ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ຕາໄມ ປັຣນາຍ ກາຕາງ (ພາສາກາຕາງ) PDF

ncq


Copyright © 2018 Wycliffe Bible Translators, Inc.