Bepaŋ'Walaŋ Folofolok Kobuli PDF

Numaŋgaŋ

Sampela hap Buk Baibel long tokples Numanggang

nop


Copyright © 2005 Wycliffe Bible Translators, Inc.