23
Jesua vara bivani'aki ida farisio vakadihojai
(Marcos 12.38-40; Lucas 11.37-54; 20.45-47)
Hari. Jesus kania vahojaki adani kidipohi, ija'ari vaipohiki khama. Va'ora ni'aha:
—Judeus kaija'ari vaka'ojomo'iva abono, farisio khama, avigaki ida Deus kava'isohihi Moisés kohana binajiri'bo'da'iki. A'onira vaka'ojomo'ivini hiki ida Moisés kohana athi niha ninini avanaabaja kaimoni ida va'isohihi. Vanaaba bana hihida Deus kava'isohihi jiriki a'onira vaka'ojomo'ivini hiki. Jahaki ida vakadivarani, ni-jahaki ida vakadihojai. Hari'a vakabanafo ida vakadihojai; ni-vanaabaki ida Deus athi a'onira vaka'ojomo'ivini hiki.
Va'ora okavarajomiki adani farisio, makhira daji khanaki-ra dabovini ija'ari hoariha ama'adosia biarakasivini fori vihina. Daji khanaki fori hiki ida kaaji ipohiki. Va'oaniaroa vanaipohiki ida kaaji avavakaajija kaimoni. A'onira vahonariavini hiki ida va'isohihi-ra avanaabavini, va'oaniaroa ni-vanaabaki.
Vaabono vavaboraborahaki adani farisio, oniani ida vakadibadani ija'aria vada bini'avini vanofivini hija. Avarakakosi'ihi ida athii pitani oadaki Deus athi kapapirani hojaki. Papira hoariha avarakakosivini naothinia papira bavini-ra avibaiha, vidabomisija kaimoni ida papira bavini vaatha. Vavadi-ra vidabovini hi'ihi jaboni, ija'ari hoariha va'ora nokira kaimoni. Makhira hahavia vakaimahaki ida papira bavini pa'itxi Deu-ra vara vani'avini oadani. Farisio vania vanakarahoja ida vakadipapira bavini, Deu-ra vanofikarahoki vahoariha va'ora vavanihara kaimoni.
Vada vani'a jaboni ida farisio vakadimakari ihini vadini sirasirahani oadaki. Makhira hahavia vavahojaki ida makari ihini sirasirahani oadaki. Akaahohaninikhamaki ida vakadikarahobi vakaimahaki nokhoni. Farisio vani adani makari ihini sirasirahani-ra vana'oadahara vahoariha vanokija kaimoni, Deus athi-ra vanaabajahakiki vahoariha va'ora vavanihara kaimoni.
Ija'ari vakadihinika ko'baini amonahani kamahini farisio vihikia vanofiki ida vithi ibavini jahakia vavithina, kanori abono vahoariha vajoroniki va'ora vanokira kaimoni. Judeus kaija'ari Deu-ra vara vani'avini kagorania vahojana kamahini, vanofiki jaboni ida vavithina ka'da'di kavithi ibavini jahakia. Ija'ari vajoroniki vaibavia vavajahaki ida ija'ari va'ora vaka'ivanitivini, ija'ari ogahai abono-ra ka'ivanitivini fori hini. Vavajahaki ida ija'ari va'ora naonivini “ogahai abono a'oni”.
Ni-vakadihojaia avakahojaini-ra onofiki. Ni-onofiki ida ija'ari a'onira vanaonivini “ogahai abono”. Avaigamini a'oni. Avavahojaki ada ogahai abono hoarana ka'oa a'onira ka'ojomo'iki kaimoni. Hihida araboa avahojani oadani hari'a avakadiabi'ia vanaoni ada hoariha. Hoarana ada avakadiabi'i nama hojaki. 10 Hari'a bana va'ora khai vani'a adani ija'ari vahoariha “haria vasohiva” a'onira vanaonivini. Hojaki ada a'onira vasohiki hoarana Cristo oniki ka'oa.
11 Deua bihonariaki ada avakadiania ka'da'di hina-ra nofiki, ipohina kahonai abono hina. 12 Ija'ari abononi vaboraborahaki vahoariha vaviaha:
“Hovani ojahaka'oaki ho.”
Deua bini'aki bana ida ija'ari:
“Ni-nahina ihipa'itxirihi.”
Va'ini aipahihiki bana ida. Ija'ari hoariha bikava'ibodivaraniki ida nahina hirini, Deua bini'aki bana ida ija'ari:
“Ivani ijaha'oamanija.”
