Àr 'ra'yo nkohi Jö har ñhöñhö maxei nto̱ngwi ár mahwifi har ha̱i m'onda ne har ñhömfo̱ PDF

Otomi, Querétaro

otq


Copyright © 2009 Wycliffe Bible Translators, Inc.