Fúka Moodaanaki Kira Ufa Afaqínaasa Ufa PDF

Binumarien

Buk Baibel long tokples Binumarien long Niugini

bjr


Copyright © 1983, 2001, 2017 Wycliffe Bible Translators, Inc.