Eta Táurinaquene máechajiriruvahi ema Viya eta viyehe, ticaijare puito Eta Nuevo Testamento PDF

Ignaciano

ign


Copyright © 2012 Wycliffe Bible Translators, Inc.