27
Soo Festus sake-wi ne tayakwu ka teepu Italy mee naneadu-kwitoo mee unakwe. Mu Roman numu moohedu ka tukwutumadu moohedu-no Julius mee naneadu ka Paul noko kukumma'akoosoo oo-no nakwutumadu mu eya'e tuungu.
Numme ka sake-wi oogow mooo'a ka Sidon-wi petuga* Ka Adramyttium mee naneadu-kwi'yoona kemmadu-kwi kuakase nanakumma'akoosoo teepu Asia mee naneadu-koobatoo meadu. Soo nana Aristarchus mee naneadu ka Thessalonica-witu kemmana, ka teepu Macedonia-koobatu kemmana numme-no mea.. Soo Julius ka Paul besa matuguna, oosoo tu pupua'amu-baa nobe'nge. Umu Paul pupua'amu tooe hemma tooe oo sookwina oo ge'a. Sidon-wi'yoona numme mease, soo hukwapa atatamesoo hukwadyakwe gi ka ne mea-tamme. Numme yise oo kwutoohanakwu-kwi me'a ka pagadudu Cyprus mee naneadu-kumi. Numme ooosapa natsemangena ka mu Cilicia noko Pamphylia mee nananeadu teepu-kumi meadabena ka Myra noko Lycia mee nananeadu teepu-kooba petuga. Soo Julius sumuoo sake mayuhoo Alexandria-wi'yoona kemmana Italy-witoo meadu. Ooweoo numme no'yoona kuaka. Obeda numme natsemange ewa tabe meaka, numme unusoo manena ka Cnidus mee naneadu-kumi me'a. Soo hukwapa ne wumatzooejuna, numme gi hownnekoo oosapa meadabe-wa'ne. Numme yise oo kwutoohanakwu-kwi natsemange, ka pagadudu Crete mee naneadu ka Cape Salmone-kumi numme me'a. Numme ooosapa pakumi me'a unusoo manena numme Fair Havens mee naneadu sake pukwi dyooi-kwi petu ka Lasea mee naneadu-kumaba.
Ewa tabe meaka, numme ka onona. Tommoba mooasoo tzage'e manekena. Soo Paul mu naana ka sake-koobatu mee tuya tuukwe'e. 10 “E pupua'amu, nu oo sopedakwatoo tamme ka ooosapa meadabena te nobeana tamme watzekukwu, te sake nokosoo, o'no sumuna tamme punno'o batuikwu.” 11-12 Umu sake-witu pabe'e hise soo sake hee-ga-no oo sopedakwatoo ka eak sake pukwi yooina gi besa'yoo gi pukwi tommo-wa'ne. Umu ka Phoenix mee naneadu-kwitoo sakwa tamme ninapa natzemangeka mee unakwe. Otuoo soo sake pukwi yooina ka Crete-kumaba tamme mesoo wutoohapunne pana taba egea-nakwatu gi, o yise tomokwu mee unnena. Soo Julius umuoo naka'oedyuku, pana ka Paul yaasoo sakwa tamme tommo mee oo unnena gi naka'oedyukute.
13 Ka taba meana-nakwana soo hukwapa obeda hukwadyakwe. Mu sake mahanedu meeoo sokwama, “Numme mesoo mangega'a ka Phoenix-witoo,” mee'e. Ka sake baa-wi tsipunnedu tsatsebooase yise numme ka Crete-kumi me'a. 14 Pudusoo unu kwenaha petuoo, unu hukwawunu. 15 Soo hukwapa ka sake patodyakwekuooka unu ka pagadudu-makoo. Numme yise oo tsasoopedya, gi nasoomanese ka hukwapa ka sake patodyakwehookuse. 16-17 Numme ka tuutse pagadudu Clauda mee naneadu taba meana-kwi me'a. Otuoo sagwane wutoohapunne. Onona numme ka tuutsekoo sake ka pabatsekoo sake-kooba wutsabeku. Mu sake mahanedu tugapu-ma ka sake wunotake. O'no soo sake gi nuukote ka oo namadabuena. Umu suina meadape numme sakwa sumuna ka baapooe. Syrtis mee naneadu-kwitoo, mee sokwamana. Umu yise ka tu tumadabuena tzakwekuse, soo hukwapa ka sake wupoohedape. 18 Ooosapa unu hukwadape, ookow mooo'a yise umu ka sake-wi tu nobea-matu tzapebu'a. 19 Ookow mooo'a numme nummesoo mima ka sake-witu hemma tuwazoo tzapebu'a. 20 Soo paba hukwapa huu tabe meaka ooosapa hukwadabena. Unu koomeapunnena soo taba ka mu paatoozooba-no gi napoonne-wa'ne'yoo. Numme sumuna no'yoona batu'ikwu mee numme sokwama.
