YAUBADA YANA WALO YEMIDI VAUVAUNA PDF

'Auhelawa

Nupela Testamen long tokples 'Auhelawa long Niugini

kud


Copyright © 2008 Papua New Guinea Bible Translation Association, Inc.