TITO
Pauloa bikaronaki ida athi kapapirani Tito kania
1
Tito kaimoni hida Paulo athi kapapirani
Tito, oathi hida onajirija kadaimoni. Hovani Paulo ho. Deus kabadani abono ho. Jesus Cristo hora karonavini hiki athi oavaadahaonivini. Deus hora nagathogathovini hi'iki va'ora oakodiara kaimoni adani kidija'ari, danoja kaimoni ida vajari'darina. Deus va'ora nagathogatho'iki adani kidija'ari. Deua binofiki ida va'ora oka'ojomo'ivini athia. Ka'oa hini ida Deus athi ija'ari-ra nava'isohijahakivini hiki hojai asohiki binofikia.
Deus athi haria nava'isohijoravini hiki ida mahi anokhomiriki Deus kania anaviahanokhaja kaimoni. Hahavi-ra namonahavini viahania Deua bini'a'iki:
—Ija'ari-ra ono'aki bana ho mahi anokhomirikia kodiania — niha. Deua ni-bikorijanahaki ida ija'ari. Ka'oa hiki ida mahi anokhomiriki varani hini. Deua binofivini kamahini vani ija'ari-ra nanamithavini hi'iki ida mahi anokhomiriki varani hini. Deus akadi'akava'ijoahi abono hora nanamithavini hi'iki hida mahi anokhomiriki varani hini, hora honariavini hiki oananamithaonija kaimoni.
Tito, ira oakaronavini hiki hida oathi kapapirani. Jesus kania iabono gahinai iniha'avini ira oakodiavini mani ida kodisaia ira onaonivini hija. Harivani Jesu-ra avakaijoka'bamakhamaki hari. Onofiki ida Deus akadiabi'i, Jesus Cristo khama ira vakajoamoraha'oadahavini, ira vano'avini jaboni va'i jahajahania. Akadi'akava'ijoahi abono ada Jesus Cristo.
Tito hojana oadani kajoviri Creta kaonikia
Creta kajoviri kakaarabonia ira onahojaha'iki ho, iananokhomija kaimoni ida badani onamonaha'iariki, inasohija kaimoni ida nahina asohiriki. Ira ohonariavini hi'iki jaboni:
—Tito, okha'a bana Jesus Cristo-ra vanofi'iki vaibavia mahija Jesus kaija'ari nava'isohiva abono-ra va'ora ianagathogathonionivini.
Nimania bana hida Jesus kaija'ari nava'isohiva abono hojana jahaki. Ija'ari vahoariha avakaraganaharia kaimoni ida hojai asohiriki-ra bada ni'avini. Gamo hoarani oavani-ra vahojara ada Jesus kaija'ari nava'isohiva abono.
Jesus kaija'ari nava'isohiva abono-ra inagathogathovini kamahini, hari'a inagathogatho bana ada Deus athi-ra naabariki kaabi'i. Hari'a inagathogatho bana ada badani jahariki-ra kava'ipahinipa'itxiriki kaabi'i. Hari'a inagathogatho bana ada morobohariki fori hiki kaabi'i. Jahaki ada makhira kidisai-ra nava'isohijahakivini-ra ogavini vahoariha vakanavaraniharara kaimoni.
Deus kabadani abono ada Jesus kaija'ari nava'isohiva abono. Ovari va'ora akadava'a'iki adani ija'ari. Ija'ari vahoariha avakaraganaharia kaimoni ida hojai asohiriki-ra bada ni'avini. Ni-jahaki hida abono-ra vaboraborahavini. Ni-jahaki ada vaipohina nava'isohiva abono aihamahijorakina, ni-kahanoki, ni-hoariha-ra dafiaki. Ni-jahaki jaboni ida jiniro a'ba'dini-ra kava'ibodivaraniha'oadahavini.
Binofiki ida ija'ari-ra gathanijahakivini gorana. Bivajahaki ida nahina jahaki hahavi-ra namonahavini. Abono-ra nasohiki ada Jesus kaija'ari nava'isohiva abono. Kidibadani asohihaha'oadahaki ada. Deua binofiki-ra namonahaki ada. Kaborohirohi hina kaba'i va'i kaabanahahamaniha.
Jesus kaija'ari nava'isohiva abonoa binofijahakiki ida akadi'ojomo'ihi athini, ni-bikajari'dapa'itxiki. Biogaki ida asohini Deus athi hini. Nikia va'ora khai ni'aki adani vahoariha Deus varani hina asohikia. Binasohivini biogaki ida vahoariha Deus athi-ra vakajoniki vaathi asohiriki.
10 Hari. Jesus kaija'ari vahararana vahojaki adani Deus athi ka'oa hini-ra vakajoniki. Vakadivarania ija'ari-ra vakorijanahaki adani. Cristo kaija'ari vihina-ra vakahi'badaraki adani. Judeus kaija'ari vaipohiki adani Cristo kaija'ari vihi'badaraki.
11 Vakadivarani asohiki vavanihavini mani ida gora ipohiki kaija'arini-ra vaka'ojomo'ivini hija. Ni-asohiki ida vakadivarani, oniani ida gora ipohiki kaija'arini-ra va'ora vanadabavini hija. Asohiriki ida va'ora vaka'ojomo'ivini, vagathanija kaimoni ida jiniro. Ni-vava'i anaipahihipa'itxini hiki ida vahoariha vakadijiniro-ra vanofivini. Ni-asohipa'itxiki jaboni ida va'ora vaka'ojomo'ivini abosini.
Ivani Tito, Jesus kaija'ari nava'isohiva abono khama, va'ora vahonaria bana adani Deus athi-ra avanasohiriki viso vakhanina.
12 Creta kajoviri kakaaraboni kaija'arinia vara bivani'a'iki ida kidiarabo kaija'arini. Niha ada vaathi namoniva abono:
“Korijanahia vakavaranihahaha'oadahaki adani Creta kajoviri
kakaija'arini.
Tapo'ija ija'ari-ra napohimajavini fori vihiki adani.
'Bai-ra vanofivini arafiaki
jaboni adani ija'ari
vakajoniahaki.”
Nimania ida va'ora ogava abono kidiarabo kaija'arini vahojana-ra kanavaranihavini.
13 Ka'oa hiki ida varani vihina. Oniania ira onava'isohivini hiki: Va'ora kaabanidanoki bana mahija Deus athi akajari'dariki-ra vanaabajahakivini.
14 Va'ora kaabanidanoki bana mahija varani asohiriki-ra vakava'ipahini'avini. Judeus kaija'aria vanamonahaki ida varani 'bo'da ka'oa hiriki. Makhira vahoariha vanamonahaki ida honari ipohiki ija'aria bivakaajiki kaimoni. Varani asohiriki-ra vanamonahakia vakajoniki ida Deus athi ka'oa hini.
15 Deus ija'ari kava'ibodivarani-ra najahaka'oahi; ni-hojajanaki ida nahina kaaji hiki, va'i bodini vara nini asohiriki hiki. Ija'ari Deu-ra vakajari'dakia vakava'ibodivaranihaha'oadahahi ida varani asohiriki. Ni-vakadikaaji-ra vanaabavinia binajahaki ida vakadiva'ibodivarani. Vakajoniki ida Deus athi. Hojaki ida nahina asohiriki vava'i kaabanahahani kania. Vakadiva'ibodivarani ni-asohiki jaboni.
16 —Deu-ra aogaki hari — vaabono vani'aki adani. Deu-ra avigara vaha; ni-vakadihojai asohiriki-ra bada vani'ajanaki vaha. Deua bikaramonaki ida vakadihojai. Ni-vanaabaki ida Deus athi. Varagariki ida Jesus kaija'ari vihina.