Nupela Testamen long Manambu PDF

Manambu

Nupela Testamen long tokples Manambu long Niugini

mle


Copyright © 2001 Wycliffe Bible Translators, Inc.