^
ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤ੍ਰੀ
ਨਮਸਕਾਰ
ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ
ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ
ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੀ ਨੀਂਹ ਹੈ
ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹਾਲ
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੈਤਿਕਤਾ
ਕਲੀਸਿਯਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਜ਼ੀ।
ਦੇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ
ਮਸੀਹੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਸਲੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ
ਕੁਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਂ
ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿਖੇ
ਰਸੂਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ
ਮਸੀਹੀ ਦੌੜ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ
ਅਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ
ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਆਤਮਿਕ ਦਾਤਾਂ
ਇੱਕ ਦੇਹ - ਅੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ
ਪਿਆਰ ਉੱਤਮ ਹੈ
ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਖਿਆਂ
ਅਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ
ਸਾਡਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ
ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਦੇ
ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ
ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