Lologena Wo Kienane Yesu Kristo Kome Kewo PDF

Lewo

Le Nouveau Testament en Lewo langue de l'île d'Épi au Vanuatu — Niutestamen long Lewo lanwis, blong Epi Aelan, Vanuatu

lww


Copyright © 2016 Wycliffe Bible Translators, Inc.