A Dorang Daxa Zin Nakmai PDF

Nalik

Nupela Testamen long toples Nalik long Niugini

nal


Copyright © 2023 Wycliffe Bible Translators Australia