Isuva Soqe Uva Kuama PDF

Arau

Sampela hap Buk Baibel long tokples Arau long Niugini

tbg


Copyright © 1986 Wycliffe Bible Translators, Inc.