પવિત્ર બાઇબલ PDF

ગુજરાતી

guj


Copyright © 1997-2009 World Bible Translation Center