RIBA HARIHARIUNA PDF

Suau

Buk Stat, Josua, Buk Song, Esodo, na Nupela Testamen long tokples Suau long Niugini

swp


Copyright © 1998 The Bible Society of Papua New Guinea