18
Ka saa'a soo Paul yise ka Athens-wi'yoona mease, ona ka Corinth mee naneadu-wi petuga. Sumu'yoo Jew nana, Aquila mee naneadu Pontus-wi'yoona kemmana ooweoo nobe-ga'yoo. Ka tu nodukwa Priscilla mee naneadu-no ka Rome mee naneadu-kwi ka teepu Italy mee naneadu-wi uga nobe-ga'yoo. Soo Rome numu moohedu Claudius mee naneadu, ka mu Jew numu ka Rome-wikoo ta'ya. Mu Aquila tu nodukwa-no ka Corinth-wi pudu pepetuga. Soo Paul umu-baa nobe-gana, umu-no ka tutzekadukupe matabu'e.
Ka mu Jew numu nanesootuhi tabeba oe maneyakwe, soo Paul ka mu Jew numu nanesootuhi nobe-kwi petudyakwe, ka wakwawa'a noko soo Jesus Te Pabe'e mee'e mu tunedyoo'e.
Mu Silas-no Timothy Macedonia-wi'yoona memeakwate. Ka Corinth-wi pepetugase, soo Paul ka tu tutzekadukupe tu matabueyina ma'wukase, ka mu Jew numu nono'otsa tabeno mee mu tuukweyakwe, “Soo Jesus o Te Tubetse Pabe'e.” O'no yise mu Jew numu ka Te Naa noko ka Paul tumoo'oo. Soo Paul ka umu suda manakwe mee soonammena, meeoo mu netamma, “Muusoo gi Te Pabe'e naka'oedyukuna, soo Te Naa gi mu sootuha'e. Gi nuga mane-kwi nu mooasoo Te Pabe'e unnena mu too'e tuukwe. Meno'o yise nu mu tsasobedya nu nanesootuhibu mu wakwawa'a sukwe tunedyoo'e.” Ka mu Jew nanesootuhi nobe-wi'yoona yise mease, oona sumuoo gi Jew numu-matu nana Titus Justus mee naneadu-baa tooi petuga. Esoo nana Te Naa-wi tunaka'oedyukudu. Oo nobe oonahoo ka mu Jew nanesootuhidu moohedu Crispus mee naneadu no'oko ka tu nobe-kwitu-no Te Pabe'e naka'oedyuku mane. Ewa'yoo mu numu Corinth-witu ka Paul naka, umu yise tunaka'oedyukudu manedu, baa-wi namatzaka.
Sumu togano soo Paul meeoo nose, soo Te Pabe'e-ga mee oo netamma, “Gi nu-kwitoo umu numu u tuukwe-ma suipana. 10 Nu yow u-notusoo ewa'yoo tuwazoo mu numu yaatuoo nuka sootoge'yookute. U yow nu-mama naduya manepunnedu. Gi haga u matzooeku-wa'ne'yoo.”
11 Sumu tomona naapahe muha, soo Paul ka mu tunaka'oedyukudu-baa'yoona ka Te Naa unnepu-witu mu tunedyoo'e.
12 Soo nana, Gallio mee naneadu ka eweoo teepu Greece mee naneadu pudu nehanedu mane. Mu Jew numu nananemooedyugwese, ka Paul tumoo'oo oo-ma tzakaduhoose, ka tunehanepe-kobena oo bi petuhoo. 13 Yise meeoo ka Gallio netamma, “Esoo nana ka mu numu atasoo tumayoho tuunguna gi numme tumayoho-wa'ne.” 14 Gisoo ka Paul yadoo'a soo Gallio mee mu Jew numu netamma, “E nakapunne mu Jew numu. Oosoo Paul gi suda manakwe, nu gi mu nakabetseakwu. 15 Mu sukwe nanepetukute. Mumme tumayohope-wi'yoona muusoo sakwa oo nemadabu'e nu gi ooka mu nemadabueku-wa'ne'yoo.” 16 No'oko yise ka tunehanepe-wikoo mu tayahoo. 17 Umu Jew numu yise ka pumme nanesootuhi moohedu Sosthenes mee naneadu ka tunehane nobe-kobena'yoona unu mooedyugwe. Soo Gallio gi ha'yoo mu netamma.
18 Wuna'me manepetuga soo Paul ka Corinth-wi. Saa'a mu tunaka'oedyukudu-baa'yoona mea, mu Priscilla-no Aquila, ono mangeka ka teepu Syria-tamme. Ka Cenchrae mee naneadu-wi petugase, ka Te Naa tu nagena tzapoonnena tu tzopuhu tseka'a.
19-20 Meadabena ka Ephesus mee naneadu-wi petuga, soo Paul ka mu Jew numu nanesootuhi nobe-wi petugase, soo Paul ka mu Jew numu-no yadooakwuse, otuoo mu numu oesoo nenuummakute. 21 Soo Paul yise mee mu netamma, “Gi nu. Nu saa'a kodyu petudooa, ka Te Naa nuka meeoo netamma.” Mu Priscilla-no Aquila oso mamani, puu suu'mu soo Paul ka Ephesus-wi'yoona mea.
22 Ka Caesarea mee naneadu-wi petugase, mu tunaka'oedyukudu-no nanesootuhi. O'nona meadabena ka Antioch-wi petuga. 23 O tooe huudooe tabemea, mu tunaka'oedyukudu-baa. Ooosapa meadabena ka mu teepu Galatia-no Phrygia mee naneadu-too meana, mu tunaka'oedyukudu ka Te Naa-witu tuukwe ooka mu naka'oedyuku-kwitoo mu nenoyukwe me'a.
24 Sumu'yoo Jew nana Alexandria-witoo nadooa'adoopu, Apollos mee naneadu, unu soonammena oo sopedakwatoo ka Te Naa unnena nabotuguna. 25 Oosoo Apollos mooasoo oo nakapana gisoo ka Te Naa po-witu natunedyooepu, ka Te Pabe'e po-witu mu tuukwekwuse sapa, ka John baa-wi numu matzakayina suu'mu oetu sopedakwadoona, ka Ephesus-wi petu. 26 Mu yadooekooha gi mu numu-ma suina, ka mu Jew nanesootuhi nobe-wi'yoona. Mu Priscilla-no Aquila oo nakase, oo-matoo kekemmase, ewasoo ka Te Pabe'e-witu hemma oo tuukwe'e.
27 Saa'a soo Apollos mee tusooyugwe, “Nu sakwa Greece-witoo natsemangega,” Mu tunaka'oedyukudu meeoo oo netamma, “U oto mea.” Umu yise mu tunaka'oedyukudu-matoo tubose, mu tuukwe, “Soo Apollos unnena togesapa.” Soo Apollos ka o petugase, ka Te Pabe'e naka'oedyukudu netummatza'e. Soo Te Naa yise mu nakasootuhina, 28 ewow numu tzapoonnekute ka mu Jew unnena gi togekoo. Soo Te Naa oo tzapoonne soo Jesus togesapa Te Pabe'e mee oo nabotugu.