-ra kajoamoravini kari, Deua binanokia'iki ida danona. Onivani fori hi'ianaja bana, hora kajoamoravini kamahini binanokia'ianaki ida danona — va'ora ni'aha ada Jesus. Hari. Ajihi'aha. Ibavi hoariha okhaha.
Jesus va'ora kaabaniki adani ipohina
(Marcos 8.14-21)
Hari. Avakakafiani'aha adani Jesus Galiléia ka'dakonia, avako'omisi'aha. Jesus ipohina avakakava'i'birinihi ida pão-ra avakavikhavini.
Oniaroa, Jesus va'ora ni'aha:
—Avaabononi avakava'igairi bana! Hari'a bana vagathani bana ida farisio sadosio khama vakadipão-ra kanathoramananiki.
Vakamithahi, ni-avigajahakiki ida Jesus va'ora nava'isohivini hiki. Farisio vakadihojaia Jesus va'ora kaabaniki adani. Pão vakavanihavini ida Jesus kavarani. Oniania, vaabono vara vakani'akhama'aha:
—Pão-ra akavikharihi, oniani ida haria kaabanivini hija.
Jesua bikamithaki ida vakadivarani, va'ora ni'aha:
—Nahina kaimoni mani ida pão-ra avakavahojaravinia avaabononi vara avakani'akhamavini hija? Ni-hora avavakaijokajahakiki kaho. Ni-avarigaki kaho ida kodivarani nahina hini.
Avakava'ihokiria ida pão sa'ai kahoarani kihiki-ra okanapitahatahavini kari, 5 mil ija'ari-ra va'ora okano'bai'iki ho, 12 so'oro-ra avanaji'biji'biha'iki a'oni pão akahabarinia. 10 Pão 7-ra okanapitahatahavini kari, 4 mil vihiki vaipohina vakadimoni, 7 so'oro-ra avanaji'biji'biha'iki a'oni pão akahabarinia.
11 Avarigaria koda hida kodivarani. Vakava'ibodivaranijahaki bana. Pão-ra kanathoramananiki kihirihi ida kodi'ojomo'ihi athini. Farisio, sadosio khama vakadihojai ida kodikaabanahi hija, vakadihojaia avakahojairia kaimoni — va'ora ni'aha ada Jesus.
12 Oniania, Jesus ipohina aviga'ihi ida kidivarani. Ni-Jesus va'ora kaabanivini hiki ida pão-ra kanathoramananiki. Farisio, sadosio khama vakadihojai kavaranihi vani ida Jesus va'ora kaabanivini hija, va'oaniaro fori vihirara kaimoni.
Cristo ada Jesus
(Marcos 8.27-30; Lucas 9.18-21)
13 Hari. Oniaroa, Cesaréia de Filipe sidaji maakarinia avikha'aha adani Jesus. Vakaikahi'aha, va'ora nana'dohi'aha adani kidipohi:
—Hovani ija'ari hahavi vakadi'aajo ho. Hora vara vavani'aha adani vahoariha. Nahina nimania ida hora vara vavani'avini?
14 —Vahoariha vani'aha: Ivani João Batista kohana i iahoki'ia. Vahoariha vani'aha: Ivani Elias kohana i iahoki'ia. Vahoariha vani'aha jaboni: Ivani Jeremias kohana i iahoki'ia. Deus athi namoniva abono hoariha kohana mani i iahoki'ia — ipohina vani'aha.
15 Jesus va'ora nana'dohi'ianaha adani ipohina:
—A'onivani, nahina nimania ida hora vara avavani'avini?
16 Simão Pedroa bini'aha:
—Ivani Cristo i. Ija'ari hahavi vakadika'da'di i. Deus ira karonaki i. Deus hokiki kaisai oamani i.
17 Jesua bini'aha ada Simão Pedro:
—Simão Pedro, Deus ira kajoamora'iki i. Ni-ija'ari ira nava'isohivini hiki ida Cristo ohina. Deus nama hojaki vani ira nava'isohivini ohija.
18 Ka'oa hiki hida vara ira oni'avini hiki bana. Ivani Pedro i, ja'di onini ida ionini hija. Ka'da'dia hora inaonivini vani ja'di kaaraki gora nabo'ani dadani fori ihiki i. Gora hoarani fori vihiki adani kodija'ari hahavi va'ora oani'iki. Va'ora onajoromisiki fori vihiki adani hora vakajari'dariki ja'di kaaraki namania, Deus ibavi kaimoni hida gora. Jahari, kidija'ari khama ni-vakaabokaki bana ida kodija'ari-ra va'ora vanihimavini. Kodija'ari vani adani Jahari danona-ra vanihimara.
19 Ogorana fori vihiki adani kodija'ari hahavi-ra va'ora ovaka'da'diki nama. Ira ono'aki bana ho ogorana kachavenia. Ija'ari chave-ra kavahojakia biakadava'aki ida gora. Ivani kodichave-ra ikavahojavini va'ora iakadava'aki bana adani va'ora ovaka'da'diki. Kodija'ari-ra ovaka'da'divini vani fori hiki ira ohonariavini va'ora ivaka'da'divini.
Nahina-ra iva'aharihi araboja; Deua biva'ahariki nama kidiania jaboni. Nahina-ra iva'ahahi; Deua biva'ahahi nama kidiania jaboni.
20 Oniaroa, Jesus va'ora kaabani'aha adani kidipohi:
—Hari'a vahoariha-ra bana vananamitha'a Cristo ohina.
Jesua vara bivani'ajoraki ida abinina ahokina hiki
(Marcos 8.31-9.1; Lucas 9.22-27)
21 Hari. Oniaroa, Jesus va'ora nava'isohijoravini hiki kidipohia avigaja kaimoni nahina namithaki bana. Va'ora ni'aha:
—Jerusalém sidajia ookhaki ho. Ohojana kaba'i hora vanaima'banakarahoki bana adani judeus kaija'ari vanava'isohiva abono, sasidotxi vavaka'da'diva, judeus kaija'ari vaka'ojomo'iva abono vihiki khama. Va'ora vahonariaki bana adani ija'ari vahoariha hora vanaabinivini. Mahi ahoarabakosiki radahahi, oahokiki bana ho.
22 Oniaroa, Pedroa biavikhapa'itxiha ada Jesus. Bikaabanivini bini'aha:
—Hari'a varani nikia kavarani. Jokoa kadania namitharihi ida vara hora ini'avini hiki.
23 Roiribani'aha ada Jesus, Pedro-ra kaabani'aha:
—Jahari, akara'o'a! Pedro, ja'di hoariha fori ihiki i, ja'di ija'ari-ra ka'damanokhoki fori ihiki i. Iathini, ija'ari athini fori hiki. Ni-inofiki ida Deua binofiki. Deua binofiki ida oni'aki.
24 Oniaroa, ipohina-ra va'ora ni'aha:
—Kodipohi avihini-ra avanofihi; vakava'ipahini ida avanofiki mahija Deua binofiki ka'oa-ra bada avani'avini. Avava'ini bodini vara ni'ava:
“Anofiki ida Jesus ipohina arihi'ina. Haria vanaabiniha; haria vanaabiniha.
Jakaho Deus athi-ra anaabava kaho.”
25 Hari. Asia vara niha ada Jesus:
—Ija'aria bada bini'ahaha'oadahahi ida binofiki kidimoni, ni-bikava'ibodiki ida Deua binofiki, akamadaki fori hiki bana ida kidimahi. Kavithimaki ida. Ni-bivahojaki ida mahi ja'dini anokhomiriki Deus kania. Oipohina omonina jahakia kavaranini mani ida vahoariha vanaabinivini hija, oniani ida Deus kania oipohina-ra arakhaja.
26 Ija'ari vakadinahina ipohiki-ra vanofivini arafiaki mani ida Deu-ra vanofijahakiravini hija, vaabinina kamahini Ibavi Jaharika'oakia avikhaha. Ibavi Jaharika'oakia okhahi ida ija'ari; ni-khaonanijanaki. Ni-arajomaki ida kidinahina ipohiki khaonanini-ra naabosivini kaimoni hini.
27 Hovani ija'ari hahavi vakadi'aajo ho. Ojoiki bana ho ija'ari vakadiania. Ojoina kamahini bana, Deus ibavi kaija'arini hora vavaipohihaki ho. Ija'aria vanokiki bana ida kodiabi'i jahana danona vagana kodiania. Oniaroa, ija'ari-ra onasohiki bana ho. Va'ora oni'ananaki bana adani vahoariha:
“Onaabosiki bana ida avakadihojai jahaki kodinahina jahakia.”
Va'ora oni'ananaki bana adani vahoariha:
“Onaabosiki bana ida avakadihojai jahariki nahina jaharikia.”
28 Vakava'ibodivarani bana ida kodivarani. Ojoina kamahini va'ora ovaka'da'diki bana adani ija'ari. Vaabinirina oadani adani ija'ari hahavi ahararana vahojaki, vanokiki bana ida va'ora oni'avini hiki — va'ora ni'aha ada Jesus.