18
Ka'da'di nofiana varani
hina hida
(Marcos 9.33-37; Lucas 9.46-48)
Hari. Oniaroa, Jesu-ra vanamaakari'aha adani ipohina, vanana'dohi'aha:
—Jesus, Deus ija'ari hahavi-ra va'ora vaka'da'divini kamahini, hana hina ada akadiania hojana jahara haria vaka'da'diki kaimoni hina?
Jesua bikaboa'i'aha ada isai pa'itxi, vaviaha binahojaha, va'ora ni'a'aha:
—Vakava'ibodivarani bana hida kodivarani. Vakava'ipahini'a bana ida avaabononi avavaboraborahavini. Isai pa'itxi kidiabi'i-ra vakaijokavini vani fori vihi'a. Isai pa'itxi fori avihirihi; ni-avari'oiki bana Deus ija'ari-ra va'ora vaka'da'divini ibavinia. Avanofihi ida avari'oini Deus ija'ari-ra va'ora vaka'da'divini ibavinia, isai fori vihi'a bana, hora avavakaijokajahakivini. Nimania ida ija'ari kahojai hora kakodiavini ija'ari hahavi-ra va'ora ovaka'da'divinia. Deus va'ora vajahaki adani isai, va'ora kakodiavini va'ora nofiki. Ija'ari abononi ni'ahi:
“Jesus kaija'ari ohina mani ida isai-ra ogathanijahakivini hija.”
Nihi. Bigathanihi ida isai hihida isai fori hihi, hora gathanivini jaboni — va'ora ni'aha ada Jesus.
Jahari kabadani abosini kavaranihi
(Marcos 9.42-48; Lucas 17.1-2)
Vara ni'ianaha ada Jesus:
—Va'ora onakaidivaki adani isai hora vavakaijokaki. Ija'ari va'ora kaborobakhiaha adani isai, hora vakava'ipahinira kaimoni, isai-ra kaborovini kabadanihi, Deua binaabosivini bana nahina jaharikia. Jahaki ida ja'di karaho ija'ari mathani ahoni paha bihiakia hokahini, ahidaja kaimoni ida ija'ari isai-ra kaboroboroki.
Jahari'oamanija ida ija'ari hora vanofiriki oipohina-ra kaborovini hora vakava'ipahinira kaimoni. Namithaki bana ida ija'ari hora vakava'ipahinivini. Jahariki ida oipohina-ra va'ora vakaboroboroki vakadimoni.
Avaabononi avakava'igairi bana mahija Jahari kabadania avakabadaniravini.
Ija'aria binofihi ida Jahari kabadani-ra bada ni'avini, biakava'boavini kajahaki ida sa'ani, bada bini'aria kaimoni ida Jahari kabadani. Jahari kabadania kabadanihi; Ibavi Jaharika'oaki siho kaihimiriki kania hokahihi. Jahaki ida sa'ani kahoaranini kaba'i Deus Ibavi Jahaka'oakia okhani. Jahariki ida sa'ani ko'bamini kaba'i Ibavi Jaharika'oakia hokahini.
Ija'aria binofihi ida Jahari kabadani kania adahani, biakava'boavini kajahaki ida 'damani kahoarani, bada bini'aria kaimoni ida Jahari kabadani. Jahaki ida 'damani kahoaranini kaba'i Deus Ibavi Jahaka'oakia okhani. Jahariki ida 'damani ko'bamini kaba'i, Ibavi Jaharika'oaki siho kaihimiriki kania hokahini.
Ija'aria binokivini bivajahahi ida Jahari kabadani, bianivini jahaki ida nokhoni 'ba'dani hoarani, vada bini'aria kaimoni ida Jahari kabadani. Jahaki ida nokhoni 'ba'dani hoaranini kaba'i Deus Ibavi Jahaka'oakia okhani. Jahariki ida nokhoni 'ba'dani 'bamini kaba'i, Ibavi Jaharika'oaki siho kaihimiriki kania hokahini.
Ovilia akamadaki karajomihi hida
(Lucas 15.3-7)
10 Hari. Asia vara ni'aha ada Jesus:
—Va'ora vanakaidiva bana adani isai hora vakajari'dariki. Ka'oa hiki hida vara a'onira oni'avini hiki. Deus ibavi kaija'arini va'ora avakadava'aha'oadahaki adani isai hora vakajari'dariki. Kodiabi'i nama hojaki kania vahojahaha'oadaki adani. Va'ora onakaidivavini arafiaki adani isai.
