APOCALIPSE
Joãoa binokijora'ihi ida namithaki kaimoni
1
Deus João-ra nanokiahivini hiki ida namitha'iariki
1-2 Hovani João, onajiriki hida papira Jesus Cristo kaija'ari vakadimoni. Deus Jesus Cristo-ra nanokiahijoravini hiki ida namithaki kaimoni. Jesus Cristo maina va'ora nava'isohijoraki adani kidibadani abono nahina Deua binanokia'ikia. Mahi ipohirikia namithaki bana ida.
Hari. Oniaroa, Cristoa bikarona'aha ada Deus ibavi kaija'arini hora nava'isohijorara kaimoni.
Oniaroa, onajiri'ihi ida hahavi Jesus Cristo hora nanokiahijoravini hi'iki. A'onira onanamithavini hiki ida namitha'iariki, avarigaja kaimoni ida Deus varani hina. Ka'oa hida varani. Deus va'ora kajoamoraki adani ija'ari hihida papira athini-ra vara vavani'aki vahoariha vakamithaja kaimoni. Deus va'ora kajoamoraki adani ija'ari hihida papira athini Deua bivava'isohihijoraki-ra vakamithaki, vanaabaki vihiki jaboni. Kamahini ipohijanarihi hida namithaki kaimoni.
Joãoa binajiriki ida papira athini Jesus Cristo kaija'ari vakadimoni
Hovani João onajirija hida papira. Okaronaki hida athi papira Jesus Cristo kaija'ari Ásia kaarabonia vahojaki vakadimoni. 7 hiki ida sidaji Jesus Cristo kaija'aria vavajoronibakhiaki Ásia kaarabonia, avakadimoni hida moni. Anofiki mahi hahavi a'onira kajoamoravini ada Deus. A'onira no'aha'oadahavini va'i jahajahania.
Nahina hojarini kari hojaki ada Deus ovari miro'a. Asia hojaki ada Deus, ni-hoarihapa'itxiki ida hojana. Khaki bana ada. Onofiki mahi hahavi a'onira kajoamoravini ada Ma'onahai Jahaki a'onira no'aha'oadahavini va'i jahajahania. Deus kavithi ibavini viahania hojaki ada Ma'onahai Jahaki. 7 hiki ipohini ida Ma'onahai Jahaki kahojai danoki.
Onofiki mahi hahavi a'onira kajoamoravini ada Jesus Cristo. A'onira no'aha'oadahavini va'i jahajahania. Ovaria binanamithajahakiki ida nahina Deua binofiki. Ka'oa hiki ida Deus monina Cristoa vara bivani'a'iki. Ovari abini'aha ovari miro'a ahoki'aha. Jesus Cristo va'ora vaka'da'diki adani arabo hahavi vaka'da'diva. Haria nakaidiva'oamanira ada. Ava akasanakhamakia abini'ina vani ahovari'ia ida amana akadimoni, bina'biraja kaimoni ida akadihojai asohiriki, haria gathiki fori hijanaria kaimoni.
Sasidotxi haria niha'iki ada Jesus Cristo, ija'ari-ra va'ora avaka'da'dija kaimoni kidiania. Sasidotxi kabadani hiki ida Deu-ra kanikhariavini hoariha-ra kajoamorara kaimoni. Akhanina vani, Deus kabadani abono arihija, bada ani'aja kaimoni afoha'oadaha ida Deua binofiki. Jesus kaabi'i ada Deus, oniani ida Jesus Cristo-ra ani'avini hija:
—Ivani ijaha'oamanija, ivagaki i, idanoki i. Nimania ida anofiki.
Vada vani'a o Jesus, bahi vaforiki hararana joirarina. Ija'ari hahavia vanokiki bana ada. Hiva'oani Jesu-ra avaka'itapoamisahana'iki ava akasanakhamakia jaboni vanokiki ada ovari. Vabarariariaki adani arabo hahavi kaija'arini. Ka'oa oamani bana hida. Nimania ida Deua binofiki.
Jesus Cristoa bini'aha:
—Hovani ka'da'di ka'oa ho. Okaabokaki ida hahavi onofiki. Kanahina'iarini kari ohojahaha'oadahaki ho. Hahavi ihimini naothinia asia ohojaki bana ho, ni-ihimiki ida kodimahi. Hovani onakama'da'iki ida hahavi hojaki. Hovani oananokhomiki ida jaboni. Nahina hojarini kari ohojahaha'oadahaki ho homiro'a. Asia ohojaki ho. Ni-hoarihapa'itxiki ida ohojana. Ojoiki bana ho ija'ari vakadiania.
Joãoa binokiki ada Jesus vadami fori hikia
Hovani avaigamini João ho. Aakaramisiki hari Jesus kania. A'onira vanajahariharivini fori ohiki ho jaboni. Jesus haria vaka'da'divini mani ida haria vanajahariharivini hija. Haria vanajahariharivini kaba'i, ni-Cristo haria akava'ijoavini-ra akava'ipahiniki. Deus athi-ra onamonibakhia'iki ho, vara ovani'abakhia'iki jaboni ida varani ka'oa hini Jesus haria nava'isohivini hi'iki, oniani ida hora vagathivini hija, hora avisavini hija kajoviri Patmos kaoniki kania.
10 Hari. Domingo vani, Ma'onahai Jahaki ova'i-ra nahonariahihi'ihi. Omathaja okamitha'iki ida athii 'baraki trombeta ithoni fori hiki. 11 Athii 'barakia hora ni'aha:
—Inajiri bana hida ira onanokiahivini hiki papira. Inajirivini naothinia, ikarona bana hida papira Jesus Cristo kaija'ari Ásia kaarabonia vahojaki vakadiania vakamithaja kaimoni. 7 hiki ida sidaji onini Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodicéia hiki.
12 Oroiribani'ihi, onokija kaimoni ida hana hina hora navaravaraki. Oniania, onoki'ihi ida 7 hiki lamparina fori hiki kaathiraki, ouroa amonahaki ida.
13 Lamparina kaathiraki kahararakhamania hojaki ada makhira nokiana fori hiki. Oadaki ida makari bikaimahaki. Bikaimahaki ida ouro kacinturãohi makho'inia. 14 Kavaforiki ida ka'da'di kaafani, ovilia saavini vaforini fori hiki, pati bihi vaforini fori hiki jaboni ida. Vagaki ida nokho 'ba'dani, siho kaha'dini fori hiki ida. 15 Kavagaki ida 'dama, bronze ginigini'iki vagani nokiani fori kihiki ida. 'Baraki ida athi, paha karaho gororofoniki ithoni fori hiki ida athii 'barani. Nimania ida okamitha'iki.
16 Bigathiki 7 boviri ipohina sa'a aniaja. Bodia khaonanihi ida kidisa'ai tarasara fori hiki. Akasajohaninikhamaki ida kidisa'ai. Vagaki jaboni ida nokho, safini sohirarina vagana fori hiki ida.
17 Hari. Oniaroa, onokivini vani oimahidakaraho'ihi. Viaha oadari'ihi, o'bisoni'ihi, abiniki fori ohi'ihi. Ovari hora kadasa'aha sa'a aniaja, hora ni'aha:
—Hari'a imahida! Hovani ookhananavaki ho. Hovani okasiagaki ho. 18 Ohokihaha'oadaha'oamanija. Mitha ini'a! Oabini'iki ho, oahoki'iki ho. Ohokihaha'oadahaki ho. Ohonariafiahaki ida ija'ari abinini kamahini, va'ora ohonariafiahaki jaboni adani ija'ari kohana vaibavia vahojaki.
19 Ivani João, inajiri bana ida inokiki. Ira onanokiahivini hiki ida nahina namithaki, nahina namithaki kaimoni hiki — hora ni'aha.
20 Asia vara hora ni'aki ada:
—Osa'a aniaja inoki'iki hada 7 boviri. Inoki'iki jaboni hida 7 lamparina fori hiki kaathiraki, ouroa amonahaki ida. Ni-ija'aria avigaki kaho ada 7 boviri, 7 lamparina fori hiki kaathiraki nahina hini. Ira onanamithaki bana ho nahina hinia. 7 boviri fori vihiki adani Jesus Cristo kaija'ari-ra va'ora vaka'da'diki Ásia kaarabonia vahojaki. 7 lamparina kaathiraki fori hiki ida 7 sidaji Jesus Cristo kaija'aria vavajoronibakhia'iki — hora ni'aha.