سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ PDF

Susu

Des portions du Nouveau Testament dans la langue Susu de Guinée, en utilisant l'arabe Script

sus


Copyright © 2015 Pioneer Bible Translators