Jesua bivajahariki ida ija'ari Deu-ra nofivini-ra kahi'badaraki
(Marcos 12.40; Lucas 11.39-42, 52; 20.47)
13 Hari. Asia vara ni'aha ada Jesus:
—Judeus kaija'ari vaka'ojomo'iva abono, mitha vani'a hida a'onira vara oni'avini. Farisio, mitha vani'a jaboni hida a'onira vara oni'avini. Deus athi-ra avanofivini-ra avakahi'badaraki a'oni! Jahariki bana ida avakadimoni. Ija'ari gora jahaki o'oini vani fori hija ida Deu-ra gathanivini kidika'da'di kaimoni hina. Avakaka'oaha'ihi ida bakatha ija'ari avi'oirara kaimoni. Ni-avanofiki ida avari'oini. Ni-va'ora avava'ahaki jaboni adani Deu-ra vanofiki avi'oina.
14 —Judeus kaija'ari vaka'ojomo'iva abono, mitha vani'a hida a'onira vara oni'avini. Farisio, mitha vani'a jaboni hida a'onira vara oni'avini. Deus athi-ra avanofivini-ra avakahi'badaraki a'oni! Jahariki bana ida avakadimoni. Va'ora avakajoamora'badarabakhiaki adani kaariha afohanana. Kaariha kanahina, gorani hiki-ra avisaarivini kaba'i, Deu-ra vara avani'a'badaravini athini oadaki, vahoariha avajahaka'oani-ra vakahira kaimoni. Deus va'ora arakhaki jaharika'oani arafiaki bana nikia vakabadaniki.
15 —Judeus kaija'ari vaka'ojomo'iva abono, mitha vani'a hida a'onira vara oni'avini. Farisio, mitha vani'a jaboni hida a'onira vara oni'avini. Deus athi-ra avanofivini-ra avakahi'badaraki a'oni. Jahariki bana ida avakadimoni. Avanofiki ida ija'ari Deu-ra khai ni'a'badaravini, Deu-ra khai avani'a'badaravini vani fori hiki, oniani ida arabo hahavia a'onira anaadahaonija, avanako'dihahi ida ija'ari Deu-ra ogariki, Deu-ra kanamasivivini-ra nofiki kaimoni. Avakaragahi, avaka'ojomo'iki avakadihojai 'badara. Avaka'ojomo'ivini naothinia arafiaki ida kidihojai 'badara. Deus ija'ari-ra nasohivini kamahini, Deus a'onira ni'aki bana ada:
“Onaabosiki bana ida avakadihojai 'badara nahina jaharikia Ibavi Jaharika'oakia.
Arafiaki ida avakadija'ari-ra va'ora avaka'ojomo'ivini vakadihojai jaharini.
Ibavi Jaharika'oakia nahina jahariki-ra vagathanivini oana'ba'diki bana.”
Niki bana ida Deus a'onira vara ni'avini hiki bana.
16 Vajorami kamaodorohaki fori avihiki a'oni! Avakadiva'ibodivarani hiki ida jiniro ka'oa. Avakadi'ojomo'ihi athini hida:
“Deu-ra khai vani'avini
kagorani onini ija'aria bidionivini hoariha biogaja kaimoni ida kidivarani ka'oa hini,
ni-makhaniki ida hoariha-ra nava'iponi'imarinivini.
Deu-ra khai vani'avini kagorani bodinia hojaki ida jiniro.
Deua binakaidivaki ida jiniro ija'aria vakanava'igavini hiki.
Ija'aria bidionihi ida jiniro onini,
hoariha biogaja kaimoni ida kidivarani ka'oa hini,
ni-jahaki ida hoariha-ra nava'iponi'imarinivini.”
Avakhani'badaraki a'oni.
17 Avava'ihariki fori avihiki a'oni. Avakamaodorohaki fori avihiki a'oni jaboni. Asohirihi ida avakadi'ojomo'ihi kavaranihi. Nahina ida Deua binakaidivaja? Deua binakaidivavini arafiaki ida gora ija'ari Deu-ra khai vani'avini. Deua binakaidiva'bamakhamaki ida khai ani'avini kagorani, jiniro gora bodinia hojaki jaboni. Ni-nahina kaimoni ija'aria bidioniki ida jiniro onini, gora onini hiki. Ni-Deua binofiki ida hoariha-ra anava'iponi'imarinivini.
18 Avakadi'ojomo'ihi athini hoariha hida:
“Ija'aria bidionihi ida Deu-ra kanava'igavini
igitha abononi aha'dini ibavini onini
ija'ari hoariha biogaja kaimoni ida kidivarani ka'oa hini,
ni-makhaniki ida hoariha-ra nava'iponi'imarinivini.
Deu-ra kanava'igavini ibavini namania hojaki ida igitha abononi aha'diki.
Ija'aria bidioniki ida igitha abononi aha'diki onini,
ni-jahaki ida hoariha-ra nava'iponi'imarinivini.”
Avakhani 'badaraki a'oni.
