จี่วีดม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง PDF

Bisu

bzi


Copyright © 2015 Wycliffe Bible Translators, Inc.