Godiha̱ Ta̱ Bolofe̱i̱ PDF

Konai

Nupela Testamen long tokples Konai long Niugini

kxw


Copyright © 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc.