^
ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤ੍ਰੀ
ਨਮਸਕਾਰ
ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਤਾਵੇ
ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ
ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਮਲ
ਜੀਭ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ
ਸਵਰਗੀ ਬੁੱਧੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓ
ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ
ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