Pop Hagä Do Panyyg Hanäm Do Hahỹỹh PDF

Nadëb

O Novo Testamento na língua Nadëb do Brasil

mbj


Copyright © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.