11 Hovani ija'ari hahavi vakadi'aajo ho. Hora rakhaki hida va'ora oakava'ijoahavini adani Deus kahagihi-ra varagariki kidiania avikhara kaimoni.
12 A'onira okavarajomivini hiki ada ovilia akadava'ava abono. Makhira va'ora vahojaki adani 100 ovilia vaipohina. Hari. Hoarana akamada'iki. Oniaroa, binako'dihaki ada. Va'ora nahoja'imidia'aha adani ovilia vahoariha 99 vihiki arabo namahikia hogoi-ra vahavini. Va'ora nahoja'imidiaha, binako'diha'aha ada ovilia akamadaki.
13 A'onira onava'isohivini hiki, khai bini'avini ida ovilia-ra karagavini. Khai va'ora ni'avini kaba'i adani kidi'ovilia avakamadariki, khai bini'avini arafiaki ida kidi'ovilia akamadaki bikaraga'iki. 14 Onivani fori hiki ida kodiabi'i nama hojaki kahojai. Ni-binofipa'itxiki ida isai hoarani akamadani Ibavi Jaharika'oakia okhani — va'ora ni'aha ada Jesus.
Avaigaminia bada bini'aki ida Jahari kabadani
15 Asia vara niha ada Jesus:
—Iigaminia bada bini'aki ida Jahari kabadani, okha'a bana kidiania mahija kidibadani asohirikia inava'isohivini. Hari'a vahoariha vakadiania vara ivani'a ida iigamini kabadani asohiriki. Iigamini kahojakosoana okha'a kidiania mahija a'onivani avi'bamiki vara avakhanivini. Inava'isohivini hiki athini-ra kamithaha; joiribani'aha Deus kania okhara kaimoni.
16 Inava'isohivini hiki athini-ra kamithariha; va'ora anikha bana adani iigamini hoarana vi'bamiki. Va'ora vavikha bana kidiania mahija vara avani'avini. Nimania hida athii Deus athi kapapirania hojaki:
“Ija'ari akaathidanoarari kamahini
va'ora vikha bana adani kidibadani jahariki nokiva vi'bamiki avahoarabakosiki
vara vavani'aja kaimoni ida nahina vanoki'iki.”
17 Hari. Iigamini avaathini-ra kamithariha, kidibadania vara va'ora vani'a bana adani Deus kaija'ari vajoroniki. Vaathi binaabariha; vani'a bana:
“Arigamina ihijanarihi,
Jahari kabadani abono
ihi'oamani'ia.”
Vani'a bana.
18 Oniaroa, a'onira onava'isohiki bana ho: Ija'ari kahojai-ra ava'aharihi araboa; Deua biva'aharihi jaboni nama. Ija'ari kahojai-ra ava'ahahi araboa; Deua biva'ahahi jaboni nama.
19 Avi'bamini avahojani Deu-ra vara avani'avini vani, avakanikharia'bamakhamahi ida nahina hoarani avanofi'bamakhamaki, kodiabi'i nama hojakia bada bini'aki bana ida avakanikhariavini hiki. 20 Ibavi hana hini kodija'ari vi'bamiki avahoarabakosiki vakajoronikosoaha vara hora vani'ara kaimoni, ohojaki bana ho vahararana.
Ija'ari abononi aakariakakhamavini
varani hini
21 Hari. Oniaroa, Jesus kania okhamiha ada Pedro, binana'dohi'aha:
—Jesus, oigamina bada bini'abakhiaki ida badani asohiriki kodiania, vara bivani'aki ida varani jahariki kodiania jaboni. Nihafori himani'ia koda ida oakariakavini? Arajomamani'ia koda ida 7 hiki ipohini oakariakavini?
22 Jesua bigathani'ihi ida Pedro kana'dohi:
—Iniani, arajomarihi ida 7 hiki ipohini iakariakavini. Arajomaki ida mahi hahavi iakariakavini. Deus kidija'ari-ra honariavini hiki hoariha-ra akariakabakhiajorakivini. Onivani fori hiki bana ida Deus kahojai.
23 Oniaroa, Jesus va'ora ni'a'aha:
—A'onira onanamithavini hiki bana hida rajomi kavaranihi. Okavarajomiki ada Deus ija'ari-ra vaka'da'divini arabo kaka'da'dinia. Hojaki ada arabo kaka'da'dini. Ovaria binofiki ida kidihonai abono afohanana jiniro abosiriki kapapirani-ra avanavathavini.
