Mangga Buang New Testament PDF

Mangga Buang

Nupela Testamen long tokples Mangga Buang long Niugini

mmo


Copyright © 1981 Wycliffe Bible Translators, Inc.