21 Numme gisoo tukana wuna'me maneka. Soo Paul yise numu-kobena wunuse mee unakwe, “E pupua'amu, o'nosoo sakwa mu e nakabetsea. Tamme sakwa uga Crete-wizoo. Tamme yise ka natzemangekase 'yoo suda hee manakwe. 22 Pana gi suipana, gi haga tamme-matu ya'ekwu. Soo sake suu'mu kadoo'oo nama'ekwu. 23 Nu oo sopedakwatoo ka togano soo toha kasa-ga'yoo Te Naa tummatzidu nuga nagena nu-baa petu. 24 Soo toha kasa-ga'yoo meeoo e netamma, ‘Gi suipana, Paul. Soo Te Naa ka Roman-kooba katudu ume nehane tuungu. U nanesootuhidu gi haga ka sake-koobatu batuidooa.’ 25 Yise e pupua'amu, gi suipana. Nu oo naka'oedyukute ka Te Naa, nu tuwazoo oo sopedakwatoo soo hee oo unne-kwa'nesoo manekwu. 26 Soo hukwapa mana tooe hano tooe pagadudu kumana te hane petugadooa.”
27 waha nasatese soo hukwapa tooesoo ka tubetse baa Mediterranean mee naneadu-koobakwi ne wumatzaka. Togabeno tu manekuse, ka mu sake-witu mahanedu meeoo sokwama, “Meno'o ka sumuna numme teepu tzagee.” 28 Umu yise ka baa managahoose gi tubetse tookapu. Gi haa'no tu manepunnese umu tuwazoo oo managahoosoo. O'no yise tuwazoo gi unu tookapu. 29 Umu suina watsukwuoo sake tzadyooikudu ka baa-witoo tzapebu'a. O'no soo sake gi tupe-matoo tape. Umu nanesootuha'e, “Soo sake sakwa gi nuukodepana gisoo tu tabu'a,” mee unnena. 30 Mu sake-witu mahanedu too'e namamea'a ka sake-wi'yoona. Ka tuutsekoo sake umu baa-witoo tzakweku sukwe sapa, ka sake-kobenatu ooka tzadyooikudu tzasawekuna. 31 Soo Paul ka Julius noko mu tukwutumadu mee netamma, “Ka mu dake-witu mahanedu mease, tamme gi hownnekoo namagwetzoi-wa'ne'yoo.” 32 Mu tukwutumadu yise ka tugapoo ka tuutsekoo sake tsipunnedu tsekea'ahoose oo tzama'wuhoo. Mu sake-witu mahanedu yise gi hownnekoo namamea-wa'ne'yoo.
33 Ka tu tabuagena soo Paul no'oko ka mu numu mee netamma, “Waha nasateka mu gi hemma tukana sukwe nanetzagwiyina. 34 Mu sakwa Te Naa naka'oedyukute oo unnepu meeoo. ‘Gi haga tameme-matu nama'ehookwu, gi tuwazoo ya'ekwu.’ Mu sakwa meno'o tuka esoo puma mu gwetzoikwuna.”
35 Soo Paul ka tunemamakwuse, ka tukaba gwuuhoose yise ka Te Naa-matoo nanesootuha'e, ka tukaba-matu tsaka'owse oo tukakooha. 36 No'yoona mu numu ka Paul tuka oo poonnese umu punno'o ka tukapu-matu tukakooha. 37-38 Ka no'oko mu tukamakwuse, umu ka tukapu nabenina tzapebu'a, ka baa-witu. O'no soo sake unusoo yayagwahookwu. Tubetse ewa'yoo (276) numu ka sake-koobatu.
39 Ka tubuakese, mu sake-witu mahanedu gi ka teepu posopedakwatoo. Ka bakohapunnedu poonnena paba haanokwi otuba teepu-ga'yoo. Oto sakwa numme eka sake wunoo'yoo'ehoo petuga mee'e sokwama. 40 Mu tugapoo yise tsebokow ka sake tsipunnedu-makoo yise tu tutsakahenookuna o-tamme tzameakute. Ka sake-kobenatu ka pabatsekoo wanapu namadabuena toogoopa tsadyota, o'no soo hukwapa ka sake-kobena-tamme wumatzaka ka a bakohapunne-kwitoo.
41 Pana soo sake ka otuba-ma tzange petuga. Soo sake-kobenatu ka otuba-wi tzangehoo soo baa yise ka how wu'ma'nawena ka sake ooonnakwatu wuugodehoo. 42 Mu tukwutumadu ka mu nakwutumadu neko'e. “O'no gi umu-matu namameakwu,” mee unnena. 43 Soo Julius ka Paul soomagwetzoina mu netahoo ka meeoo mu unakwe. No'oko mu nanana besa babokwadu meeoo netamma, “Ka baa-witoo natakwatese ka teepu tamme babokwahooga.” 44 Ka saa'a mu susumudu gi babokwadu ka sake-matu wobe poki-ma wawiyooana ka teepu-tamme patodyakwe. Yoo numme no'yoona manena ka teepu-kooba mani petuga.

*27:3 Ka Adramyttium mee naneadu-kwi'yoona kemmadu-kwi kuakase nanakumma'akoosoo teepu Asia mee naneadu-koobatoo meadu. Soo nana Aristarchus mee naneadu ka Thessalonica-witu kemmana, ka teepu Macedonia-koobatu kemmana numme-no mea.