24 Hari. Kama'da'ihi ida kidibadani. Vahoariha vavikha'aha ada honai abono jiniro karaho-ra naabosiriki. Ipohi'oamanija ida jiniro 'ba'dani binaabosiriki. 25 Kajiniroriha ada honai abono, ni-bikaabokaki ida jiniro abosiriki-ra naabosivini. Oniaroa, kidika'da'dia bini'aha:
“Hora inaabosiravini mani ida pavakari ira onihavini hija bana.
Ivani, kadagamo, avakadisai, kadanahina hahavi-ra pavakari onihaki bana ho,
abosija kaimoni ida jiniro hora inaabosiravini hiki.”
Ka'da'dia bini'aha.
26 Hari. Ka'da'di viaha kajo'atharari'aha ada kidihonai abono, biakava'isokonivini ida pavakari vihina kidigamo khama, bikanikhariaha:
“Haria va'adi bana. Hari'a kaho bana, viahanokha kaho mahija kadajiniro-ra onaabosihahavivini.”
27 Ka'da'dia bikamithahi ida athi, va'ora nakaidivamaniha, bini'aha:
“Ira oakariakaki bana ho. Ona'biraki bana ida jiniro karaho inaabosiriki kapapirani,
hora inaabosijanaria kaimoni. Ba ajihi'a.”
28 Oniaroa, ajihi'aha ada honai abono, bikaragarari'aha ada kidibadani-ra vaipohivini naabosi'iarina hiki. Jiniro pa'itxi oamani ida binaabosi'iarija kidiania. Oniani ida kanabidi biagathivini hija, sa'a kakhanamisikia biradihadihavini hija. Bini'aha:
“Kodijiniro hora inaabosi'iaravini hikia, hora naabosi bana.”
29 Oniaroa, hoariha viaha kajo'atharari'aha ada jiniro pa'itxi-ra naabosiriki, bikanikharia'aha:
“Hora va'adi bana.
Hari'a kaho bana,
viahanokha kaho mahija kadajiniro-ra onaabosivini.”
30 “Iniani, jokoa ira onokharihi.
Hora inaabosiravini mani ida cadeia ira obaivini hija bana.
Hora inaabosiravini oadani,
ihojaki bana i cadeia.”
Niha ada ka'da'di kahonai abono jiniro karaho-ra naabosi'iariki.
31 Oniaroa, vakadika'da'di kahonai abono vahoariha vanoki'iki ida vaipohina hoariha-ra nahojavini, vakaihamahi'aha, vakadika'da'di kania avikha'aha, vakanamoni'aha hoariha kabadani hikia.
32 Ka'da'dia bikamitha'ihi ida vakadivarani, bihonariaha ada kidibadani abono jiniro karaho-ra naabosiriki khajakosina. Khajakosi'aha, bini'aha:
“Honai abono jahariki. Hora ikanikhariahi; ira ova'adimanihi.
Ona'bira'iki ida jiniro karaho inaabosi'iariki kapapirani, ira oakariaka'iki ho.
33 Jahari'oamanija ida hoariha athi-ra ikamitharavini,
iipohini-ra iakariakaravini.
Hora ikanikhariahi; ira ova'adimanihi.
Jahaki ida hoariha-ra iva'adivini jaboni.”
34 Ka'da'dia bikaihamahikaraho'aha ada kidihonai abono, bihonariaha osahina cadeia, bini'aha:
“Ovahonariahiki ida jiniro karaho inaabosi'iarikia hora inaabosivini.
Jaharikia ira oarakhaki bana ho.
Kodijiniro karaho abosihahavi'iarini oadani, cadeia ihojaki bana i.”
Niha ada ka'da'di.
35 Hari hi'ihi ida rajomi kavaranihia Jesus va'ora ka'ojomo'ivini adani ija'ari namithaki kaimoni vakadiania:
—Ka'da'di fori hiki ada kodiabi'i nama hojaki. A'onivani kidihonai abono fori avihiki a'oni. Hoariha-ra iakariakarihi; ni-ira akariakaki ada kodiabi'i jaboni. Hoariha-ra iakariakaka'oaravini oadani, jaharikia ira arakhaki bana ada — va'ora ni'aha ada Jesus.