BINGA EWAMEI IESU KERISO DA JAWO DA PDF

Ewage-Notu

Nupela Testamen long tokples Ewage-Notu long Niugini

nou


Copyright © 1987 Wycliffe Bible Translators, Inc.