Godon Vuak Ma Ijin PDF

Namiai (Barai)

Nupela Testamen long tokples Namiai (Barai) long Niugini

nvm


Copyright © 2004 Wycliffe Bible Translators, Inc.