Kig Begu Pasad: Ki talu' nug megbebaya' (Bagong Tipan: Maayong balita alang kanimo) PDF

Central Subanen

syb


Copyright © 1993 Wycliffe Bible Translators, Inc.