Ang bitala tang Dios: ba-long inigoan; Ang bagong magandang balita: bagong tipan PDF

Agutaynen

agn


Copyright © 2004 Wycliffe Bible Translators, Inc.