19 Vajorami kamaodorohaki fori avihiki a'oni! Deua binakaidivavini arafiaki ida kanava'igana ibavini. Deua binakaidiva'bamakhamaki ida kanava'igana ibavini, igitha abononi aha'diki hiki jaboni. Ni-nahina-ra kaimoni ija'aria bidioniki ida igitha abononi aha'diki onini, kanava'igana ibavini onini hiki. Ni-Deua binofiki ida hoariha-ra anava'iponi'imarinivini.
20 Oniania ija'aria bidioniki ida Deus kanava'igana ibavini onini, hoariha biogaja kaimoni ida kidivarani ka'oa hini, vara bivani'aki jaboni ida nahina hahavi Deus kanava'igana ibavini namania hojaki. 21 Ija'aria bidioniki ida Deu-ra khai vani'avini kagorani onini, hoariha biogaja kaimoni ida kidivarani ka'oa hini, vara bivani'aki jaboni ada Deus gora bodinia hojaki. 22 Ija'aria bidioniki ida nama onini, hoariha biogaja kaimoni ida kidivarani ka'oa hini, vara bivani'aki jaboni ida Deus kavithi ibavini, vara bivani'ara jaboni ada Deus kavithi ibavini namania vithiki.
23 —Judeus kaija'ari vaka'ojomo'iva abono, mitha vani'a hida a'onira vara oni'avini. Farisio, mitha vani'a jaboni hida a'onira vara oni'avini. Deus athi-ra avanofivini-ra avakahi'badaraki a'oni! Jahariki ida avakadimoni bana! Avanajoroniki ida nahina hahavi avagahinani hiki, avanapitahataha'iki ida sa'ai ko'bamihani hini. Kaidivarini kaba'i ida 'bai kakabodihini afani, chá afani hiki avanapitahataha'iki jaboni. Deus kava'isohihi jiriki pitani-ra avanaabavini kaba'i, ni-avanaabaki ida va'isohihi jiriki hahavi. Deua binofiki ida hojai asohikia avakahojaini. Binofiki jaboni ida ija'ari vahoariha-ra va'ora avanakaidivavini. Binofiki jaboni ida athi avanaabajahakivini.
Nimania ida hojai binofikia avakahojaini. Jahaki ida avakadinahina pitania Deu-ra avano'avini. Jahani arafiaki ida hahavi Deua binofiki-ra avanaabavini.
24 Vajorami kamaodorohaki fori avihiki a'oni! Avanofivini kaba'i ida Deus kava'isohihi jiriki pitani pa'itxi-ra avanaabavini, ni-avavamakhaniki ida hojai jahaki pitani karaho-ra avaragarivini.
25 —Judeus kaija'ari vaka'ojomo'iva abono, mitha vani'a hida a'onira vara oni'avini. Farisio, mitha vani'a jaboni hida a'onira vara oni'avini. Deus athi-ra avanofivini-ra avakahi'badaraki a'oni. Jahariki bana ida avakadimoni. Ija'ari prato-ra sokojahakiriki fori avihiki a'oni. Visokohi ida copo, prato hiki namanija, ni-bodinija avisokoki. Jahahi ida avanokiani. Copo, prato hiki bodini sokoariki fori hiki ida nahina jahariki avava'ini bodinia ahojaki. Vahoariha vakadinahina-ra avanofivini mani ida avisaaribakhiavini hija. Avanofivini arafiaki ida avakadinahina a'ba'dini jaboni.
26 Vara oni'aki ada farisio. Kamaodorohaki fori ihiki i! Iani'imidia ida nahina jahariki ahojaki iva'ini bodinia. Aniani naothinia, sohiki jaboni bana ida kadahojai ija'aria vanokiki.
27 —Judeus kaija'ari vaka'ojomo'iva abono, mitha vani'a hida a'onira vara oni'avini. Farisio, mitha vani'a jaboni hida a'onira vara oni'avini. Deus athi-ra avanofivini-ra avakahi'badaraki a'oni! Jahariki bana ida avakadimoni. A'onivani aba'oi ka'damahani ibavini fori avihiki a'oni. Ija'aria vanavaforiki ida ibavi namanija, jahaja kaimoni ida nokiani. Aba'oi ka'damahani ibavinia hojaki imai 'bathani, jaroi hiki. 28 Jahaki ida avakadihojai nokiani. Ija'aria ni-vanokiki ida avava'ini bodini. Ni-vanokiki ida korijanahi kavaranihi, hojai asohiriki hiki avava'ini bodinia hojaki.
