Anutlo Sumange Mande Keda PDF

Karo (Rawa)

Nupela Testamen long tokples Karo long Niugini

rwo


Copyright © 2001 Wycliffe Bible Translators, Inc.