Jaharikia Deus va'ora arakhaki adani ija'ari vajahana-ra vakahi'badaraki
(Lucas 11.47-51)
29 Asia vara niha ada Jesus:
—Judeus kaija'ari vaka'ojomo'iva abono, mitha vani'a hida a'onira vara oni'avini. Farisio, mitha vani'a jaboni hida a'onira vara oni'avini. Deus athi-ra avanofivini-ra avakahi'badaraki a'oni! Jahariki ida avakadimoni bana. Avakanajahaki ida afohanana Deus athi namoniva abono kohana vaka'damana kanamani, kajahaja kaimoni ida 'dama kanamani. Avanaibaviki ida ja'di karaho ija'ari vajahaki kohana vaka'damana 'da'dini a'ani namania, va'ora avakava'ihokira kaimoni. Avanajahaki jaboni ida ja'di. 30 Avakhanihi:
“Akadi'arahoda avikhananavaki vahokina kari arihokija vaha;
ni-vakadibadania akabadaniki vaha;
ni-va'ora anaabiniki vaha adani
Deus athi namoniva abono kohana afohanana.”
Nimania ida avaathini.
31 Ija'ari Deus athi namoniva abono-ra naabiniki kaija'ari vanamitharonisiagaki a'oni avakahiki a'oni. 32 Asia mani avakadija'ari avikhananavaki vakadibadania avakabadaniha'oadahaja. Avana'diahiki ida badani vanakama'daki.
33 Makha 'banana fori avihiki a'oni, ija'ari-ra avanapohimajavini. Avakadihojai makha kahojai fori hi'oamanija! Ni-nihanikia avaabononi avarakava'ijoaki bana. Deus a'onira karonaki bana a'oni Ibavi Jaharika'oakia avarikhani.
34 A'onira onava'isohijoraki bana a'oni. Va'ora okaronahananaki bana adani Deus athi namoniva abono, ija'ari avigahaki, ija'ari vaka'ojomo'iva vihiki jaboni avakadiania. Va'ora avagathihananaki bana adani, va'ora avanaabiniki adani vahoarahanana, ava akasanakhamaki kania va'ora avaraka'itapoamisahananaki adani vahoariha, va'ora avidafiaki adani vahoariha. Akadija'ari Deu-ra vara avani'avini kagorani bodinia va'ora avanajaharihariki bana adani vahoariha sidaji ipohikia avigaonanibakhiana ava'aihotara kaimoni.
35 Nimania bana ida Jahari kabadania avakabadanini. Oniani ida Deus kaija'ari hahavi kidai vihiki vaabinina abosini-ra avagathanivini hija bana. Avakadi'arahoda avikhananavaki va'ora vanaabinihananaki adani ija'ari vaipohiki hojai jahakia vakahojaiki. Hojai jahakia kahojaina kaba'i ada Abel, ovari miro'a vanaabini'iki ada. Badara ipohiki radahani naothinia, vakadija'ari vikharonisiagakia vanaabini'aha ada Zacarias kohana jaboni. Baraquias kohana kaisai ada. Deus athi namoniva abono ada Zacarias. Igitha aha'dini ibavini, Ibavi Katokini Jahaka'oakia kahararakhamania vanaabini'iki ada.
36 Ka'oa hiki hida kodivarani. Deus jaharikia va'ora arakhaki bana adani ija'ari hidakaba'i vahokiki. Vakadihojai jahariki, vakadija'ari avikhananavaki kahojai jahariki hiki abosini ida nahina jaharikia vagahinana bana.
Jesus va'ora nakaidivaki adani Jerusalém sidaji kaija'arini
(Lucas 13.31-35)
37 Hari. Kidivarani anokhomi'aha ada Jesus, va'ora ni'a'aha:
—Jerusalém sidaji kaija'arini! Va'ora avanaabinibakhiaki adani Deus athi namoniva abono. Ja'dia va'ora avanagahabakhiaki adani athi avikhava abono Deus va'ora karona'iki avakadiania. Kaba'i, a'onira onakaidivaki ho. Onofiki ida a'onira oakava'ijoavini. Arakava kidisai-ra bihini nabo'ania najoroniki fori a'onira onihavini-ra onofibakhiahi, ni-avanofipa'itxiki! 38 A'onira oakava'ijoavini-ra avanofiravini mani ida Deus avakadisidaji-ra kava'ipahinivini hija bana.
39 Ka'oa hiki hida kodivarani, Jerusalém sidaji kaija'arini a'onira vara oni'avini hiki. Ni-jorakia okha'ianaki bana ho avakadiania. Hora vanoki'ianavini kamahini Jerusalém sidaji kaija'arini hora vanofiki adani, vara vavani'aki bana hida varani ohina:
“Khaki ada ovari Deua bikaronaki ija'ari-ra vaka'da'dira kaimoni.
Deua bikajoamoraki bana ada khaki.”
Niha ada Jesus.